Begroting 2019

Vastgestelde investeringen

Vastgestelde investeringen zijn alle investeringen waarover uw Raad reeds een besluit heeft genomen. De beschikbaar gestelde bedragen voor de investeringen kunnen de komende jaarschijven worden ingezet ter financiering van projecten. Het overzicht van alle begrote activa en kapitaallasten 2019, vindt u hier.

In onderstaande tabel is per doel opgenomen het oorspronkelijk krediet, het deel dat tot en met 2017 is gerealiseerd, het daarmee resterend krediet 2018 en de raming van de verwachte uitgaven over de jaren vanaf 2018.

De jaarrekening 2017 sloot met een restantkrediet (exclusief de Bouwgronden in exploitatie) van € 156 miljoen. Via besluitvorming in 2018 is daar € 48 miljoen bijgekomen, onder andere door de van der Capellen scholengemeenschap en de nieuwbouw van de WRZV-hallen. Het totaal resterend krediet 2018 bedraagt dus € 204 miljoen. Het resterend krediet voor Bouwgronden in exploitatie bedraagt € 133 miljoen.

Overzicht vastgestelde kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

Doel 1.1.2

214.341

204.000

10.341

10.341

0

0

Doel 1.2.2

70.200

27.700

42.500

42.500

0

0

Doel 1.2.3

17.200.000

348.428

16.851.572

2.251.572

10.500.000

4.100.000

Doel 1.3.3

30.712.000

9.090.000

21.622.000

2.066.000

11.456.000

8.100.000

Totaal programma 1

48.196.541

9.670.128

38.526.413

4.370.413

21.956.000

12.200.000

Doel 2.1.1

1.009.000

212.900

796.100

796.100

0

0

Doel 2.2.1

6.711.770

1.800.881

4.910.889

4.910.889

0

0

Totaal programma 2

7.720.770

2.013.781

5.706.989

5.706.989

0

0

Doel 3.3.1

5.701.322

5.721.274

-19.952

-19.952

0

0

Doel 3.3.2

201.591

45.358

156.233

156.233

0

0

Totaal programma 3

5.902.913

5.766.632

136.281

136.281

0

0

Doel 4.1.1

175.000

19.890

155.110

155.110

0

0

Doel 4.2.1

500.000

185.640

314.360

314.360

0

0

Doel 4.3.2

500.000

0

500.000

500.000

0

0

Totaal programma 4

1.175.000

205.530

969.470

969.470

0

0

Doel 5.1.1

8.347.902

6.625.940

1.721.962

1.151.962

570.000

0

Doel 5.1.1 Bouwgronden in exploitatie

306.182.000

267.454.000

38.728.000

8.960.000

2.636.000

27.132.000

Doel 5.1.2

574.900

0

574.900

574.900

0

0

Doel 5.2.1

20.758.516

17.526.018

3.232.498

2.932.498

300.000

0

Doel 5.3.1

1.005.966

395.903

610.063

610.063

0

0

Totaal programma 5

336.869.284

292.001.861

44.867.423

14.229.423

3.506.000

27.132.000

Doel 6.1.1

891.527

448.820

442.707

442.707

0

0

Doel 6.1.2

1.735.160

1.199.340

535.820

535.820

0

0

Doel 6.1.2 Bouwgronden in exploitatie

34.133.000

21.355.000

12.778.000

11.394.000

124.000

1.260.000

Doel 6.1.3

7.501.378

4.925.800

2.575.578

1.535.578

1.040.000

0

Doel 6.1.4

1.386.629

1.248.707

137.922

137.922

0

0

Doel 6.2.1

2.175.000

1.214.962

960.038

835.038

125.000

0

Doel 6.2.1 Bouwgronden in exploitatie

561.669.000

483.545.000

78.124.000

28.653.000

18.462.000

31.009.000

Doel 6.2.2

8.805.675

2.806.142

5.999.533

5.906.533

93.000

0

Doel 6.2.2 Bouwgronden in exploitatie

38.555.000

34.748.000

3.807.000

1.851.000

1.102.000

854.000

Doel 6.3.1

260.641.733

171.307.263

89.334.470

37.894.470

29.490.000

21.950.000

Doel 6.3.2

8.685.300

6.288.810

2.396.490

2.396.490

0

0

Doel 6.3.3

2.670.670

1.055.651

1.615.019

1.615.019

0

0

Doel 6.4.1

5.313.252

2.852.893

2.460.359

1.710.359

750.000

0

Doel 6.4.3

6.858.753

6.342.396

516.357

516.357

0

0

Doel 6.4.4

8.650.776

3.927.654

4.723.122

3.782.122

941.000

0

Totaal programma 6

949.672.853

743.266.438

206.406.415

99.206.415

52.127.000

55.073.000

Doel 7.1.1

1.129.869

864.586

265.283

265.283

0

0

Doel 7.1.2

8.391.700

2.740.473

5.651.227

4.026.227

1.625.000

0

Doel 7.1.3

15.101.245

5.802.884

9.298.361

9.196.361

102.000

0

Doel 7.1.4

17.191.725

12.242.868

4.948.857

4.948.857

0

0

Doel 7.2.3

44.415

21.100

23.315

23.315

0

0

Doel 7.2.4

2.384.525

550.839

1.833.686

1.483.686

350.000

0

Doel 7.3.2

686.675

299.067

387.608

387.608

0

0

Doel 7.3.4

5.877.772

3.295.931

2.581.841

2.581.841

0

0

Totaal programma 7

50.807.926

25.817.748

24.990.178

22.913.179

2.077.000

0

Doel 8.2.1

4.428.535

3.817.913

610.622

610.622

0

0

Totaal programma 8

4.428.535

3.817.913

610.622

610.622

0

0

Doel 9.1.1

12.301.398

3.538.185

8.763.213

8.763.213

0

0

Doel 9.1.3

7.152.000

848.814

6.303.186

6.303.186

0

0

Totaal programma 9

19.453.398

4.386.999

15.066.399

15.066.399

0

0

Totaal

1.424.227.220

1.086.947.030

337.280.190

163.209.191

79.666.000

94.405.000

Overzicht vastgestelde kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

Bouwgronden in exploitatie

940.539.000

807.102.000

133.437.000

50.858.000

22.324.000

60.255.000

exclusief Bouwgronden In Exploitatie

483.688.220

279.845.030

203.843.190

112.351.191

57.342.000

34.150.000

Totaal

1.424.227.220

1.086.947.030

337.280.190

163.209.191

79.666.000

94.405.000

Het totaal aan investeringen exclusief de Bouwgronden in exploitatie, met een omvang van € 204 miljoen wordt op de volgende manier gefinancierd:

  • € 52 miljoen wordt gefinancierd door bijdragen van derden.
  • € 39 miljoen wordt gefinancierd vanuit de eigen gemeentelijke reserves.
  • € 113 miljoen wordt geactiveerd en via jaarlijkse rente en afschrijving van lasten opgevangen in de begroting.

Binnen het onderdeel 'programma's' zijn bij de afzonderlijke doelen overzichten opgenomen waardoor inzichtelijk wordt aan welke doelen de afzonderlijke investeringen bijdragen.

Voor wat betreft de voortgang van de verschillende investeringen / projecten, verwijzen wij u naar de voortgangsrapportage projecten, waar digitaal van alle projecten de voortgangsrapportages beschikbaar zijn.