Begroting 2019

Voorgenomen investeringen

Naast de investeringen waarover uw Raad al een besluit heeft genomen, zijn er ook investeringen waarover uw Raad nog een definitief besluit moet nemen. Deze bedragen zijn gereserveerd in afwachting van besluitvorming. Hieronder wordt inzichtelijk gemaakt om welke onderwerpen en totaalbedragen het gaat, wanneer daarover een Raadsvoorstel wordt verwacht en wordt toegelicht wat de stand van zaken is.

Omschrijving

Totale investering

Waarvan cofinanciering

Go / No-Go moment

Strategische opgave Binnenstad

6.800.000

Nader te bepalen

Strategische opgave Spoorzone

7.500.000

Nader te bepalen

Strategische opgave Energietransitie

7.200.000

p.m.

Nader te bepalen

Strategisch meerjarenplan onderwijshuisvesting (indicatie)

23.600.000

Jaarlijks

Spoorzone / fietsparkeren

24.200.000

11.100.000

2018

Campus Windesheim looproute

298.000

Nader te bepalen

Extra impuls sociale woningbouw

674.000

Nader te bepalen

Doorstroomassen

578.000

235.000

2018

Strategische opgave Binnenstad
Tot en met medio 2018 zijn middelen ingezet voor het Weversgildeplein, de Luttekestraat, het lichtplan, aanmeersteigers, herbestemming Statenzaal en herontwikkeling Broerenkwartier (Weeshuispassage). Daarnaast worden en zijn diverse onderzoeken uitgevoerd (wonen, vastgoed). De komende jaren wordt geïnvesteerd in de Papenstraat, de Nieuwstraat en continueren we de middelen voor de binnenstadmanager en cofinanciering ZwolleFonds.

Strategische opgave Spoorzone
Het door de raad op 30 oktober 2017 vastgestelde Ontwikkelperspectief voor het Stationsgebied bevat de volgende gewenste, maar nog niet gedekte bouwopgaven:

  • Volwaardige stations entree noordzijde (kap en ontvangstdomein).
  • Definitieve aanlanding passerelle aan noord- en zuidzijde.
  • Volwaardige stations entree zuidzijde (kap busperron, entreekap en ontvangstdomein).
  • Definitieve gebouwde fietsvoorziening Zuid.
  • Stationskappen ProRail spoor 12/13 (Kamperlijn) en spoor 15/16 (Vechtdallijn).

De totale investering voor de nieuwe bouwopgaven (exclusief kappen sporen 12/13 en 15/16) is globaal geraamd op circa € 40 miljoen. In de Perspectiefnota 2018 - 2021 hebben wij vanaf 2021 ruimte opgenomen voor nieuwe investeringen in de Spoorzone. Daarbij is uitgangspunt dat ook onze partners substantiële extra bijdragen leveren aan deze investeringen. Het Ontwikkelperspectief is een belangrijk document om anderen te verleiden ook te investeren in het stationsgebied. Partijen stralen gezamenlijk de visie en de boodschap uit dat Zwolle een station van allure verdient.

Strategische opgave Energietransitie
Voor de investeringen in energietransitie voor de eigen organisatie (eigen opwek) is bij de Perspectiefnota 2018 - 2021 een indicatief bedrag van € 7,2 miljoen beschikbaar gesteld, waarvoor nog nadere besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Het betreft een budgetneutraal investeringsbedrag waarbij de investeringskosten moeten worden terugverdiend uit opbrengsten of besparingen.

Strategisch meerjarenplan onderwijshuisvesting (indicatie)
Het strategisch meerjarenplan onderwijshuisvesting wordt in kwartaal 1 van 2019 aangeboden aan de Raad.

Spoorzone / fietsparkeren
Op 22 januari 2018 heeft de Raad ingestemd met het geactualiseerde Investeringsbesluit Spoorzone. Daarmee is de investering voor fietsparkeren in 2018 afgerond. Over dit collegebesluit heeft de raad een informatienota ontvangen omdat het collegebesluit past binnen de kaders van het Ontwikkelperspectief en het geactualiseerde Investeringsbesluit Spoorzone

Campus Windesheim looproute
Eind 2018 wordt gestart met infrastructurele investeringen om de verkeersafwikkeling te verbeteren en de rondweg Windesheim aan te leggen.

