Begroting 2019

Doel 7.2.1 We versterken de sociale veiligheid door het voorkomen en tegengaan van criminaliteit, overlast en gevoelens die daarmee samenhangen

Je veilig weten en voelen is een van de belangrijkste fundamenten in het leven. Het is een van de basisvoorwaarden voor een individu, groep of stad om zich te kunnen ontplooien en ontwikkelen. Wanneer de veiligheid in wijken of buurten onder druk staat, kan dit een grote maatschappelijke impact hebben. Begrijpelijk, gezien de waarde die we als samenleving hechten aan het veilig kunnen zijn.

Gelukkig is Zwolle een veilige stad. Dit is iets waar we trots op zijn, want veiligheid ontstaat niet vanzelf. Dit is het resultaat van iedereen die de stad en anderen een warm hart toedraagt. Als gemeente zetten we ons dagelijks in om samen met onze partners, inwoners en ondernemers deze veilige stad te behouden. We voorkomen zoveel mogelijk het ontstaan van criminaliteit, overlast, rampen of crises door vroegtijdig te anticiperen op ontwikkelingen. Wanneer onveiligheid toch ontstaat, ontwikkelen we hiervoor een strategie op maat en gaan gericht te werk. Hierdoor dragen we continu bij aan vitale wijken in de stad.

De uitbreiding van de camera's in de binnenstad, waartoe de Raad in juli 2017 heeft besloten, is pas eind juni 2018 gerealiseerd. Wer hebben om die reden nog geen inzicht in de effectiviteit hiervan. Voor 2019 gaan we na op welke wijze we dit inzichtelijk kunnen maken.

Criteria

We versterken de sociale veiligheid door het voorkomen en tegengaan van criminaliteit, overlast en gevoelens die daarmee samenhangen, zodanig dat:

  • We overlast, woninginbraken en hennepteelt tegengaan en zorgen dat inwoners zich veilig voelen in onze wijken en buurten.
  • We het veiligheidsniveau bij evenementen behouden.
  • We inwoners, ondernemers en organisaties in staat stellen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zorgen dat we deze niet overnemen.
  • We zover mogelijk voorkomen dat onze inwoners radicaliseren, zicht hebben op diegene die dit wel doen en ingrijpen wanneer nodig is.
  • We de ogenschijnlijke onaantastbaarheid van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) doorbreken.
  • We de effectiviteit van onze veiligheidsinstrumenten en –bevoegdheden kennen.
  • We recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen voorkomen en verminderen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg.
  • We georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tegengaan.
Kaderstellende nota's
Veiligheidsvisie 2015 - 2018, Gemeente Zwolle
Veiligheidsstrategie Oost-Nederland, Eenheid Oost-Nederland
Meerjarenkoers 2016 - 2019, Veiligheidshuis IJsselland
Beleidsplan 2015 - 2018, Veiligheidsregio IJsselland
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:Henk Jan Meijer