Begroting 2019

Meerjarenbalans

Een balans is een overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment. De balans bestaat uit twee kanten die met elkaar in evenwicht zijn: de activa en de passiva. Activa zijn kort gezegd de bezittingen en passiva zijn de middelen waarmee de activa gefinancierd worden (eigen en vreemd vermogen). De term balans doelt op het evenwicht tussen de bezittingen en de manier waarop ze gefinancierd worden.

Meerjarenbalans activa

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Immateriële vaste activa

kosten van onderzoek en ontwikk. voor een bepaald actief

7.443

0

0

0

0

0

bijdrage aan activa van derden

4.555.895

4.929.000

9.085.000

8.545.000

8.008.000

7.487.000

Materiële vaste activa

investeringen met economisch nut

389.669.050

389.056.000

389.076.000

379.201.000

363.351.000

348.135.000

af: voorziening

-15.129.000

-12.139.000

-12.139.000

-12.139.000

-12.139.000

-12.139.000

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

30.670.846

29.649.000

28.216.000

26.783.000

25.349.000

23.922.000

investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

27.952.000

60.874.000

68.171.000

85.455.000

83.341.000

80.418.000

in erfpacht uitgegeven

3.940.840

3.936.000

3.936.000

3.936.000

3.936.000

3.936.000

Financiële vaste activa

kapitaal verstrekkingen aan:

deelnemingen

1.222.700

982.000

982.000

982.000

982.000

982.000

leningen aan:

woningbouwcorporaties

14.138.916

13.139.000

12.182.000

11.211.000

10.197.000

9.137.000

deelnemingen

4.082.218

3.212.000

3.009.000

2.806.000

2.603.000

2.603.000

overige verbonden partijen

4.746.043

4.635.000

3.972.000

3.851.000

3.724.000

3.598.000

overige langlopende leningen

9.579.000

9.147.000

8.469.000

7.989.000

7.507.000

7.021.000

af: voorziening

-464.000

-412.000

-351.000

-286.000

-221.000

-156.000

overige uitzettingen > 1 jaar

521.403

261.000

0

0

0

0

Totaal vaste activa

475.493.354

507.269.000

514.608.000

518.334.000

496.638.000

474.944.000

Voorraden

bouwgronden in exploitatie

60.939.694

62.172.000

49.926.000

42.864.000

31.164.000

20.040.000

af: voorziening

-1.099.091

-4.858.000

-4.956.000

-4.996.000

-4.960.000

-4.859.000

af: ontvangen voorschotten op grondverkopen

-853.024

-850.000

-850.000

-850.000

-850.000

-850.000

overige voorraden

37.081

64.000

37.000

37.000

37.000

37.000

uitzettingen < 1 jaar

31.687.985

31.000.000

31.000.000

31.000.000

31.000.000

31.000.000

liquide middelen

922.201

0

0

0

0

0

overlopende activa

26.012.116

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Totaal vlottende activa

117.646.962

112.528.000

100.157.000

93.055.000

81.391.000

70.368.000

Totaal activa

593.140.316

619.797.000

614.765.000

611.389.000

578.029.000

545.312.000

Meerjarenbalans passiva

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Eigen vermogen

algemene reserve

58.285.440

33.797.000

33.797.000

33.797.000

33.797.000

33.797.000

bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel

1.010.321

1.031.000

1.053.000

1.028.000

963.000

903.000

overige bestemmingsreserves

109.093.401

92.412.000

78.949.000

73.986.000

68.147.000

64.753.000

gerealiseerd resultaat

3.680.971

0

-702.875

-1.021.868

-365.869

1.077.130

Voorzieningen

Voorzieningen

12.775.549

11.342.000

10.059.000

9.075.000

8.083.000

7.518.000

Vaste schulden

obligatieleningen

20.000.000

26.000.000

26.000.000

26.000.000

26.000.000

16.000.000

binnenlandse banken en overige financiële instellingen

227.903.047

223.498.000

239.144.000

245.765.000

243.989.000

252.165.000

openbare lichamen

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

overige binnenlandse sectoren

2.255.626

2.225.000

2.170.000

2.115.000

2.060.000

2.005.000

buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Totaal vaste passiva

475.004.355

430.305.000

430.469.125

430.744.132

422.673.131

418.218.130

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

vlottende schulden < 1 jaar

73.762.774

76.000.000

76.000.000

76.000.000

76.000.000

76.000.000

overlopende passiva

44.373.187

45.000.000

40.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

financieringstekort

0

68.492.000

68.295.875

69.644.868

44.355.869

16.093.870

Totaal vaste passiva

118.135.961

189.492.000

184.295.875

180.644.868

155.355.869

127.093.870

Totaal passiva

593.140.316

619.797.000

614.765.000

611.389.000

578.029.000

545.312.000