Extra impuls sociale woningbouw
De woningmarkt in Zwolle staat onder grote druk, zowel voor de koop als voor de sociale huurmarkt. Om deze druk te verlichten is de versnellingsactie sociale huur ingesteld, waarbij minimaal 300 extra huurwoningen worden toegevoegd aan de Zwolse woningvoorraad. Hier is in 2016 vol enthousiasme aan begonnen en inmiddels zijn vele projecten opgeleverd. De laatste projecten moeten echter nog verder uitgewerkt en gerealiseerd worden. Hetzelfde geldt voor het project semipermanente woningbouw. Ook hier zijn de eerste woningen opgeleverd op de locatie Oosterenk en zijn nog enkele projecten in voorbereiding. Het is op dit moment nog onduidelijk of hiervoor reeds toegekend budget voor nodig is.

Doorstroomassen
Voor de oostelijke doorstroomas is gesproken met de provincie over de toekomstige loop van de buslijnen en de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Daarbij worden twee situaties onderscheiden:

  • Na verplaatsing van het busstation en de opening van de busbrug (maart 2019) rijden meer bussen dan nu over de oostelijke doorstroomas (Deventerstraatweg - Hortensiastraat).
  • In de periode waarin de fietsenkelder op het Stationsplein wordt aangelegd (2019 - 2020) rijden zelfs extra bussen over de Deventerstraatweg - Hortensiastraat omdat de route over het Stationsplein is geblokkeerd.

In overleg met de provincie is onderzocht welke maatregelen getroffen dienen te worden om de bussen van deze route gebruik te laten maken. Dit zijn met name aanpassingen aan haltes en verkeersregelinstallaties.

Voorgenomen investeringen als onderdeel van de Begroting 2019

Als onderdeel van de Begroting 2019 worden ook voorstellen tot nieuwe investeringen / kredieten gepresenteerd. Deze worden getoond in onderstaand overzicht. De voorgenomen kredieten worden ook gepresenteerd bij de afzonderlijke doelen.

Overzicht voorgenomen kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

Doel 1.2.3

400.000

400.000

400.000

Totaal programma 1

400.000

0

400.000

0

400.000

0

Doel 5.1.1

30.000

30.000

30.000

Doel 5.2.1

340.000

340.000

20.000

320.000

0

Totaal programma 5

370.000

0

370.000

20.000

350.000

0

Doel 6.1.1

1.205.000

0

1.205.000

0

1.205.000

0

Doel 6.1.2

440.000

0

440.000

135.000

305.000

0

Doel 6.3.1

100.000

0

100.000

100.000

0

Doel 6.3.2

395.000

0

395.000

105.000

290.000

0

Doel 6.3.3

721.700

0

721.700

0

721.700

0

Doel 6.4.1

976.000

0

976.000

80.000

896.000

0

Doel 6.4.4

30.000

0

30.000

0

30.000

0

Totaal programma 6

3.867.700

0

3.867.700

320.000

3.547.700

0

Doel 7.1.2

1.920.500

0

1.920.500

0

1.920.500

0

Doel 7.1.3

830.300

0

830.300

0

830.300

0

Doel 7.2.4

1.000.000

0

1.000.000

0

1.000.000

0

Doel 7.3.2

425.000

0

425.000

0

425.000

0

Doel 7.3.3

60.000

0

60.000

0

60.000

0

Doel 7.3.4

139.000

0

139.000

52.800

86.200

0

Totaal programma 7

4.374.800

0

4.374.800

52.800

4.322.000

0

Doel 8.2.1

25.000

0

25.000

0

25.000

0

Totaal programma 8

25.000

0

25.000

0

25.000

0

Doel 9.1.3

4.596.522

0

4.596.522

0

4.596.522

0

Totaal programma 9

4.596.522

0

4.596.522

0

4.596.522

0

Totaal

13.634.022

0

13.634.022

392.800

13.241.222

0