Begroting 2019

Inleiding

Het gaat goed met Zwolle. Economisch gaat het stad en regio voor de wind en met de meeste Zwollenaren gaat het goed. In deze eerste begroting van het nieuwe college kiezen wij ervoor te investeren in de toekomst van deze stad. Volgens de lijnen zoals die staan in het coalitieakkoord: investeren in duurzame kwaliteit en groei. We gebruiken de groei om de stad sterker en completer te maken. Om de volgende stappen in stedelijkheid te zetten en in te spelen op de transities waar we op dit moment in zitten.

Eén van die transities vindt plaats binnen het sociaal domein. Deze transitie kost tijd en staat onder financiële druk. De middelen die het Rijk beschikbaar stelt zijn ontoereikend om aan de (groeiende) vraag naar zorg en jeugdhulp te voldoen. Daarom gaan we door met het uitvoeren van het interventieplan en komen in 2019 met een hervormingsagenda op basis van de uitgangspunten uit het coalitieakkoord. Zodat we op langere termijn de sociale en inclusieve stad blijven die we nu zijn en zorg kunnen blijven bieden aan inwoners die dit nodig hebben. Voor de korte termijn stellen we middelen beschikbaar om de verwachte volumestijgingen in de jeugdzorg en Wmo op te vangen. Samen met andere gemeenten in de regio, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, provincie en (hopelijk) het Rijk investeren we in de human capital agenda. Met als doel een arbeidsmarkt die wendbaar en inclusief is. Met voldoende beschikbare en gekwalificeerde mensen. Waarbij we ook investeren in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We stellen daarnaast extra geld beschikbaar om meer statushouders aan het werk te helpen.

We zitten midden in een transitie naar een duurzame energievoorziening. Daarbij volgen we twee sporen: het verminderen van het energieverbruik en de opwekking van duurzame energie. Dit vraagt om een forse inspanning van iedereen. De transitie biedt daarnaast kansen voor Zwolle. In het concept plan van aanpak energietransitie 2018 - 2022 geven wij richting hoe we aan deze opgave gaan werken en de kansen willen verzilveren. Wij trekken extra geld uit om de energietransitie de komende periode te versnellen.

De groei in stedelijkheid is op veel plekken in Zwolle zichtbaar. Er wordt veel gebouwd. En veel plannen ontwikkeld. Eén van de gebieden waar de verstedelijking duidelijk zichtbaar zal worden, is in de Spoorzone. In 2019 gaan we, samen met andere partijen en inwoners, verder met gebiedsontwikkeling in de Spoorzone. De groei van de stad en de verduurzaming heeft invloed op de toekomst van de mobiliteit. In 2019 stellen we daarom een nieuwe mobiliteitsvisie op. Tegelijkertijd investeren we in een aantal knelpunten en vergroten op die manier de verkeersveiligheid in de stad. Om alle ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen gaan wij verder met het vormgeven van de omgevingsvisie, die straks het afwegingskader vormt voor ruimtelijke plannen en initiatieven in deze stad. We blijven investeren in onderwijshuisvesting. Zowel in nieuwe gebouwen als in het verduurzamen van bestaande schoolgebouwen.

Zwolle groeit en heeft veel ambities. Dat geldt niet alleen voor het college. Veel partijen en inwoners in de stad hebben plannen en komen met initiatieven om bij te dragen aan de ontwikkeling van deze stad. Dat vraagt om een gemeentelijke organisatie die in staat is om bij te dragen aan het realiseren van deze ambitie en mee te denken met en ondersteunen van initiatiefnemers. En daarbij opereert als een professioneel partner. Daarom trekken wij extra middelen uit om te bouwen aan een toekomstbestendige organisatie. Met speciale aandacht voor het op orde brengen van de ICT. Om van daaruit mee te kunnen gaan in de digitale transitie die op dit moment aan de gang is.

Dit is de eerste begroting van het nieuwe college. In deze begroting zetten we de eerste stappen in de uitvoering van het coalitieakkoord. En bouwen voort op in gang gezet beleid. Bijvoorbeeld als het gaat om de strategische opgaven. Niet alle ambities en voornemens uit het coalitieakkoord hebben al een plek in deze begroting. Een volgende stap in de uitvoering van het coalitieakkoord vormt de Perspectiefnota 2020 - 2023 die in het voorjaar van 2019 verschijnt. Daarin zullen wij aangeven hoe en op welk moment we de ambities uit het coalitieakkoord willen realiseren.

Zwolle leeft en er zit veel energie in de stad. Om alle ambities en plannen te realiseren zijn veel middelen nodig. Gelukkig zijn er partijen en partners die samen met ons willen investeren in de toekomst van de stad en regio. Zoals de provincie Overijssel. Om al die investeringen nog beter te kunnen richten, presenteren wij in de aankomende Perspectiefnota een strategische investeringsagenda. Voor wat betreft de gemeentelijke investeringen geldt dat, ondanks de economische groei en het verwachte positieve resultaat van de meerjarenprognose vastgoed (MPV), de financiële ruimte beperkt is. Zeker als het gaat om de mogelijkheden om structurele investeringen te doen. Dat heeft voor een deel te maken met de tekorten binnen het sociaal domein. Die tekorten waren aanleiding voor het opstellen van het interventieplan. Deze uitgangspositie is niet wezenlijk veranderd. Vandaar het belang van een goede uitvoering van het interventieplan en van het opstellen van de hervormingsagenda. Behalve naar het sociaal domein willen we de komende jaren breder kijken naar de bestaande begroting. Doen we de dingen die passen bij onze opgaven en onze ambities? Of zijn er mogelijkheden om binnen de begroting structurele ruimte te scheppen. Door het maken van scherpe keuzes en het bewust begroten. Alleen op die manier hebben we in de toekomst voldoende middelen beschikbaar om onze ambities waar te maken en onze plannen uit te voeren.