Begroting 2019

Ambitie 2.3 Kinderen/jongeren en ouders/verzorgers zijn zelfstandig, zelfredzaam en participeren

Opgroeien en opvoeden gaan met vallen en opstaan. Om zich positief te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die nu en in de toekomst kunnen meedoen, hebben kinderen en jongeren soms voor korte of langere tijd specifieke ondersteuning nodig. Dat kan ook gelden voor ouders / verzorgers en andere volwassenen die daarin een voorbeeld voor kinderen en jongeren zijn. Kinderen, jongeren en ouders houden daarbij zelf de regie op hun hulpvraag. We streven ernaar de benodigde ondersteuning zoveel mogelijk preventief te bieden (programma 1. Samenleving). Waar nodig zetten we in op herstel door inzet van niet vrij toegankelijke voorzieningen uit het sociaal domein. We willen dan gespecialiseerde (jeugd)hulp inzetten die kinderen, jongeren en ouders aantoonbaar helpt, op het moment dat die hulp nodig is, zoveel als nodig is en zonder dat die hulp hun leven onnodig op z’n kop zet. Dit is maatwerk, maar we organiseren dit waar mogelijk in collectieve arrangementen: zo licht als kan, zo zwaar als nodig. Met die inzet voeren we het gesprek met inwoners en aanbieders over vormgeving en kwaliteit van ondersteuning en zorg voor jeugdigen en gezinnen.

Om deze beweging van zwaar naar licht, van zorg naar preventie en van individueel naar collectief te ondersteunen, investeren we extra in preventie jeugd, in samenhang en samenwerking in de toegang tot jeugdhulp en in een integrale aanpak (onder andere door de invoering in 2018 van resultaatgerichte bekostiging jeugdhulp). Binnen de integrale (gezins)aanpak werken we specifiek aan verbeteringen in de continuïteit van ondersteuning als jongeren de leeftijd van 18 jaar bereiken. De verlenging van pleegzorg tot 21 jaar waartoe het Rijk in 2018 heeft besloten helpt daarbij.