Begroting 2019

Doel 3.2.2 We bieden een beter toekomstperspectief aan inwoners na detentie en jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie en verminderen daarmee recidive (herhaling / terugval)

Het aanbieden van (vrijwillige) begeleiding aan volwassen ex-gedetineerden is sinds enkele jaren een gemeentelijke taak. Dit om recidive zo veel als mogelijk te voorkomen.

Jeugdreclassering is begeleiding voor jongeren die een proces-verbaal hebben gehad van de politie of leerplichtambtenaar. Alleen kinderrechters, het openbaar ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de justitiële jeugdinrichtingen kunnen jeugdreclassering opleggen. Gecertificeerde instellingen voeren de jeugdreclassering uit.

Jeugdreclassering is een vorm van jeugdzorg waarbij de jongere wordt geholpen, begeleid en gecontroleerd. Het doel van jeugdreclassering is om in samenwerking met ouder(s) of netwerk, het gedrag van de jongere te veranderen en recidive te voorkomen. De strafrechter kan besluiten jeugdreclassering op te leggen aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een delict hebben gepleegd. De begeleiding kan doorlopen tot na de 18e verjaardag. Als het delict gepleegd wordt na de 18e verjaardag, dan is in principe het volwassenenstrafrecht van toepassing. Het jeugdstrafrecht kán echter tot 23 jaar toegepast worden als het ontwikkelingsniveau van de dader daartoe aanleiding geeft. De proeftijd voor minderjarigen is gesteld op twee jaar en de jeugdreclasseringsmaatregel wordt dan ook veelal voor de duur van die twee jaar opgelegd. Verlenging met één jaar is mogelijk.

De inzet om jeugdreclasseringsmaatregelen te voorkomen vindt plaats vanuit programma 1. Samenleving en programma 2. Inwonersondersteuning.

Criteria

We bieden een beter toekomstperspectief aan inwoners na detentie en jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie  en verminderen daarmee recidive (herhaling/terugval), zodanig dat:

  • Begeleide ex-gedetineerden, die vóór detentie een stabiele woonsituatie hadden, kort na detentie een passende vorm van wonen hebben.
  • Begeleide ex-gedetineerden kort na detentie bezig zijn met een traject gericht op opleiding, werk of dagbesteding.
  • Het aantal en de duur van de ingezette (jeugd)reclasseringsmaatregelen daalt.
  • Jongeren na reclassering sneller re-integreren en maatschappelijk participeren en het aantal recidive (herhaling/verval) daalt.
Kaderstellende nota's
Beleidsplan Jeugdhulp (2014)
Regionale visie op jeugdhulp (2016)
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:Klaas Sloots
Portefeuillehouders projecten:<p>Ed Anker</p>