Begroting 2019

EMU-saldo

EMU-saldo

De wet HOF is de uitvoering van een Europese afspraak gericht op stabiliteit van de Eurozone. Voor de uitvoering van deze afspraak wordt gewerkt met de berekening van het EMU-saldo. Dit is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de totale overheid (zowel het Rijk als de provincies, gemeenten en waterschappen).

De in Europees verband gemaakte afspraak houdt in dat het nationale EMU-saldo niet hoger mag zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. Dit wordt vertaald naar een norm voor de gezamenlijke provincies, gemeenten en waterschappen, maar in Europees verband wordt enkel gekeken naar de 3% voor Nederland als geheel. in het Bestuurlijk Overleg tussen rijk en mede-overheden is afgesproken dat de macronorm voor de mede-overheden voor de jaren 2019 tot en met 2022 -0,4% van het bbp bedraagt. Voor de gemeenten als geheel ligt de macronorm op -0,27.
Het rijk heeft de gemeentelijke macronorm vertaald naar een individuele EMU-referentiewaarde per gemeente. Voor Zwolle is deze gesteld op - € 18,84 mln. De EMU-referentiewaarde is geen norm, maar een indicatie van het aandeel van de gemeente in de gezamenlijke tekortnorm.

De berekening van het EMU-saldo voor de gemeente Zwolle is hieronder opgenomen.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan of onttrekking uit reserves

-20.800.000

-9.292.000

-842.000

118.000

1.718.000

2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

18.034.000

20.337.000

20.732.000

20.590.000

20.086.000

3. Bruto toevoegingen aan voorzieningen ten laste van de exploitatie

1.000.000

0

0

0

0

4. Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

112.744.000

70.404.000

30.386.000

1.882.000

1.882.000

5. Bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen in relatie tot de onder 4. genoemde investeringen

36.921.000

10.000.000

6.100.000

0

0

6. Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

7. Aankoop van grond en uitgaven aan bouwrijp en woonrijp maken

39.744.000

22.324.000

16.000.000

8.500.000

7.000.000

8. Baten bouwgrondexploitatie

47.000.000

33.000.000

23.000.000

20.000.000

18.000.000

9. Betalingen ten laste van voorzieningen

1.657.000

1.260.000

945.000

988.000

560.000

10. Kosten transacties met derden, ten laste van de reserves

0

0

0

0

0

11. Verkoop van deelnemingen en aandelen:

0

0

0

0

0

11a. Gaat u effecten verkopen?

nee

nee

nee

nee

nee

Indien ja: welke effecten gaat u verkopen?

11b. Indien ja: wat is de verwachte boekwinst?

Berekend EMU-saldo

-71.990.000

-39.943.000

1.659.000

29.338.000

30.362.000