Begroting 2019

Doel 2.2.2 We zorgen dat inwoners met een bijstandsuitkering en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen participeren in de samenleving

Door actieve deelname aan de maatschappij worden arbeidsmogelijkheden in de toekomst mogelijk beter bereikbaar (maatschappelijke participatie als vliegwiel). Maatschappelijke participatie van bijstandsgerechtigden leidt tot minder sociaal isolement en (op termijn) meer mogelijkheden in de maatschappij. Sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is de groep bijstandsgerechtigden meer divers en kent een groter deel een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Maatschappelijke participatie kan een opstap zijn naar werk. Meer actieve deelname aan de maatschappij (in de directe omgeving van de inwoner) kan overigens het hoogst haalbare zijn. We willen bereiken dat inwoners participeren én er meer inwoners maatschappelijk actief zijn in hun eigen woonomgeving. Het samenspel tussen maatschappelijke partners in het maatschappelijk voorveld en het Sociaal Wijkteam dient verder te worden versterkt. Deze opdracht is onderdeel van het transformatiethema 1  ‘Samenkracht van mensen’.

In 2017 zijn gemeente en maatschappelijke partners (onder de naam Dock24) in het voorveld (zie doel 1.1.1) aan de slag gegaan met de versterking van dat maatschappelijk voorveld. In 2018 en 2019 gaan wij hiermee verder en bieden in gezamenlijkheid ondersteuning in afstemming met het Sociaal Wijkteam. Niet alle bijstandsgerechtigden hebben deze ondersteuning nodig. Een deel van de mensen is actief als vrijwilliger of neemt deel aan (dagbestedings-)activiteiten in de stad. Maar tenminste 200 mensen per jaar gaan we op deze manier ondersteunen.

De activering van bijstandsgerechtigen vanuit en samen met partners in de stad draagt bovendien bij aan het tegengaan van armoede (Programma 4, Zwolle Armoedevrij) en een betere gezondheid van inwoners (Zwolle gezonde stad, zie doel 1.3.4). De maatschappelijke voorveldpartners staan in verbinding met andere partners die bijdragen aan meer participatie, zoals taalpunten en maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen (tegengaan van laaggeletterdheid en taalondersteuning, zie doel 1.3.2). Op deze manier dragen we bij aan een meer collectief aanbod. Dit is de opmaat naar het voornemen om initiatieven zowel inhoudelijk als financieel met elkaar te verbinden rondom de gezamenlijke participatie-opgave (zie doel 2.1.2).

Criteria

We zorgen dat inwoners met een bijstandsuitkering en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen participeren in de samenleving, zodanig dat:

  • Participatiegroei wordt gerealiseerd bij tenminste 200 bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Partijen in het voorveld (gesubsidieerde instellingen en particuliere initiatieven) weten elkaar beter te vinden dan voor 2018 (start Dock24); uitwisselen en verwijzen van mensen, kennis delen.
Kaderstellende nota's
Transformatienota sociaal domein (2016)
Perspectiefnota 2018 - 2021
Naar een inclusieve arbeidsmarkt (2017)
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:René de Heer