Begroting 2019

Doel 5.1.2 We stimuleren de transitie naar een circulaire en duurzame economie

Een duurzame groei en ontwikkeling van de stad staat centraal. Hiermee staan we voor verschillende uitdagingen. Zo moeten we als stad de transitie maken naar een duurzame energievoorziening. Het veranderende klimaat vraagt ons om na te denken over hoe we de stad en omgeving hier zo goed mogelijk op inrichten en klimaatadaptief maken. Maar ook de transitie naar een circulaire economie vraagt onze aandacht. Een circulaire economie is een herijking van de economie waarin iedereen − zowel bedrijven, instellingen als burgers − bewuster omgaan met de beschikbare grondstoffen en verspilling tegengaan. In het denken over de circulaire economie wordt vanuit verschillende invalshoeken naar de economie gekeken, zoals de sociaal-maatschappelijke, technische, economische en ecologische invalshoek. Wat bindt is de notie dat de leverbetrouwbaarheid en beschikbaarheid van ruwe grondstoffen de komende jaren gaat afnemen. In de plaats van dit te laten gebeuren, wordt actie ondernomen om de economie slimmer te organiseren in een circulaire economie.

We zien kansen om de strategische opgaven waar we voor staan ook te benutten om onze economie te versterken. De opgaven rond circulaire economie, klimaatadaptatie en energietransitie kunnen als een motor dienen voor (nieuwe)kennis en technieken die bijdragen aan de veranderende economie. Zo ontstaan er vanuit "Energietransitie" grote en kleine energie-opwekkers, kunnen er coöperaties (lokale bedrijfjes) ontstaan en grote energieleveranciers zullen zoeken naar nieuwe business modellen. Rondom de klimaatopgave heeft Zwolle met de Climate Campus nu al een naam opgebouwd als stad van kennis rond dit thema, en het huisvesten van de ‘demodelta’ waar meerdere partijen met elkaar samenwerken om de vraagstukken die er liggen aan te pakken. Duurzame 'branding' is goed voor de regio. De maatschappelijke opgaven die voor ons liggen zullen hoe dan ook voor werkgelegenheid zorgen bij bedrijven die hun rol pakken binnen de transities.

Starters, startups en creatieven zijn nodig om vernieuwing van de economie te bereiken. Zij leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de economie van de stad. Juist via groei van kleine bedrijven kunnen veel banen worden gecreëerd. Bovendien komen veel innovaties voort uit kleinere bedrijven met vaak vernieuwende ideeën en concepten. Het gaat hierbij soms om verdienmodellen die niet alleen op geld zijn gebaseerd, maar ook op waarden als energie, voeding, tijd, aandacht of zorg (social enterprises). Ondernemingen die niet alleen het creëren van economische waarde als doel hebben, maar die juist ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het creëren van sociale en maatschappelijke waarde.

Criteria

We faciliteren de veranderende economie, zodanig dat:

  • we samen met partners in de stad en regio initiatieven faciliteren waarmee bedrijven worden gestimuleerd en verleid.
  • wordt ingezet op klimaatadaptieve, circulaire en energiebesparende maatregelen bij nieuwe initiatieven in de gebouwde omgeving waarmee duurzaamheid wordt verbonden aan de Zwolse economie
  • Strategische opgaven als circulaire economie, klimaatadaptatie en energietransitie ook vanuit een economische benadering concreet betekenis krijgen, en aan deze concepten een verdienmodel ten grondslag komt te liggen.
  • De groei van het aantal nieuwe bedrijven / startende ondernemingen minimaal op het landelijk gemiddelde ligt.
Kaderstellende nota's
Nota ecosysteem starters en startups en creatieven
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:René de Heer