Begroting 2019

Doel 1.3.4 Wij bouwen aan en op het beroepsonderwijs dat onderwijs met de regionale economie en arbeidsmarkt verbindt

In de ambities 2.2 en 5.1 en de daarbij horende doelen worden de human capital agenda, de relatie tussen onderwijs, economie en arbeidsmarkt en de arbeidsmarktontwikkelingen al beschreven. Het is onderwijs is een belangrijke partner in deze ontwikkelingen, als opleider en als werkgever. Binnen de human capital agenda zijn verschillende sectortafels ontstaan, waar in gezamenlijkheid wordt ingezet op het arbeidsmarktvraagstuk. Het onderwijs is een relatief grote werkgever in de regio en – mede ten gevolge van de vergrijzing- dienen zich ook in deze sector arbeidsmarktknelpunten aan.

Daarnaast wordt er in gezamenlijkheid gewerkt om leerlingen en studenten vaardigheden mee te geven als creativiteit, ondernemendheid alsook verhoging van de taal- en leesvaardigheid. In de Perspectiefnota 2018 – 2021 zijn er extra middelen vrijgemaakt voor de bestrijding van laaggeletterdheid, waaronder voor de inzet van taalcoaches en extra inzet op preventie.

We blijven ook inzetten op Zwolle als interessante studie- en studentenstad. Dit geldt niet alleen voor de periode tijdens de studie, maar ook voor na de studie op de arbeidsmarkt. De onderwijsinstellingen zorgen voor een aantrekkelijk studieklimaat. En wij zorgen voor een goede samenwerking in het curriculum op actuele thema's, stageplekken en (maatschappelijke) onderzoeksopdrachten. Daarnaast is voor (oud-)studenten huisvesting, aantrekkelijke voorzieningen, gerichte activiteiten en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt ook van belang.

Criteria

Wij bouwen aan en op het beroepsonderwijs dat onderwijs met de regionale economie en arbeidsmarkt verbindt, zodanig dat:

  • De aantrekkelijkheid van Zwolle voor studenten (als studie- en woonstad) wordt versterkt.
  • De zichtbaarheid van studenten in de stad wordt vergroot.
  • De binding tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterkt wordt.
  • De taalbeheersing van (nieuwe) inwoners verbetert zodat zij aantoonbaar beter scoren op taalbeheersing en maatschappelijke participatie, waaronder arbeidsdeelname.
  • De kennis die er in de stad is beter wordt benut.
  • Er meer innovatie en creativiteit is.
Kaderstellende nota's
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:René de Heer