Begroting 2019

Incidentele baten en lasten

Onderdeel van het op grond van het besluit begroting en verantwoording (BBV) verplichte overzicht van baten en lasten is het overzicht van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele en structurele baten en lasten toont per begrotingsprogramma de onderliggende verdeling. Deze verdeling laat zien of de begroting van de gemeente Zwolle financieel in evenwicht is. Er is sprake van financieel evenwicht als structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Dit is waar de provincie Overijssel als toezichthouder op toetst.

De baten en lasten per begrotingsprogramma sluiten aan op het meerjarenoverzicht. Waar dit overzicht in beeld brengt hoe de verdeling van incidentele en structurele budgetten binnen de totale begroting wordt vormgegeven, richt het meerjarenoverzicht zich per begrotingsprogramma op de vastgestelde en voorgestelde besluitvorming.

Overzicht incidentele baten en lasten

2019 Lasten

2019 Baten

2020 Lasten

2020 Baten

2021 Lasten

2021 Baten

2022 Lasten

2022 Baten

Totaal baten en lasten

525.984.421

516.691.629

525.990.803

525.149.202

532.505.804

532.624.202

538.816.805

540.535.202

Totaal reservemutaties

19.671.458

28.261.375

11.426.258

11.245.991

12.024.258

11.539.991

12.213.258

11.571.991

Totale begroting

545.655.879

544.953.004

537.417.061

536.395.193

544.530.062

544.164.193

551.030.063

552.107.193

waarvan structureel

527.931.495

526.228.610

537.229.061

535.707.193

544.097.062

543.731.193

550.597.063

551.674.193

waarvan incidenteel

17.724.384

18.724.394

188.000

688.000

433.000

433.000

433.000

433.000

Specificatie per programma:

Programma 1

1.776.700

0

0

0

0

0

0

0

Zwemvangnet

54.000

G-sportbeleid

85.000

Bestrijding laaggeletterdheid

150.000

Harmonisering peuter- en kinderopvang

42.700

Ondersteuning vrijwilligers

250.000

Steun na partnerverlies

45.000

Preventie jeugdbeleid

970.000

Actualisatie masterplan sportaccommodaties

40.000

Suicide preventie

30.000

Capaciteitsuitbreiding Onderwijshuisvestingsbeleid

110.000

Programma 2

2.070.000

0

0

0

0

0

0

0

Maatschappelijke participatie

220.000

Monitoring toezicht en handhaving

230.000

Preventie jeugdbeleid

150.000

Toegang jeugdhulp

850.000

Tekort Dagbesteding 2019

120.000

Ondersteuning nieuwe Zwollenaren

500.000

Programma 3

401.159

0

0

0

0

0

0

0

Uitgeprocedeerde asielzoekers

120.000

CAO Veilig Thuis

90.000

Projectleider 'Geweld hoort nergens thuis'

75.000

Verlenging Logeerhuis

41.159

Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers

75.000

Programma 4

1.159.000

60.000

138.000

0

138.000

0

0

0

Intensivering schulddienstverlening

405.000

waarvan terugverdieneffect

60.000

Uitvoeringskosten bijstand

106.000

Uitstroom zelfstandigen

60.000

Inzet kwetsbare jongeren

250.000

Op orde

68.000

68.000

68.000

Vindplaats schulden

70.000

70.000

70.000

Beschermingsbewind

200.000

Programma 5

1.703.025

0

25.000

0

0

0

0

0

Kunst in openbare ruimte

50.000

Cultuur en historie (binnenstad)

250.000

E-depot

25.000

Digitale dienstverlening

20.000

Human Capital

300.000

Toerisme en promotie (binnenstad)

200.000

Topwerklocaties

250.000

Bijdrage Port of Zwolle

30.000

Makelaar accountmanager starters en start-ups

78.025

Parkeren vrachtauto's in openbare ruimte

25.000

25.000

Budget evenementen

145.000

Versterking winkelgebied Dieze-Centrum

250.000

Erfgoedhotspot

30.000

Proeftuinen als pilots voor cultuurprofiel Regio Zwolle

50.000

Programma 6

6.267.900

0

-270.000

0

0

0

0

0

Nieuwe ruimtelijke initiatieven

131.400

Werkbudget N340 en N35

75.000

Stadsergonoom

27.000

Investeringsagenda wonen

125.000

Klimaatadaptatie

826.000

Omgevingswet

1.040.000

Binnenstad wonen

100.000

Energietransitie

750.000

Omgevingsvisie

605.000

Gebiedsontwikkeling Spoorzone/Hanzeland

600.000

Voorbereidingskrediet ontwikkeling Hanzebadlocatie

200.000

-270.000

Weezenlanden-Noord

65.000

Project Weezenlanden

40.000

Hoogwaterbeschermingsprogramma plankosten

30.000

BAG

67.500

Capaciteit Wonen, Welzijn en Zorg

90.000

Mobiliteitsvisie en -agenda

100.000

Slim en Duurzaam

250.000

Op termijn energieneutraal

720.000

Kleinschalige verkeersveiligheidsmaatreg

250.000

Geothermie

176.000

Programma 7

1.433.200

0

33.000

0

33.000

0

33.000

0

Geluidsreducerend asfalt

350.000

Voortzetting Initiatiefrijk Zwolle / doorontwikkeling right to challenge

100.000

Ruimte voor de Vecht

33.000

33.000

33.000

33.000

Projecten ihkv subside Verkeer en Vervoer

750.000

Lelystad Airport

86.200

Bestrijding Japanse duizendknoop

85.000

Hoogwaterbeschermingsprogramma meekoppelkansen

29.000

Programma 8

307.000

0

0

0

0

0

0

0

Regio Zwolle en regionale samenwerking

74.000

medewerkers klantcontactcentrum

94.000

Projectleider adres- en woonfraude

84.000

Benoemingsprocedure burgemeester

25.000

Verzorgen webcare door KCC

30.000

Programma 9

2.968.400

0

400.000

0

400.000

0

400.000

0

Voortgang programma dienstverlening

50.000

Versimpelteam

40.000

Digitale agenda

256.000

HR21

200.000

SWT (interventieplan)

125.000

Overhead harmonisering peuter- en kinderopvang

7.300

Overhead nieuwe ruimtelijke initiatieven

11.600

Overhead projectleider adresfraude

14.500

Toekomstbestendige organisatie

750.000

Informatievoorziening: Basis op orde

1.514.000

400.000

400.000

400.000

Programma 10

-138.000

18.888.394

-138.000

688.000

-138.000

433.000

0

433.000

Reserve incidentele bestedingen (ingroei inwonersondersteuning)

1.000.000

500.000

Reserve incidentele bestedingen ( reeds vastgesteld)

9.493.500

Reserve incidentele bestedingen (nieuw)

8.269.894

188.000

433.000

433.000

Stadsontwikkelfonds

50.000

Stelpost armoede en schulden

-68.000

-68.000

-68.000

Stelpost armoede en schulden

-70.000

-70.000

-70.000

Verhoging Gemeentefonds

75.000