Begroting 2019

Ambitie 4.1 Alle Zwollenaren moeten in hun levensonderhoud kunnen voorzien

Wij willen dat alle Zwollenaren in hun levensonderhoud kunnen voorzien en naar vermogen een actieve bijdrage leveren aan de samenleving. Met het werken aan een inclusieve arbeidsmarkt  bevorderen we deelname aan de arbeidsmarkt en voor wie werk (nog) niet mogelijk is bevorderen we maatschappelijke participatie. Wie niet, of niet geheel, in de minimale kosten van zijn levensonderhoud kan voorzien, kan een beroep op bijstand doen. We willen dat onze inkomensondersteunende maatregelen goed bekend zijn en waar nodig gebruikt worden, om armoede en schulden te voorkomen.  

We stimuleren en faciliteren betrokkenheid van partners en ervaringsdeskundigen om armoede te bestrijden. Er zijn veel inwoners en organisaties, zoals kerken, sportverenigingen, fondsen en bedrijven, die zich actief inzetten om inwoners met een laag inkomen of schulden te steunen. Met het armoedepact Zwolle Armoedevrij! heeft een groot aantal van  deze partijen zich verbonden aan de ambitie dat in Zwolle niemand in armoede hoeft te leven.  Dit sluit aan het bij thema (maatschappelijke) tweedeling uit de strategische opgaven.
We stimuleren met goede en simpele communicatie en bekendheid van regelingen dat inwoners tijdig een beroep op inkomensondersteuning doen. Door tijdige ondersteuning worden ernstige schuldensituatie voorkomen en kunnen inwoners blijven participeren.

We geven uitvoering aan de resultaten van het in 2018 uitgevoerde onderzoek in het kader van het interventieplan sociaal domein hoe we  armoede- en schuldenregelingen verder efficiënt en eenvoudig kunnen maken Om de ontwikkeling van de armoededoelgroep en het bereik van de gemeentelijke inkomensondersteunende maatregelen te kunnen volgen, stellen we jaarlijks de Zwolse Armoedemonitor op. Een minima-effectrapportage voeren we uit in het jaar dat een nieuw college aantreedt en indien sociale en/of economische omstandigheden en ontwikkelingen dit wenselijk maken. In het voorjaar 2019 zal een minima- effectrapportage aan de raad worden voorgelegd. In 2019 zullen de resultaten van het onderzoek naar versimpelen en eenvoudiger toegankelijk maken voor inwoners van regelingen op het gebied van armoede en schulden  aan de raad worden voorgelegd.  
Relevante wetten bij deze ambitie zijn de Participatiewet, de Zorgverzekeringswet en de gemeentewet. Relevante recente raadsnota ’s zijn  de nota "Preventie van en ondersteuning bij zorgkosten vanaf 2019" (raadbesluit juli 2018) en “Besteding extra gelden kinderparticipatie (raadsbesluit oktober 2017).