Begroting 2019

Ambitie 2.2 Er is een inclusieve arbeidsmarkt waarin inwoners die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet naar vermogen deelnemen

Een sterke economische regio biedt kansen om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. Dit betekent dat iedereen werkt en participeert op de arbeidsmarkt; elk talent telt. De gemeente ondersteunt sinds de komst van de Participatiewet in 2015 een brede groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die bovendien complexer is geworden (arbeidsbeperkten, statushouders). Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen bij een reguliere werkgever in een regulier dienstverband werken. Wanneer dit vanwege een grotere arbeidsbeperking niet mogelijk is, dan blijft beschut werken mogelijk. Werkgevers staan centraal en worden gemotiveerd en gestimuleerd tot inclusief werkgeverschap. Stevige grip op de arbeidsmarkt en de economie maakt snel schakelen vanuit (sub)regio’s en vanuit sectoren mogelijk. We werken daarbij steeds meer vanuit het Werkgeversservicepunt Regio Zwolle, het platform voor alle werkgeversvragen uit de arbeidsmarktregio. Een sterk doelgericht netwerk – dat alle stakeholders verbindt, motiveert en beweegt – helpt de kansen van kwetsbare groepen.

De arbeidsmarkt verandert door economische schommelingen én door vergrijzing, flexibilisering en digitalisering. Vooral voor kwetsbare groepen zijn deze veranderingen een uitdaging. Overheid, werkgevers en werknemers kunnen het beste samen werken om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. De inhoud van functies en banen wordt beïnvloed door robotisering en digitalisering. Werknemers hebben voldoende aanpassingsvermogen nodig om daarmee om te gaan. Dit vraagt om een andere mindset van jongeren en onderwijsinstellingen. Om-, her- en bijscholing is van belang, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met de Human Capital Agenda anticiperen we op veranderingen en zorgen we dat werkgelegenheid en skills op elkaar aansluiten. Vanuit deze opgave wordt de inclusieve arbeidsmarkt verbonden aan onderwijs (zie doel 1.3.4) en economie (zie ambities 5.1 en 5.2). Met een sectorale aanpak is er de komende vier jaar een focus op:

  • Leven Lang Ontwikkelen: loopbaangericht opleidingsaanbod, heldere formulering van de behoefte van werknemers en bedrijfsleven, flexibel en vraag gestuurd aanbod vanuit het onderwijs. Een nieuwe mind-set ontstaat op de arbeidsmarkt: werken is leren.
  • Het realiseren van voldoende beschikbare (gekwalificeerde) arbeidskrachten als antwoord op tekort- en groeisectoren. Als centrumgemeente heeft Zwolle hierin ook een voorbeeldfunctie en dus heeft het ook een sterke link met onze eigen uitvoeringsorganisatie. Inspelen op tekort- en groeisectoren vraagt ook kennis van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Parallel aan de ontwikkeling van de HCA loopt een traject gericht op het ontwikkelen en beheren van een actuele dataverzameling waarmee arbeidsmarktanalyses door onderwijs en bedrijfsleven snel en adequaat georganiseerd kunnen worden. De provincie Overijssel is hiervan trekker.
  • Ruimte voor elk talent: we realiseren een inclusieve arbeidsmarkt door nauwe samenwerking tussen de velden economie – arbeidsmarkt – onderwijs.