Begroting 2019

Financiën

De financieringsbronnen onderscheiden zich in bijdragen van derden, inzet van gemeentelijke reserves en het beschikbaar stellen van structureel budget om rente en afschrijving van investeringen op te vangen. De belangrijkste reserves om investeringen te financieren zijn het Stadsontwikkelfonds en de reserve incidentele bestedingen.

Stadsontwikkelfonds            
De doelstelling van Stadsontwikkelfonds is het (tussentijds) mogelijk maken van initiatieven en projecten die een bijdrage leveren aan de sociale, economische en / of fysieke ontwikkeling van (delen van) de stad. Ten laste van het fonds kunnen investeringsprojecten komen die met cofinanciering van mede-overheden (of ander instanties) gerealiseerd worden en passen binnen de ambities van Zwolle. Het fonds bevat ongeoormerkte middelen, zodat de Raad het hele jaar besluiten kan nemen en daarmee flexibel in kan springen op kansen die zich voordoen.

Binnen het Stadsontwikkelfonds is € 50.000 beschikbaar voor kleine initiatieven indien aan de volgende criteria wordt voldaan:

  • Het initiatief op sociaal, economisch en / of fysiek gebied dient de ontwikkeling van de stad en past binnen de gemeentelijke ambities zoals neergelegd in de vier agenda’s.
  • Het initiatief levert rendement op voor een groot deel van de stad.
  • Het initiatief kan verdere ontwikkelingen in de stad aanjagen.
  • Het initiatief is binnen een jaar uitvoerbaar.  
  • De financiële bijdrage van de gemeente aan het initiatief bedraagt in principe maximaal 50% van het totaal (inclusief gemeentelijke uitvoeringskosten). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de initiatiefnemer het grootste deel van de kosten voor zijn / haar rekening neemt. Het college kan gelet op het belang van een initiatief voorstellen doen om van dit percentage af te wijken.

De maximale bijdrage bij kleine initiatieven is € 15.000 per aanvraag.

Stadsontwikkelfonds

Bedrag

Stand vrije ruimte per 1 januari 2019

 8.822.000

Voorgenomen besluiten:

  • Human Capital Agenda

-1.131.000

  • Ruimte voor kleine initiatieven

-50.000

Overheveling naar de reserve incidentele bestedingen

-5.200.000

Resterende vrije ruimte Stadsontwikkelfonds

2.441.000

Ter financiering van de bij de Begroting 2019 voorgestelde bestedingen onttrekken wij € 5,2 miljoen aan het Stadsontwikkelfonds en voegen het bedrag toe aan de reserve incidentele bestedingen.

Reserve incidentele bestedingen      
Naast het Stadsontwikkelfonds is de reserve incidentele bestedingen ook als dekkingsbron voor investeringen (maar ook voor niet-investeringen) beschikbaar. Aanwending van de reservemiddelen vindt plaats bij de integrale afwegingsmomenten in het voor- en najaar, maar indien nodig of gewenst kan in overleg met de Raad ook gedurende het jaar een beroep op de reserve worden gedaan. Het verloop van de reserve incidentele bestedingen vindt u hier.