Begroting 2019

Totaal baten en lasten 2017 - 2022

Het besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat de gemeente zowel bij begroting als bij jaarrekening een overzicht van baten en lasten presenteert. Dit overzicht is inclusief alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Wanneer wij spreken over baten dan bedoelen wij inkomsten en wanneer wordt gesproken over lasten dan bedoelen wij uitgaven. Dit overzicht is verplicht voor het lopende boekjaar, alsook voor de meest recente Jaarrekening en de komende vier begrotingsjaren. De voorgeschreven indeling is die van de gemeentelijke begrotingsprogramma’s.

De getoonde cijfers komen overeen met de cijfers in het meerjarenoverzicht. Waar dit overzicht het totaal aan baten en lasten voor de complete begroting bevat, richt het meerjarenoverzicht zich per begrotingsprogramma op de vastgestelde en voorgestelde besluitvorming die verwerkt is.

Voor een specificatie van de bedragen van 2019, verwijzen wij u naar de overzichten opgenomen bij de begrotingsprogramma’s. Daar wordt de informatie gespecificeerd naar ambities en doelen.

Eind augustus heeft de commissie BBV de notitie 'structurele en incidentele baten en lasten' uitgebracht waarin zij onder andere advies geeft over het inzichtelijk maken van het structureel evenwicht in de begroting en meerjarenraming. Het overzicht structureel begrotingssaldo is in lijn met de BBV notitie opgesteld.

Structureel begrotingssaldo

2019

2020

2021

2022

Saldo baten en lasten

-9.293.000

-842.000

118.000

1.718.000

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

8.590.000

-180.000

-484.000

-641.000

Begrotingssaldo na bestemming

-703.000

-1.022.000

-366.000

1.077.000

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-1.000.000

-500.000

0

0

Structureel positief begrotingssaldo

-1.703.000

-1.522.000

-366.000

1.077.000

Via het overzicht structureel begrotingssaldo wordt inzichtelijk gemaakt of de begroting en meerjarenraming structureel in evenwicht zijn. Om dit inzicht te verkrijgen worden de baten en lasten geschoond van incidentele posten. In het overzicht incidentele baten en lasten is een specificatie van de incidentele posten opgenomen.
Het saldo van incidentele baten en lasten van € 1 miljoen in 2019 en € 0,5 miljoen in 2020 is het gevolg van het besluit om de bezuiniging op inwonersondersteuning gefaseerd door te voeren en het verschil via de reserve incidentele bestedingen af te dekken (besluit genomen bij de Perspectiefnota 2018 - 2021).

