Begroting 2019

Overzicht taakvelden

Gemeenten zijn vrij in de indelingen die ze voor de verschillende doeleinden willen hanteren. Dit heeft als gevolg dat op basis van de gemeentelijke administraties geen direct op landelijk niveau aggregeerbare financiële gegevens over taken en activiteiten beschikbaar zijn.

Een betere vergelijkbaarheid van baten en lasten die verbonden zijn aan de verschillende taken van gemeenten is in het belang van de raad, die dergelijke informatie kan benutten voor de eigen sturing op prioriteiten. Ook moet worden voldaan  aan de behoefte van verschillende derden gebruikers (Rijk, de EU en het CBS in verband met landelijke statistieken en ten behoeve van onderzoeksdoeleinden). In de herziening van het BBV wordt voorgeschreven dat de colleges de ramingen en realisatiecijfers die zij moeten leveren voor de begrotingsuitvoering, indelen aan de hand van uniforme eenheden, waaraan de bijbehorende baten en lasten moeten worden toegerekend.

Deze  taakvelden worden bij ministeriële regeling vastgesteld en moeten worden opgenomen in een bijlage bij de financiële begroting en de jaarrekening

Taakvelden

Lasten

Baten

Saldi

Bestuur en ondersteuning

81.938.732

382.148.858

300.210.126

Bestuur

5.383.915

0

-5.383.915

Burgerzaken

3.248.915

1.872.399

-1.376.516

Beheer overige gebouwen en gronden

9.287.888

12.222.205

2.934.317

Overhead

42.134.560

2.985.260

-39.149.300

Treasury

-20.354

2.094.740

2.115.094

OZB woningen

553.570

16.343.000

15.789.430

OZB niet woningen

553.570

23.663.000

23.109.430

Parkeerbelasting

53.121

3.976.920

3.923.799

Belastingen overig

379.089

732.959

353.870

Algemene + overige uitkeringen

0

293.260.000

293.260.000

Overige baten en lasten

543.000

-3.263.000

-3.806.000

Vennootschapsbelasting (VpB)

150.000

0

-150.000

Mutaties reserves

19.671.458

28.261.375

8.589.917

Veiligheid

13.081.465

214.694

-12.866.771

Crisisbeheersing en Brandweer

9.431.576

0

-9.431.576

Openbare orde en Veiligheid

3.649.889

214.694

-3.435.195

Verkeer, vervoer en waterstaat

21.034.677

7.037.156

-13.997.521

Verkeer en vervoer

14.603.145

726.878

-13.876.267

Parkeren

5.695.648

5.803.284

107.636

Recreatieve havens

96.093

46.831

-49.262

Econ havens en waterwegen

512.904

392.977

-119.927

Openbaar vervoer

126.887

67.186

-59.701

Economie

3.569.829

1.102.689

-2.467.140

Economische ontwikkeling

831.778

0

-831.778

Bedrijfsloket en -regelingen

273.946

325.689

51.743

Economische promotie

2.464.105

777.000

-1.687.105

Onderwijs

18.984.827

5.069.363

-13.915.464

Onderwijshuisvesting

12.529.708

70.398

-12.459.310

Onderwijsbeleid+leerlingenzaken

6.455.119

4.998.965

-1.456.154

Sport, cultuur en recreatie

38.707.172

1.557.833

-37.149.339

Sportbeleid en activering

1.737.354

0

-1.737.354

Sportaccommodaties

7.131.595

1.318.893

-5.812.702

Cultuurpresentatie, productie participatie

10.003.861

42.783

-9.961.078

Musea

3.805.288

0

-3.805.288

Cultureel erfgoed

325.703

0

-325.703

Media

4.453.205

0

-4.453.205

Openbaar groen + openluchtrecreatie

11.250.166

196.157

-11.054.009

Sociaal domein

273.511.749

59.058.716

-214.453.033

Samenkracht+burgerparticipatie

13.739.140

100

-13.739.040

Wijkteams

8.317.312

0

-8.317.312

Inkomensregelingen

70.473.294

50.116.303

-20.356.991

Begeleide participatie

19.086.865

3.823.050

-15.263.815

Arbeidsparticipatie

5.737.121

0

-5.737.121

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.770.048

46.338

-2.723.710

Maatwerkdienstverlening 18+

29.229.650

968.322

-28.261.328

Maatwerkdienstverlening 18-

34.846.540

0

-34.846.540

Geëscaleerde zorg 18+

83.649.815

2.519.574

-81.130.241

Geëscaleerde zorg 18-

5.661.964

1.585.029

-4.076.935

Volksgezondheid en milieu

28.945.029

25.231.638

-3.713.391

Volksgezondheid

4.596.240

58.592

-4.537.648

Riolering

5.714.349

6.821.624

1.107.275

Afval

14.828.126

17.331.322

2.503.196

Milieubeheer

2.667.659

0

-2.667.659

Begraafplaatsen en crematoria

1.138.655

1.020.100

-118.555

VHROSV

65.882.399

63.532.057

-2.350.342

Ruimtelijke ordening

789.194

23.501

-765.693

Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

59.221.976

58.666.035

-555.941

Wonen en bouwen

5.871.229

4.842.521

-1.028.708

Totaal

545.655.879

544.953.004

-702.875