Begroting 2019

Doel 6.3.2 We benutten de bestaande infrastructuur optimaal door in te spelen op (technologische) innovaties in slimme en duurzame mobiliteit

Onze ambitie is om mobiliteit op een duurzame wijze vorm te geven. Dit doen wij door de aanpak van verkeer en vervoer steeds meer aan te laten sluiten op de behoeften en mogelijkheden van onze bezoekers en inwoners. Wij bieden ruimte voor  technologische innovaties om te kunnen  inspelen op de wensen van de reiziger. Maar ook in de zoektocht naar een afgewogen optimale benutting van onze infrastructuur.

Op het gebied van innovaties binnen mobiliteit en parkeren is de ambitie om actief in te zetten op samenwerking tussen marktpartijen, werkgevers en overheden, zoals binnen het programma “Slim en Duurzaam regio Zwolle”. Er wordt in 2019 samen met de provincie Overijssel en de gemeenten en bedrijven in West-Overijssel en andere provincies, en de gemeenten in het gebied van het Daily Urban System van Zwolle actief gewerkt om de bereikbaarheid en leefbaarheid te waarborgen. Daarbij staat de CO2 reductie centraal. Voor Zwolle gaat het om de volgende maatregelen: fietsstimulering, verkeersmanagement en technologische ontwikkeling zoals Intelligente TransportSystemen  (ITS) zoals de in-Car-technologie. En ook gebiedsaanpak gericht op werkgevers en bewoners/bezoekers, (stads)logistiek en schone voertuigen. In aansluiting op actieagenda’s van de Rijksoverheid en de provincie Overijssel, wordt daarom samen met publieke en private partners ingezet op slimme en duurzame mobiliteit. In het kader van een samenlevingsgerichte aanpak worden er per gebied passende maatregelen ontwikkeld.

Voor het (inter-)regionale verkeer ligt de focus op het slim benutten van de beschikbare autoinfrastructuur door middel van technologie en gedragsverandering. En ook door te onderzoeken welke wijzigingen in het openbaar vervoer moeten plaatsvinden om bij te dragen aan de bereikbaarheid van Zwolle en de regio. Met specifiek aandacht voor aantrekkelijke ketenverbindingen zoals OV en (deel)fiets.

Vanouds werkt het mobiliteitsdomein vanuit de opgaven die gebieden en inwoners aandragen. Bij de gebiedsgerichte aanpak wordt actief de integraliteit met andere thema’s, zoals groen, water en veiligheid gezocht. Hiermee kan een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de Omgevingsvisie worden geleverd. We stimuleren binnen de stad nieuwe, (schone) vormen van stadslogistiek zoals (bak)fietsen en kleinschalige duurzame voertuigen. Ook andere vormen van innovaties, zoals de e-fiets, apps, deelfietsen en –auto’s en elektrische en autonoom/coöperatief rijdende auto’s, bieden kansen om nog beter in te spelen op de wensen van de reiziger in relatie tot een optimale benutting van de aanwezige capaciteit. “Mobility as a Service” (MAAS) kan hierbij een prima middel bieden om te zorgen dat gebruikers op een klantvriendelijke wijze het juiste vervoermiddel op het juiste moment kunnen kiezen.

Criteria

We benutten de bestaande infrastructuur  optimaal door  in te spelen op (technologische) innovaties in slimme en duurzame mobiliteit, zodanig dat:

  • Slimme maatregelen vanuit het programma “Slim en Duurzaam regio Zwolle 2019” effectief worden ingezet.
  • Stakeholders in de stad zich mede verantwoordelijk voelen voor de bereikbaarheid, waardoor nieuwe initiatieven ontstaan gericht op collectief vervoer  en deelconcepten.
  • Aantrekkelijke overstappunten (hubs) worden gecreëerd van auto of bus naar deel(e)fiets en kleinschalige vervoersvormen als collectieve taxi’s.
  • Schoon vervoer (fiets, voetganger, elektrische (deel)auto’s, goederenvervoer) wordt gestimuleerd.
  • Dit bijdraagt aan het verminderen van het autogebruik en een toename van gebruik van schone (deel)voertuigen.
  • Door betere benutting de aanleg van nieuwe (auto)infrastructuur  wordt voorkomen.
  • Er door middel van mobiliteitssturing, verwijzing en tariefdifferentiatie optimale benutting van de verkeersinfrastructuur en parkeerplaatsen ontstaat.
Kaderstellende nota's
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:William Dogger