Begroting 2019

Doel 7.3.3 We sturen op vitaliteit en gezondheid van mens, dier èn de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren.

Gezondheid is belangrijk (zie ook doel 1.1.2). Consequenties van niet gezond zijn hebben invloed op betrokkene en op onze stad. Met de inrichting en het beheer van de openbare ruimte sturen we op vitaliteit en gezondheid.

Vanuit het voorkomen en beperken van risico’s voor de gezondheid zorgen we voor een adequate verwijdering van mogelijke ziekteverwekkers, zodat mensen daar zo min mogelijk mee in aanraking komen. Er is flora en fauna die schadelijk voor de mens kan zijn of leidt tot buitensporige overlast. We bestrijden deze flora en fauna in de openbare ruimte en informeren particulieren hoe ze overlast kunnen voorkomen en bestrijden.

Vanuit het stimuleren van gezondheid door een vitale en gezonde leefomgeving, benutten we het gegeven dat een groene buitenruimte bijdraagt aan gezondheid. Daarbij zorgen wij er voor dat de buitenruimte uitnodigt om te bewegen, te recreëren en te spelen. In de buitenruimte bieden we ook locaties aan waar bewoners zelf hun groente kunnen verbouwen (nutstuinen en volkstuinen).  Kinderen kunnen met tuinieren kennismaken bij de 3 gemeentelijke jeugdtuincomplexen. Deze jeugdtuinen zijn één van de uitingen van natuur- en milieueducatie (NME). Ook de schaapskudde en de buurt- en wijkboerderijen spelen een grote rol bij NME. Wij hechten veel waarde aan NME. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met NME zij op latere leeftijd meer bereid zijn om duurzame maatregelen te treffen en duurzaam gedrag te vertonen.   Dit  draagt direct bij aan een vitale en gezonde leefomgeving. De (tijdelijke) NME-makelaar zal het NME beleid verder vorm geven en de vraag van de basisscholen koppelen aan het bestaande aanbod van onze NME-partners.

Wij werken ook aan een gezonde omgeving voor (huis)dieren. Dat betekent onder meer dat wij de bestaande voorzieningen zoals dierenasiel en hondenlosloopterreinen willen handhaven, maar ook dat we nieuwe initiatieven stimuleren en ondersteunen. Eind 2018/begin 2019 wordt het nieuwe beleid ten aanzien van dierenwelzijn vastgesteld. In 2019 starten we met het uitvoeren van het geactualiseerde beleid.

Criteria

We sturen op vitaliteit en gezondheid van mens, dier èn de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren, zodanig dat:

  • De openbare ruimte meer uitnodigt en inspireert tot (gezonde) buitenactiviteiten.
  • We flora en fauna die de gezondheid bedreigen of buitensporig veel overlast veroorzaken bestrijden.
  • We door middel van educatie en voorlichting op het gebied van natuur en milieu het bewustzijn vooral bij kinderen vergroten.
  • We zorgdragen voor het welzijn van (huis)dieren en zo mogelijk het dierenwelzijn verbeteren conform de Nota Dierenwelzijn.
Kaderstellende nota's
Nota Dierenwelzijn 2013
Visie Beheer Openbare Ruimte 2015
Groene Agenda 2015-2025
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:William Dogger