Begroting 2019

Doel 6.4.2 We zorgen dat groen één van de leidende thema’s is bij stedelijke ontwikkeling

We betrekken de beleidsuitgangspunten van de Groene Agenda 2015 in een vroegtijdig stadium bij de ontwikkelingen in de stad en het buitengebied om de groenstructuur, de landschapskwaliteit en de biodiversiteit te verbeteren.

Bij gemeentelijke planvorming, maar ook bij die van derden brengen we vanaf de initiatieffase de groene belangen in. Het behouden en ontwikkelen van goede groenstructuren dient meerdere strategische opgaven zoals klimaatadaptatie en circulaire economie. Ook draagt het bij aan het verbeteren van doelen behorend bij het thema gezondheid (sport en bewegen). Voor een klimaatbestendig Zwolle is een voldoende robuuste groenblauwe structuur nodig. Uit de op te stellen Zwolse adaptatiestrategie zal onder meer blijken waar de structuur vanuit dit oogpunt versterkt dient te worden. Energietransitie en met name de grootschalige energieopwekking heeft forse landschappelijke gevolgen. De Energiegids spreekt zich uit voor maatschappelijke compensatie.

De stad is ook voor veel planten en dieren hun huis. Bij de groei en de verstedelijking van de stad hebben we oog voor groen en biodiversiteit. Het gebruik van het bestaande groen in de stad neemt toe als gevolg van de verder verstedelijking van Zwolle.  Het is van belang om hierbij juist bestaande bomen en groenstructuren te behouden en te herstellen. Dit vergt mede investeringen vanuit de gemeente in de openbare ruimte (niet alleen in de binnenstad). Om zicht te houden op de biodiversiteit en als één van de onderbouwingen voor het beleid is natuurmonitoring van belang. De activiteiten van de tijdelijke Natuur en Milieu- makelaar dragen bij aan het vergroten van de bewustwording en kennis van, met name basisschoolleerlingen, over duurzaamheid. Zie voor verdere een beschrijving van Natuur- en Milieueducatie (NME) doel 7.3.3.

Zwolle ligt in een bijzonder mooi landschap: Vechtdal, IJsseldelta, Salland en Veluwe. Het is van belang bij de verdere ontwikkeling van de stad in relatie tot het buitengebied een zorgvuldige koers te volgen, waarbij behoud en ontwikkeling van die landschapskwaliteiten centraal staan. De Zwolse omgevingsvisie gaat daar invulling aan geven. Dit schept helderheid in de overige stadsranden waar een duurzame groene ontwikkeling mogelijk wordt. De grote aantrekkelijkheid van groen voor recreatief- en toeristisch gebruik vergt een goede balans.

Criteria

We zorgen dat groen één van de leidende thema’s is bij stedelijke ontwikkeling, zodanig dat:

  • De hoeveelheid groen niet afneemt en de groen- en recreatiestructuur wordt versterkt en verbeterd.
  • De biodiversiteit toeneemt.
  • De inwoners van Zwolle zich bewust zijn van de effecten van hun handelen op natuur en milieu.
Kaderstellende nota's
Groene Agenda 2015-2025 (2015)
Landschapsontwikkelingsplan Zwolle-Zwartewaterland-Kampen (2010)
Recreatievisie (2004)
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:William Dogger