Begroting 2019

Overzicht reserves

Reserves zijn bedragen die onderdeel uitmaken van het eigen vermogen en vrij te besteden  zijn. Er zijn vier functies van reserves, namelijk de bufferfunctie, de bestedingsfunctie, de egalisatiefunctie of de inkomensfunctie.

Binnen de gemeente Zwolle worden drie typen reserves gebruikt:

  • Weerstand- en risicoreserveringen zijn bedoeld voor het opvangen van risico’s.
  • Reserveringen gekoppeld aan het kostendekkingsbeginsel.
  • Bestemmingsreserves zijn bedoeld voor toekomstige bestedingen aan een vooraf besloten doel.

De gemeente Zwolle kent momenteel 27 reserves per 2019. Onderstaand overzicht toont het financieel verloop van de gemeentelijke reserves. Indien gewenst kan per reserve worden doorgeklikt naar een uitgebreidere toelichting. Deze toelichting bevat:

  • Het type reserve.
  • Het doel waartoe de reserve is ingesteld.
  • Het financiële verloop van de reserve voor de jaren 2019-2022 plus een toelichting daarop.

Nummer reserve

Naam reserve

Maakt onderdeel uit van programma

Stand per
1 januari 2019

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per
31 december 2019

Waarvan budgettaire ruimte waarover nog besluitvorming moet plaats vinden

A01

Algemene reserve

10

33.797.375

0

0

33.797.375

0

A03

Reserve WEZO financiële risico's

2

60.980

381.362

0

442.342

0

Subtotaal type weerstands- en risicoreservering

33.858.355

381.362

0

34.239.717

0

B01

Begraafplaatsen

8

812.370

65.752

0

878.122

0

B02

Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen

8

218.734

0

43.568

175.166

0

Subtotaal type reservering gekoppeld aan kostendekkend beginsel

1.031.104

65.752

43.568

1.053.288

0

C01

ICT investeringen

9

2.052.825

0

357.760

1.695.065

0

C02

Kapitaallasten wagenpark

9

34.934

0

0

34.934

C03

Algemene bedrijfsreserve Vastgoed

5/6

0

1.355.980

1.355.980

0

0

C04

Dekkingsreserve kapitaallasten

diverse

29.441.752

236.460

630.555

29.047.657

0

D01

Onderhoud panden gemeentelijke organisatie

9

1.208.311

127.206

60.451

1.275.066

0

D02

Reserve civiele infrastructuur

7

598.876

0

598.876

0

0

D03

Onderhoud Recreatieplassen

7

169.455

65.523

68.631

166.347

0

D04

Onderhoud Kleine Veer

7

22.765

2.522

2.490

22.797

0

D06

Onderhoud wijk- en buurtcentra

1

189.375

116.072

125.901

179.546

0

D07

Onderhoud sportaccommodaties

1

593.022

230.884

403.288

420.618

0

D08

Onderhoud verhuurde panden

7

2.919.093

3.098.408

2.715.193

3.302.308

0

D09

Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden

9

104.282

441.193

106.075

439.400

0

F01

Bedrijfsvoeringsreserve raad(sgriffie)

8

14.000

0

0

14.000

0

F02

Bedrijfsvoeringsreserve algemeen

9

1.380.922

0

0

1.380.922

0

Subtotaal type ter dekking van kapitaal- en exploitatielasten

38.729.612

5.674.248

6.425.200

37.978.660

0

G01

Nog uit te voeren werken Raad(sgriffie)

8

0

0

0

0

0

G02

Nog uit te voeren werken sociaal

1/2/3/4/5/7

2.453.146

300.000

1.658.798

1.094.348

0

G03

Nog uit te voeren werken fysiek

5/6/7/10

2.280.608

3.460.000

4.587.758

1.152.850

0

G04

Nog uit te voeren werken bestuur en org.

6/7/8/9

424.747

46.644

130.500

340.891

0

H01

Stadsontwikkelfonds

5/6/9/10

9.422.440

0

600.000

8.822.440

8.822.440

H02

Reserve incidentele bestedingen

1/5/6/7/10

8.726.841

2.200.000

10.349.732

577.109

52.109

H06

Parkeren

6

3.370.526

3.638.400

2.945.000

4.063.926

1.300.000

H08

Bestemmingsplannen

6

180.000

180.000

280.000

80.000

0

H11

Gebiedsbeheersplan

7

9.671.282

632.891

500.000

9.804.173

0

H12

Spoorzone

6

7.343.716

2.388.480

4.366.506

5.365.690

611.000

H13

Voorsterpoort

6

4.556.525

0

375.000

4.181.525

0

H14

Verkiezingen

8

191.537

153.500

300.000

45.037

0

H15

Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding

4

0

0

0

0

0

H16

Beschermd Wonen

3

0

0

0

0

0

Subtotaal type overige bestemmingsreserves

48.621.368

12.999.915

26.093.294

35.527.989

10.785.549

Stelpost inschatting hogere reservering bij jaarrekening

5.000.000

5.000.000

Totale omvang reserves

127.240.439

19.121.277

32.562.062

113.799.654

10.785.549