Begroting 2019

Overzicht voorzieningen

Voorzieningen zijn bedragen die onderdeel uitmaken van het vreemd vermogen en die niet vrij te besteden zijn. Het zijn bedragen die voor een specifiek doel afgezonderd zijn, maar waarvan de definitieve omvang nog niet vaststaat. Zo worden voorzieningen getroffen voor een drietal redenen:

  • Redelijkerwijs in te schatten verplichtingen die te zijner tijd een schuld kunnen worden.
  • Egaliseren van in de tijd onregelmatig gespreide lasten, zoals bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor heffingen wordt geheven.
  • Afdekken lasten die voortvloeien uit bedrijfsvoeringrisico’s.

De gemeente Zwolle kent momenteel 11 voorzieningen per 2019. Onderstaand overzicht toont het financieel verloop van de gemeentelijke voorzieningen. Indien gewenst kan per voorziening worden doorgeklikt naar een uitgebreidere toelichting. Deze toelichting bevat:

  • Het doel waartoe de voorziening is ingesteld.
  • Het financiële verloop van de voorziening voor de jaren 2019-2022 plus een toelichting daarop.

Nummer voorziening

Naam voorziening

Maakt onderdeel uit van programma

Stand per
1 januari 2019

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per
31 december 2019

001

Voorziening afval

7

4.279.940

965.747

3.314.193

002

Voorziening riolering

7

3.555.074

40.669

3.514.405

021

Rechtspositie raadsleden

8

0

0

022

Alg.Pensioenwet Polit. Ambtsdragers

8

3.235.483

193.559

3.041.924

023

Voorz. rechtspos, verplichtingen

9

271.669

83.000

188.669

Subtotaal voorzieningen passivaposten

11.342.166

0

1.282.975

10.059.191

102

Algemene voorziening Vastgoed

6

16.997.679

97.173

17.094.852

103

WRZV

1

206.128

73.923

132.205

104

Voorziening dubieuze debiteuren

1

200.542

205.400

265.000

140.942

105

Risico oninbaar schuldhulpverlening

4

104.948

104.948

106

Risico oninbaar bijstandsleningen

4

358.914

358.914

107

Risico oninbaar bijstandsvorderingen

4

7.866.022

7.866.022

Subtotaal voorzieningen activaposten

25.734.233

302.573

338.923

25.697.883

Totale omvang voorzieningen

37.076.399

302.573

1.621.898

35.757.074