Begroting 2019

Doel 2.1.3 In aansluiting op het voorliggende veld bieden we indien nodig (maatwerk)voorzieningen Wmo

Veel inwoners van Zwolle zijn in staat actief maatschappelijk te participeren en wonen zelfstandig, ook als zij ouder worden. Een gezonde leefstijl, actieve deelname aan de samenleving en een sterk sociaal netwerk zijn daarin bevorderend (programma Samenleving). Daar waar het bij inwoners beperkt mogelijk is of wordt om actief te participeren en zelfredzaam te zijn in de eigen leefomgeving, ondersteunen we inwoners met voorzieningen in het kader van de Wmo. De inzet van (maatwerk)ondersteuning vindt plaats in aanvulling op de eigen kracht, de kracht van het sociaal netwerk en de inzet van voorliggende voorzieningen en sluit aan op de persoonlijke situatie en behoefte (samenkracht).

Wij verwachten in 2019 als gevolg van het invoeren van het abonnementstarief Wmo een toename van het beroep op maatwerkvoorzieningen Wmo. Met ingang van 1 januari 2019 betalen inwoners die gebruik maken van Wmo voorzieningen 17,50 per periode ongeacht het aantal voorzieningen waarvan iemand gebruik maakt en ongeacht de hoogte van het inkomen.  Wij verwachten dat meer inwoners gebruik zullen gaan maken van voorzieningen Wmo. Een deel van de inwoners, met name inwoners met een hoger inkomen, regelen hun ondersteuning nu zelf zoals bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning of een scootmobiel. Nu de eigen bijdrage niet meer afhankelijk van het inkomen wordt gesteld, wordt het voor deze groep inwoners aantrekkelijk om de ondersteuning via de gemeente te organiseren. Wij verwachten dat er als gevolg van het invoeren van het abonnementstarief meer inwoners zich zullen gaan melden bij het SWT en dat een forse toename van het beroep op Wmo voorzieningen zal plaatsvinden. Zie hiervoor ook bestedingsvoorstel 19. De toelichting op dit bestedingsvoorstel vindt u hier.

We bieden ondersteuning aan mensen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen zoals begeleiding in de thuissituatie, rolstoelen, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen.

In 2018 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor de hulpmiddelen Wmo. Dit heeft geleid tot een gunning aan twee leveranciers die in 2019 de Wmo hulpmiddelen in Zwolle leveren. We zien dat er in de afgelopen periode een toename plaatsvindt van het aantal verstrekte woon- en vervoersvoorzieningen. Mede gezien de toename van het aantal mensen dat langer zelfstandig thuis woont en de invoering van het abonnementstarief in de WMO verwachten wij ook in 2019 een toename van deze verstrekkingen. Zie ook bestedingsvoorstel 3, waarvan u de toelichting hier vindt.

Als onderdeel van het transformatiethema (integrale) gezinsaanpak zijn in 2018 verdere stappen gezet in de richting van de integrale uitvoering van de ondersteuning: integrale thuisondersteuning. We hebben in 2018 de huishoudelijke ondersteuning en de individuele begeleiding samengebracht in een integraal arrangement thuisondersteuning. Dit heeft geleid tot een ondersteuningsaanbod waarbij het resultaat centraal staat,  in plaats van de gedane inspanning. De vraag van de cliënt staat centraal in plaats van het aanbod, één aanbieder is verantwoordelijk voor het behalen van het gezamenlijk bepaalde resultaat in plaats van dat inwoners te maken hebben met verschillende aanbieders op verschillende deelgebieden.

Sinds 1 juni 2017 is de Algemene maatregel van bestuur (AMvB) reële kostprijzen Wmo dienstverlening van kracht. Op grond van deze AMvB zijn gemeenten en aanbieders gehouden een reële kostprijs te berekenen. Met ingang van 1 april 2018 is de CAO Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) aangepast en geldt een nieuwe loonschaal voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) huishoudelijke hulp (zie ook bestedingsvoorstel 4, waarvan u de toelichting hier vindt). Als gevolg van de CAO zijn de tarieven Thuisondersteuning in 2018 aangepast. Wij zijn in gesprek met de aanbieders over passende tarieven Thuisondersteuning voor 2019 waarin ook verdere CAO ontwikkelingen worden meegenomen.

Daarnaast wordt ook vanuit de Zorgverzekeringswet ondersteuning geboden aan mensen die thuis wonen, zoals bijvoorbeeld persoonlijke verzorging. In de praktijk blijkt de vraag van inwoners naar ondersteuning divers is, niet altijd onder te brengen in de verschillende vakjes en leidt tot grensdiscussies binnen en tussen de wetten. Er is behoefte aan afstemming tussen de Wmo en de zorgverzekeringswet. Samen met gemeenten in de regio zoeken wij hierover de samenwerking met Zilveren Kruis.

Criteria

In aansluiting op het voorliggende veld bieden we indien nodig (maatwerk)voorzieningen Wmo, zodanig dat:

  • Maatwerkvoorzieningen worden ingezet in aanvulling op andere voorliggende voorzieningen.
  • Waar mogelijk de ondersteuning die nu in maatwerkvoorzieningen wordt ingezet, ook in andere collectieve vormen van ondersteuning ingezet kan worden.
  • Maatwerkvoorzieningen zo integraal mogelijk worden ingezet.
  • Maatwerkvoorzieningen worden ingezet in samenhang met voorzieningen uit de  zorgverzekeringswet zoals wijkverpleging.
  • Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, de inwoner naast Zorg in Natura een keuzemogelijkheid heeft voor een Pgb.
Kaderstellende nota's
Transformatienota sociaal domein (2016)
Perspectiefnota 2018-2021
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:Klaas Sloots