Begroting 2019

Doel 7.1.1 Inwoners hebben bij gebiedsopgaven positie aan de voorkant, weten zich partner bij de uitvoering ervan en krijgen mogelijkheden voor vernieuwende maatschappelijke initiatieven

Inwoners van Zwolle moeten er van overtuigd zijn dat hun inzet voor de publieke zaak er toe doet en het verschil kan maken (vergroten van eigenaarschap). Het opgavegericht werken op gebiedsniveau vormt de basis. Elke wijk/gebied heeft zijn eigen kenmerken en dynamiek. Door de opgaven centraal te stellen zien we dat in de ene wijk de vraagstukken van een andere orde zijn dan in de andere wijk.  In een aantal buurten concentreert de opgave zich rond een opeenstapeling van vraagstukken en in een andere wijk zien we lichtere of andere opgaven. Daarbij maken we zichtbaar dat we differentiëren en maatwerk inzetten. Het faciliteren van de positieve dynamiek in wijken staat voorop. De uitdaging daarbij is om een zo divers mogelijke groep inwoners te betrekken.  

Daarbij constateren we dat er sprake is van fundamentele verschuivingen in de driehoek 'overheid-markt-samenleving'. Hoe geven we het nieuwe samenspel vorm, hoe dragen we samen zorg voor wat er te doen is in de stad en hoe zorgen we voor gelijkwaardige samenwerkingsrelaties?  Initiatiefrijk Zwolle heeft daar in de afgelopen periode veel bereikt. Tegelijkertijd zien we dat het nog geen vanzelfsprekendheid is voor de gemeentelijke organisatie om hier adequaat op te reageren en mee om te gaan. Voor de komende collegeperiode willen we verder werken aan de doorontwikkeling ervan.

Een belangrijk instrument hierbij is het ‘Right to Challenge’, waarbij gemeentelijke taken met de bijbehorende financiële middelen kunnen worden overgenomen als sprake is van een beter en/of goedkoper maatschappelijk resultaat.  Het  'Right to Challenge'  is wettelijk vastgelegd voor de Wmo en in Zwolle verbreed naar het gehele sociale domein. Ook voor het fysieke domein is een wettelijke verankering te verwachten. Naast kennis- en instrumentontwikkeling zal ook geïnvesteerd moeten worden in het borgen van de opgedane kennis en ervaring binnen de gemeentelijke organisatie.

Criteria

Inwoners hebben bij gebiedsopgaven positie aan de voorkant, weten zich partner bij de uitvoering ervan en krijgen mogelijkheden voor vernieuwende maatschappelijke initiatieven, zodanig dat:

  • Inwoners bij de start van een beleids- of ruimtelijke ontwikkeling zeggenschap ervaren
  • Inwoners en in het gebied actieve organisaties zich herkennen in de geformuleerde opgaven, vastgelegd in gebiedsagenda’s
  • Het maatschappelijk ondernemerschap van inwoners wordt gestimuleerd tot het ontwikkelen van innovatieve werkwijzen voor de opgaven waar onze stad voor staat.
  • Er samenwerking ontstaat tussen inwoners en in het gebied actieve organisaties om gezamenlijk met kansen en problemen in de wijk aan de slag te gaan.
  • De sociale cohesie in de wijk wordt vergroot
  • Inwoners tevreden zijn over de aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsopgavenin de wijk door de gemeente.
Kaderstellende nota's
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:Michiel van Willigen