Begroting 2019

Doel 4.2.1 We zorgen dat zoveel mogelijk kinderen uit huishoudens met een laag inkomen participeren

Kinderen van ouders met een laag inkomen worden gestimuleerd om te participeren in sport, op school of in culturele activiteiten, zoals dans en muziek. Daarvoor verlengen en intensiveren we waar nodig onze samenwerking met partners in de stad om kinderparticipatie voor minimahuishoudens te bevorderen. Met partners uit de stad willen we het aanbod voor en de deelname van kinderen uit doelgroep vergroten en gezondheidsrisico's voor kinderen die opgroeien in armoede beperken. Samen met scholen willen we kinderen uit de doelgroep bereiken.  

Criteria

We zorgen dat zoveel mogelijk kinderen uit huishoudens met een laag inkomen participeren, zodanig dat:

  • We voor regelingen voor ouders met kinderen op het voortgezet onderwijs of de eerste twee jaar van het middelbaar beroepsonderwijs een inkomensgrens van 130% van het sociaal minimum hanteren, in plaats van 110%.
  • Zoveel mogelijk kinderen die tot de doelgroep behoren gebruik maken van de inkomensondersteunende maatregelen.
Kaderstellende nota's
Kadernota Participatiewet in Zwolle "Meedoen mogelijk maken"
Gemeentewet
Besteding extra gelden kinderparticipatie (raadsbesluit oktober 2017)
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:Klaas Sloots