Begroting 2019

Ambitie 7.3 In Zwolle sturen we op een gezonde en duurzame woon- werk- en leefomgeving vanuit de uitdagingen en effecten in de toekomst

Duurzaamheid en gezondheid lijken twee afzonderlijke aspecten, maar ze hebben veel met elkaar te maken. Zorgen voor bijvoorbeeld afvoeren van afval en afvalwater vinden hun basis in de volksgezondheid en het voorkomen van ziektes. Tegelijkertijd zijn beide tegenwoordig grote bijdragers aan een toekomstbestendige stad en wijken. Afval is een grondstof geworden, het grondstoffenplan is gericht op “Zwolle zonder afval” en het sluiten van de circulaire grondstofketen. En water en riolering zijn onlosmakelijk met het klimaat verbonden.

Met inrichting en beheer sturen we op een duurzame en gezonde woon, werk – en leefomgeving. Enerzijds door kapitaalvernietiging te voorkomen, de beschikbare middelen efficiënt in te zetten en het beroep op nieuwe grondstoffen te minimaliseren. Anderzijds door het transformeren van de openbare ruimte naar een toekomstbestendige openbare ruimte, rekening houdend met klimaatopgaven en maatschappelijke veranderingen.  Transformeren naar een groene buitenruimte, vanuit het gegeven dat een groene buitenruimte bijdraagt aan gezondheid. En transformeren naar een buitenruimte die  uitnodigt om te bewegen, te recreëren en te spelen. Daarnaast sturen we op het vergroten van de bewustwording van kinderen op het terrein van natuur en milieu inclusief duurzaamheid en Klimaatadaptatie.

Milieunormen spelen een rol in bescherming en voorkoming van gezondheidsrisico’s door verontreiniging van bodem, grondwater, lucht, geluid of externe veiligheid. Een groot aantal milieutaken is belegd bij de Omgevingsdienst IJsselland (OD). De omgevingswet geeft – binnen een bepaalde bandbreedte – ruimte voor eigen beleidskeuzes.

Hierbij staat niet alleen de mens centraal, we zorgen ook voor het welzijn van (huis)dieren.