Begroting 2019

Ambitie 5.3 Zwolle heeft een kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod en een dynamisch en innoverend cultureel klimaat

Onze stad kent een stevige basisinfrastructuur, met succesvolle culturele instellingen als Museum De Fundatie, Zwolse Theaters, Hedon en Stadkamer. Samen met hen werken wij voortdurend aan het behoud en uitbreiding van ons culturele aanbod. De historie van Zwolle, die tot voor kort werd uitgedragen door het stedelijk museum, wordt in een compleet nieuwe vorm opgepakt door Stichting Allemaal Zwolle. In de loop van 2019 wordt in de museumpanden aan de Melkmarkt het Belevingscentrum “Allemaal Zwolle" ingericht en wordt het Verhaal van Zwolle op een hedendaagse  wijze gepresenteerd.  

Meer en meer slagen wij erin om onze inwoners op onverwachte momenten in contact te brengen met kunst en cultuur. Wij hebben in de loop van de jaren een bijzondere collectie beelden in de openbare ruimte bijeen gebracht. In de komende jaren willen wij deze collectie verder uitbreiden en benutten om het grootstedelijk karakter van onze stad te accentueren.  
Kunst en cultuur brengen mensen bij elkaar, bijvoorbeeld op onze festivals die steeds meer een cultureel karakter krijgen.  Wij richten ons daarbij vooral tot doelgroepen die niet van nature onze kunstuitingen bezoeken, zoals jongeren en studenten.
Kunst en cultuur zijn ook belangrijke criteria die meewegen bij het aantrekken van young professionals voor onze stad. Wij streven ernaar om een levendig artistiek klimaat te creëren. Hierbij horen broedplaatsen, faciliteiten en ateliers voor professionele kunstenaars en creatieve ondernemers. Daar waar mogelijk willen wij hierin faciliteren en aansluiten op de veranderde behoefte.  Dit doen wij zoveel mogelijk in afstemming met particuliere aanbieders van ateliers en broedplaatsen.

Het nieuwe kabinet heeft (op Advies van de Raad voor Cultuur) in 2017 voor kunst en cultuur plannen geïntroduceerd om te komen tot een meer evenwichtige verdeling van de beschikbare rijksgelden. Een van de verdelingsinstrumenten zullen stedelijke regio’s zijn. Samen met onze partners in de stad en regio hebben wij het initiatief genomen voor het opstellen van een cultureel regioprofiel. Dit regioprofiel wordt op 1 november 2018 aan de minister aangeboden, samen met een voorstel voor een of meerdere proeftuinen van culturele activiteiten in 2019 en 2020. Deze proeftuinen kunnen in aanmerking komen voor incidentele middelen van het rijk, op voorwaarde van cofinanciering door de deelnemende regiogemeenten en de provincie.