Begroting 2019

Doel 7.2.4 We bevorderen de verkeersveiligheid

Voor onze inwoners, bezoekers en overige gebruikers, is een goede en veilige infrastructuur, bereikbaarheid en begaanbaarheid noodzakelijk. De laatste jaren is in en rond Zwolle geïnvesteerd in een verkeersveilige infrastructuur en het beter benutten van de infrastructuur. Desondanks stagneert het terugdringen van het aantal verkeersdoden en gewonden, mede door de toegenomen mobiliteit. De verkeersonveiligheid in ons land neemt toe, met name onder fietsers. Maar ook de voetgangers vormen een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Doordat dit veelal eenzijdige ongevallen betreffen (waarbij geen tegenpartij is betrokken) worden deze ongevallen nauwelijks geregistreerd. In Zwolle is in tegenstelling tot de landelijke trend een daling te zien in deze ongeval gegevens.

We constateren dat in Zwolle vaak  fietsers betrokken zijn bij ongevallen. Dit is deels te verklaren door het hoge fietsgebruik. We leggen prioriteit bij de aanpak van fietsveiligheid. Naast fysieke maatregelen die zorgen voor een veilige inrichting van de weg die aansluit bij het gebruik is ook gedragsbeïnvloeding van belang. We stimuleren verkeersveilig gedrag door educatie, training, voorlichting en campagnes met het doel het aantal (letsel-) ongevallen op korte en langere termijn te verminderen. Daarnaast worden concrete infrastructurele projecten gerealiseerd, zoals de realisatie van fietsvoorzieningen, die de verkeersveiligheid bevorderen. Hiermee  sluiten we aan op het Meerjarenprogramma verkeersveiligheid Overijssel 2017-2020 waarmee we de komende jaren met de partners in het Vervoersberaad West-Overijssel blijvend kunnen inzetten op het uitvoeren van infrastructurele en gedragsbeïnvloedingsprojecten.

We onderzoeken hoe we  verkeersveiligheid kunnen verbinden aan vitaliteit en gezondheid van kinderen, ouderen en mensen die (te) weinig bewegen op wijkniveau. Door bijvoorbeeld het aanbieden van fietscursussen, beschikbaar stellen van fietsen, verbinden verkeerseducatie met sportcoaches en bewegen op school.

Daarnaast behandelen we vragen/klachten van bezoekers en inwoners over verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit betreft met name meldingen over verkeersonveiligheid bij scholen en in woonwijken, geluidsoverlast van auto- en spoorverkeer en overlast door logistieke bewegingen in de binnenstad en woonwijken.

Criteria

We bevorderen verkeersveiligheid, zodanig dat:

  • De fietsveiligheid verder wordt verbeterd door de positie van de fiets(er) te versterken.
  • De veiligheid van de meest kwetsbare weggebruikers (scholieren, ouderen) wordt vergroot.
  • De ernst van de afloop van ongevallen zo licht mogelijk is
  • Dit bijdraagt aan het verminderen van het aantal letselongevallen.
  • Het ervaren van verkeersonveiligheid of overlast van verkeer afneemt.
  • Inwoners en organisaties zich gehoord weten bij vragen en knelpunten inzake verkeer en vervoer.
Kaderstellende nota's
Beleidsplan verkeersveiligheid
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:William Dogger