Begroting 2019

Ambitie 6.4 De ruimtelijke ontwikkeling van Zwolle is duurzaam en toekomstbestendig

Energietransitie en Klimaatadaptatie heeft Zwolle benoemd als strategische opgaven voor de stad.

Mondiaal is het streven om in 2050 de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden Celsius. Dat vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie, tot dichtbij nul in het jaar 2050. In Zwolle hebben we de ambitie vastgesteld dat we uiterlijk in 2050 energieneutraal willen zijn. Als tussenstap op weg naar 2050 hebben we afgesproken dat in 2025 de hoeveelheid CO2-uitstoot in vergelijking met 1990 25% lager ligt en dat we 25% van de totale energievraag op duurzame wijze opwekken. Daarmee ligt ook de doelstelling uit het regeerakkoord, een CO2-reductie van 49% in 2030, binnen bereik. Het besluit van de regering om op termijn de gaswinning in Groningen volledig te stoppen, geeft extra urgentie aan de overgang naar een duurzame energievoorziening. Daarbij beschouwen we de omslag naar een duurzame stad ook als een kans: een mogelijkheid om sociale en economische meerwaarde te creëren voor Zwolle.

Zwolle is kwetsbaar voor klimaatveranderingen: er komt extremer weer en meer water over de rivieren. Zonder investeringen in klimaatbestendigheid (technisch, inhoudelijk, procesmatig en financieel) zal Zwolle dit water niet meer kunnen verwerken. Dat heeft gevolgen voor onze veiligheid en gezondheid en leidt tot schade. Dat betekent dat Zwolle voor een flinke opgave staat om in de toekomst een leefbare en economisch krachtige deltastad te blijven. Een stad die veilig is voor overstroming en waar overlast en schade door extreem weer zoveel mogelijk wordt voorkomen. De hoofdopgave is om in 2050 Zwolle klimaatbestendig te hebben ingericht en dat Zwolle ook de kansen verzilvert die klimaatbestendige ontwikkeling biedt en  daarmee bijdraagt aan een toekomstbestendige ontwikkeling.

Een toekomstbestendige stad geeft de rijkdommen van de biodiversiteit door aan toekomstige generaties. Het groene/blauwe netwerk van de stad, essentieel voor het op peil houden en versterken van deze biodiversiteit, levert een substantiële bijdrage aan de opgaven van klimaatadaptatie in Zwolle. De uitvoering van de visie op de ondergrond levert eveneens belangrijke bijdragen aan kansen voor klimaatadaptatie en energietransitie.