Begroting 2019

Ambitie 2.1 Kwetsbare inwoners kunnen door ondersteuning en voorzieningen op maat maatschappelijk participeren en langer zelfstandig blijven wonen.

Door de ondersteuning die wij bieden, kunnen inwoners van Zwolle participeren in de samenleving en zelfstandig thuis blijven wonen. Wanneer inwoners hierbij ondersteuning nodig hebben, dan vindt de toegang tot deze ondersteuning, zoveel mogelijk plaats in de eigen leefomgeving. Wij streven ernaar dat inwoners weten waar zij met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen en daar waar inwoners ondersteuning nodig hebben, helpen wij hen in hun eigen buurt, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Wij doen dit door inwoners te ondersteunen in het vinden van oplossingen samen met hun sociale netwerk en de inzet van beschikbare voorzieningen en initiatieven in de stad. Daar waar nodig verstrekken wij maatwerkvoorzieningen.

Wij investeren in de beweging van de achterkant (maatwerkvoorzieningen) naar de voorkant en we investeren in integraliteit en samenhang: één gezin (huishouden), één plan, één regisseur. De ondersteuning is gericht op de inwoner, het gezin én zijn / hun netwerk (ondersteuning mantelzorgers), in de context van diens omgeving. We sluiten meer aan bij voorliggende voorzieningen zoals vrijwilligerswerk en welzijnsvoorzieningen zoals bijvoorbeeld projecten waarbij mensen gezamenlijk de maaltijd gebruiken. Deze beweging is in 2018 gefaciliteerd door het opzetten van pilots binnen de dagbesteding die hebben geleid tot nieuwe vormen van samenwerking tussen het maatschappelijk voorveld en de zorgaanbieders van de dagbesteding. De in 2018 afgeronde contractering voor dagbesteding maakt verdere doorontwikkeling van deze samenwerking in 2019 mogelijk. Daarnaast is er in 2018 ingezet op integraliteit en ontschotting binnen de Wmo door het starten met de nieuwe werkwijze "integrale thuisondersteuning". Het inkooptraject hiervoor is afgerond. De partijen die zijn gecontracteerd hebben aangegeven te willen investeren in de gewenste transformatiebeweging. In 2019 zullen wij in een partnerschap met inwoners, SWT en aabieders deze beweging naar integrale ondersteuning en de beweging naar de voorkant verder vormgeven waarbij passende ondersteuning voor inwoners binnen de beschikbare financiële kaders centraal staat.  

In 2019 starten wij met het collectiviseren van voorzieningen (interventieplan Sociaal Domein) door het verschuiven van individuele begeleiding naar lichte begeleiding in collectieve vormen. We gaan hiermee nog meer sturen op de ‘beweging naar voren’ en tegelijkertijd een bezuiniging doorvoeren. Dit betreft een systeemverandering en heeft consequenties voor onder meer keuzevrijheid. Deze (meer) integrale contractering past in de wens tot meer integrale contractering en levert een bijdrage aan één gezin (huishouden), één plan, één regisseur.

Naast verdergaande integraliteit binnen het gemeentelijke sociale domein, zoeken we ook afstemming met andere zorgstelsels zoals Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Zorgverzekeringswet (ZVW).  Maatregelen binnen deze stelstels zoals bijvoorbeeld minder (lange) behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of strengere toelatingseisen in het kader van de Wet langdurige zorg laat de druk op ondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning toenemen. Dit vraagt dat we ook in 2019 inzetten op samenwerken en afspraken maken met zorgverzekeraars en zorgkantoren.