Begroting 2019

Ambitie 7.1 De Zwollenaar ervaart zijn woonomgeving als een aantrekkelijke en vitale omgeving om te wonen, werken, ontmoeten, ontspannen en waar men op elkaar betrokken is

Er schuilt veel kracht in de stad en zijn inwoners. Die kracht willen we verder aanboren door gebiedsgericht te werken in een initiatiefrijk Zwolle. Gebiedsgericht werken staat voor het slim verbinden van de leefwereld en de  ‘energie’ in gebieden met de opgaven voor de stad cq wijk of buurt. Inwoners van Zwolle moeten er van overtuigd zijn dat hun inzet voor de publieke zaak er toe doet en het verschil kan maken.

De tijd dat mensen zich inzetten vanuit idealisme voor de samenleving is voorbij. Actiebereid ontstaat wanneer er een belang is dan wel een opgave waar energie van inwoners op zit. Basisvoorwaarde is dat men vertrouwen heeft in de samenwerking. Belangrijke elementen hierin zijn:

  • De principes van gebiedsgericht werken: waaronder het aan de voorkant meer gemeenschappelijk maken van opgaven in de wijk, door beter van buiten naar binnen te redeneren en als gemeente meer rekenschap te geven van de vraagstukken die in de wijken leven.
  • Zeggenschap in beleids- en in ruimtelijke ontwikkeling: dit vraagt een uitnodigende bestuursstijl, heldere kaders en meer aandacht voor ‘de voorkant’ van processen.  “start voor de start” door vroegtijdig in gesprek te gaan met de buurt of de wijk en samen de analyse maken.
  • Netwerkend werken: wijk- en bewonersverenigingen bestaan nog wel, maar hebben vaak een smalle basis, ook in de wijken gaan we naar een netwerksamenleving.  
  • Borging en verbreding van vormen van lokale democratisering als Initiatiefrijk Zwolle en Right to Challenge / Right to bid.

Voor een goed leven in de stad is de openbare ruimte essentieel. Een openbare ruimte met kwaliteit draagt bij aan welzijn, gezondheid en (economische) aantrekkelijkheid en leefbaarheid.  De openbare ruimte is onze gezamenlijke huiskamer en de plek om tot (actieve) ontspanning te komen. Samen met de stad, vanuit de vraag en opgaven van stad en wijken, werken we aan een toekomstbestendige openbare ruimte. We doen dit vanuit de 3 principes van duurzaamheid: Een openbare ruimte die mensen graag gebruiken (“people”), een openbare ruimte die plant en dier de ruimte geeft (“planet”), een openbare ruimte die op een kostenbewuste manier wordt onderhouden en die het ondernemersklimaat in Zwolle versterkt (“profit”). De focus ligt naast de basistaak  ‘in stand houden’ op het bijdragen aan de nieuwe maatschappelijke uitdagingen en ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de klimaatsverandering en de vraag van bewoners en ondernemers om meer ruimte voor eigen initiatieven in de openbare ruimte.
Waar nodig voeren we regie op het ondergrondse en bovengronds ruimtegebruik, met aandacht voor innovaties ten behoeve van lagere CO2-footprint, minimaal gebruik van grondstoffen en betere energieprestaties. Daarvoor boren we nieuwe kennis en informatie-gedreven methodes aan, samen met partners vanuit de markt, onderwijs en onderzoek.

Door vergroening en klimaat-robuust inrichten van de leefomgeving kunnen de wensen van bewoners en bedrijven met betrekking tot het verbeteren van de leef- en werkomgeving worden gekoppeld aan de doelen van klimaatadaptatie. Voor vitale aantrekkelijke wijken zijn ook goede bereikbare en bruikbare groenblauwe structuren belangrijk. Om te ontspannen en te recreëren in het groen en op of langs het water. En om bij te dragen aan een klimaatbestendige stad.

Naast de ‘open ruimte’ is ook de bebouwde ruimte van invloed op de vitaliteit en leefbaarheid. Ons vastgoedbeleid speelt in op de maatschappelijke vraag en is gericht op financiële stabiliteit. Maar het heeft ook een aanjaagfunctie en kan zo bijdragen aan maatschappelijke en strategische opgaven als het versterken van de cohesie in wijken,  toekomstbestendigheid, energietransitie en circulariteit.