Begroting 2019

Ambitie 4.3 Inwoners kunnen hun financiële belangen zelf behartigen of worden indien nodig daarin door ons ondersteund

Er is een nieuw beleidsplan schulddienstverlening opgesteld voor 2018 en verder. Dit plan is tot stand gekomen na evaluaties met gebruikers en partners en op grond van aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek.
In het nieuwe plan zijn extra aandacht voor statushouders en jongeren speerpunten.  We kijken niet alleen naar de mate van financiële zelfredzaamheid,  maar hebben ook aandacht voor de preventie van schulden bij kwetsbare doelgroepen.  Het aantal schuldeisers bedraagt meestal tussen de tien en twintig. Een gemiddeld schuldenpakket bedraagt ongeveer € 40.000. Toegang tot schulddienstverlening is laagdrempelig georganiseerd via de sociale wijkteams en de aansluiting van Sociale raadslieden bij elk sociaal wijkteam. We streven naar meer grip op de uitgaven voor beschermingsbewind in het kader van de Participatiewet.  In 2019 willen we in aansluiting op de strategische opgave de samenwerking met de werkgevers verbeteren.
In 2019 voeren we de  punten uit van de onderzoekingen over verder efficiënt en eenvoudig maken van en verbeteringen van armoede- en schuldenregelingen waartoe het interventieplan sociaal domein besloot.