Begroting 2019

Ambitie 5.1 Zwolle is met haar economische toppositie een aantrekkelijke woon- en werkstad voor de eigen inwoners en de regio

Belangrijkste element van een gezonde en vitale economische structuur is werkgelegenheid. Zwolle wil een aantrekkelijke werkstad zijn voor eigen inwoners en de regio. Een stad waar het aantrekkelijk is voor bedrijven om zich te vestigen. Het gewenst effect is dat er meer banen komen in Zwolle.
Voor een blijvend krachtig economisch fundament dient een concurrerend ondernemersklimaat te worden gecreërd, nu en in de toekomst. Voor bedrijven is het van groot belang dat het regionale ondernemersklimaat vertrouwen geeft om te investeren. Ondernemers kiezen voor de strategische ligging van Zwolle en de gemeente creëert de juiste randvoorwaarden waarbinnen bedrijven kunnen vestigen, uitbreiden of vernieuwen. Het gaat hierbij om:

Aantrekkelijke locaties:
Zwolle biedt aantrekkelijke vestigingslocaties voor een grote variëteit aan ondernemers. We hebben een levendig centrumgebied met ruimte voor detailhandel, horeca en leisure. Binnen de Spoorzone Hanzeland is sprake van een menging van functies, maar wordt er met name ook ingespeeld op de economie van de toekomst. We werken toe naar een innovatief klimaat waar ruimte is voor vernieuwende (kantoor)concepten, maar waar ontmoeting tussen ondernemers en onderwijs ook een centrale plek inneemt. We hebben aantrekkelijke bedrijventerreinen voor zowel kleinere bedrijven als grote spelers. En we hebben onze Topwerklocaties, waar bedrijven en onderwijs in elkaars nabijheid werken aan innovatie.

Een vitale arbeidsmarkt:
De regionale arbeidsmarkt biedt werkgevers in kwalitatieve en kwantitatieve zin de geschikte arbeidskrachten. Het investeren in mensen is cruciaal voor de versterking van de (economische) groei in de regio Zwolle. Dat wordt gerealiseerd door een integrale aanpak, waarbij sociale en economische dwarsverbanden worden gelegd. Investeren in ondernemers/werkgevers, studenten, werkenden én mensen die nu nog aan de kant staan is bij uitstek meervoudig van aard en verbindt meerdere beleidsdomeinen: economie – arbeidsmarkt – onderwijs. De regionale aanpak zal tegenstellingen in de samenleving verkleinen en voorkomen. We willen in de regio Zwolle  experimenteren met nieuwe manieren van werken, die ook landelijk mogelijk gemaakt worden. Regio Zwolle wil een katalysator en voorbeeld zijn op dit vraagstuk voor andere regio’s en het land. Deze samenwerking wordt steeds belangrijker. Door de sterke economische groei van de afgelopen jaren in combinatie met de vergrijzing worden in sommige sectoren tekorten aan goed opgeleide werknemers verwacht.

Gerichte dienstverlening:
Ondernemers hechten veel waarde aan goede communicatie met de gemeente. We krijgen verschillende voldoendes voor onze dienstverlening. Zaak is echter nooit tevreden te zijn en steeds te willen verbeteren. Er ligt hierbij een sterke relatie met de visie op dienstverlening in programma 9. Bij een aantrekkende economie neemt de vraag naar dienstverlening door de gemeente Zwolle sterk toe. Het is belangrijk om hierin te voorzien.

Aantrekkelijke voorzieningen:
Het gaat hierbij om winkels, horecagelegenheden, toeristische voorzieningen en vermaakscentra, evenementen, verzorgende diensten als scholen en ziekenhuis maar ook een aantrekkelijke groene en blauwe omgeving. Deze voorzieningen moeten er voor zorgen dat Zwolle een aantrekkelijke stad blijft voor de eigen inwoners. We hopen dat de Zwollenaren, burgers en bedrijven, dit ook gaan uitdragen in hun netwerken. Daar waar mogelijk zullen wij dit ondersteunen opdat Zwolle een nog aantrekkelijker stad wordt om te wonen, werken, winkelen of recreëren en waar ook veel mensen van buiten Zwolle op afkomen.