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Jaarrekening 2017

523.821.845

544.191.410

20.369.565

103.555.187

86.866.593

3.680.971

Begroting 2018

490.508.701

480.822.077

-9.686.624

24.942.004

34.628.628

0

Begroting 2019

525.984.421

516.691.629

-9.292.792

19.671.458

28.261.375

-702.875

Meerjarenbegroting 2020

525.990.803

525.149.202

-841.601

11.426.258

11.245.991

-1.021.868

Meerjarenbegroting 2021

532.505.804

532.624.202

118.398

12.024.258

11.539.991

-365.869

Meerjarenbegroting 2022

538.816.805

540.535.202

1.718.397

12.213.258

11.571.991

1.077.130

Jaarschijf 2019

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Programma 1 Samenleving

43.827.109

6.388.356

-37.438.753

346.956

609.775

-37.175.934

Programma 2 Inwonersondersteuning

100.741.233

4.837.710

-95.903.523

0

0

-95.903.523

Programma 3 Opvang en bescherming

89.311.779

4.104.603

-85.207.176

0

0

-85.207.176

Programma 4 Inkomen

70.473.294

50.116.303

-20.356.991

0

0

-20.356.991

Programma 5 Ondernemende en levendige stad

21.753.406

1.473.431

-20.279.975

1.050.000

99.084

-21.230.891

Programma 6 Toekomstgerichte stad

72.557.646

73.325.018

767.372

12.063.490

3.208.051

-8.088.067

Programma 7 Vitale wijken

72.708.435

37.362.545

-35.345.890

5.019.367

4.570.320

-35.794.937

Programma 8 Bestuur en inwonerszaken

9.745.127

2.892.499

-6.852.628

219.252

343.568

-6.728.312

Programma 9 Dienstverlening en bedrijfsvoering

42.134.560

2.985.260

-39.149.300

615.043

617.693

-39.146.650

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

2.731.832

333.205.904

330.474.072

357.350

18.812.884

348.929.606

Totaal

525.984.421

516.691.629

-9.292.792

19.671.458

28.261.375

-702.875

Jaarschijf 2020

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Programma 1 Samenleving

42.686.402

6.388.356

-36.298.046

286.956

555.775

-36.029.227

Programma 2 Inwonersondersteuning

98.784.233

4.837.710

-93.946.523

0

0

-93.946.523

Programma 3 Opvang en bescherming

88.796.801

3.915.784

-84.881.017

0

0

-84.881.017

Programma 4 Inkomen

69.371.294

50.056.303

-19.314.991

0

0

-19.314.991

Programma 5 Ondernemende en levendige stad

21.106.381

1.363.431

-19.742.950

0

110.084

-19.632.866

Programma 6 Toekomstgerichte stad

73.395.138

73.344.410

-50.728

5.412.490

3.664.051

-1.799.167

Programma 7 Vitale wijken

72.423.435

37.362.545

-35.060.890

3.981.167

4.591.320

-34.450.737

Programma 8 Bestuur en inwonerszaken

9.650.127

2.892.499

-6.757.628

219.252

341.568

-6.635.312

Programma 9 Dienstverlening en bedrijfsvoering

38.970.160

2.985.260

-35.984.900

1.169.043

617.693

-36.536.250

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

10.806.832

342.002.904

331.196.072

357.350

1.365.500

332.204.222

Totaal

525.990.803

525.149.202

-841.601

11.426.258

11.245.991

-1.021.868

Jaarschijf 2021

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Programma 1 Samenleving

43.254.402

6.388.356

-36.866.046

286.956

594.775

-36.558.227

Programma 2 Inwonersondersteuning

98.597.233

4.837.710

-93.759.523

0

0

-93.759.523

Programma 3 Opvang en bescherming

88.796.801

3.915.784

-84.881.017

0

0

-84.881.017

Programma 4 Inkomen

69.290.294

50.056.303

-19.233.991

0

0

-19.233.991

Programma 5 Ondernemende en levendige stad

21.134.381

1.363.431

-19.770.950

0

115.084

-19.655.866

Programma 6 Toekomstgerichte stad

74.360.138

73.344.410

-1.015.728

5.276.490

3.664.051

-2.628.167

Programma 7 Vitale wijken

72.180.436

37.362.545

-34.817.891

4.007.167

4.597.320

-34.227.738

Programma 8 Bestuur en inwonerszaken

9.685.127

2.892.499

-6.792.628

219.252

340.568

-6.671.312

Programma 9 Dienstverlening en bedrijfsvoering

38.149.160

2.985.260

-35.163.900

1.877.043

617.693

-36.423.250

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

17.057.832

349.477.904

332.420.072

357.350

1.610.500

333.673.222

Totaal

532.505.804

532.624.202

118.398

12.024.258

11.539.991

-365.869

Jaarschijf 2022

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Programma 1 Samenleving

43.226.402

6.388.356

-36.838.046

286.956

573.775

-36.551.227

Programma 2 Inwonersondersteuning

98.410.233

4.837.710

-93.572.523

0

0

-93.572.523

Programma 3 Opvang en bescherming

88.796.801

3.915.784

-84.881.017

0

0

-84.881.017

Programma 4 Inkomen

69.183.294

50.056.303

-19.126.991

0

0

-19.126.991

Programma 5 Ondernemende en levendige stad

20.874.381

1.363.431

-19.510.950

0

122.084

-19.388.866

Programma 6 Toekomstgerichte stad

74.578.138

73.344.410

-1.233.728

5.103.490

3.710.051

-2.627.167

Programma 7 Vitale wijken

72.216.437

37.362.545

-34.853.892

4.019.167

4.605.320

-34.267.739

Programma 8 Bestuur en inwonerszaken

9.713.127

2.892.499

-6.820.628

219.252

332.568

-6.707.312

Programma 9 Dienstverlening en bedrijfsvoering

37.781.160

2.985.260

-34.795.900

2.227.043

617.693

-36.405.250

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

24.036.832

357.388.904

333.352.072

357.350

1.610.500

334.605.222

Totaal

538.816.805

540.535.202

1.718.397

12.213.258

11.571.991

1.077.130