Begroting 2019

Structurele reservetoevoegingen en reserveonttrekkingen

Onderdeel van het op grond van het besluit begroting en verantwoording (BBV) verplichte overzicht van baten en lasten is het overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV van 30 augustus 2018 staat vermeld dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. De bestemmingsreserve dekking kapitaallasten is hierop de enige uitzondering, omdat de looptijd van de ingestelde reserve gelijk is aan de afschrijvingstermijn van de geactiveerde investering.

Nummer reserve

Naam reserve

2019 -
lasten

2019 -
baten

2020 -
lasten

2020 -
baten

2021 -
lasten

2021 -
baten

2022 -
lasten

2022 -
baten

D07

Onderhoudsreserve sport

231.000

0

171.000

0

171.000

0

171.000

0

D06

Onderhoudsreserve buurt- en wijkcentra

116.000

116.000

116.000

116.000

116.000

116.000

116.000

116.000

C04

Reserve dekking kapitaallasten

0

90.000

0

36.000

0

76.000

0

54.000

Subtotaal programma 1 Samenleving

347.000

206.000

287.000

152.000

287.000

192.000

287.000

170.000

C04

Reserve dekking kapitaallasten

0

99.000

0

110.000

0

115.000

0

122.000

Subtotaal programma 5 Ondernemende en levendige stad

0

99.000

0

110.000

0

115.000

0

122.000

H06

Reserve parkeren

3.638.000

2.945.000

3.747.000

2.945.000

3.751.000

2.945.000

3.765.000

2.945.000

H12

Reserve Spoorzone

2.044.000

0

1.181.000

0

731.000

0

584.000

0

H08

Reserve bestemmingsplannen

180.000

0

180.000

0

180.000

0

180.000

0

C04

Reserve dekking kapitaallasten

0

254.000

0

710.000

0

709.000

0

755.000

Subtotaal programma 6 Toekomstgerichte stad

5.862.000

3.199.000

5.108.000

3.655.000

4.662.000

3.654.000

4.529.000

3.700.000

D04

Onderhoudsreserve Kleine Veer

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

D08

Onderhoudsreserve verhuurde panden

3.174.000

64.000

3.174.000

64.000

3.174.000

64.000

3.174.000

64.000

H11

Reserve Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal

512.000

500.000

512.000

500.000

512.000

500.000

512.000

500.000

C04

Reserve dekking kapitaallasten

0

122.000

0

143.000

0

148.000

0

155.000

Subtotaal programma 7 Vitale wijken

3.689.000

689.000

3.689.000

710.000

3.689.000

715.000

3.689.000

722.000

H14

Reserve verkiezingen

154.000

0

154.000

0

154.000

0

154.000

0

B02

Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen

0

44.000

0

44.000

0

44.000

0

44.000

Subtotaal programma 8 Bestuur en inwonerszaken

154.000

44.000

154.000

44.000

154.000

44.000

154.000

44.000

D01

Onderhoud panden gem. organisatie AF

127.000

60.000

127.000

60.000

127.000

60.000

127.000

60.000

D08

Onderhoudsreserve verhuurde panden

441.000

0

441.000

0

441.000

0

441.000

0

C01

Reserve ICT

0

51.000

0

51.000

0

51.000

0

51.000

C04

Reserve dekking kapitaallasten

0

65.000

0

65.000

0

64.000

0

64.000

Subtotaal programma 9 Dienstverlening en bedrijfsvoering

568.000

176.000

568.000

176.000

568.000

175.000

568.000

175.000

C04+H11

Rentevergoeding aan reserves

357.000

0

357.000

0

357.000

0

357.000

0

Subtotaal programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

357.000

0

357.000

0

357.000

0

357.000

0

Totale omvang reserves

10.977.000

4.413.000

10.163.000

4.847.000

9.717.000

4.895.000

9.584.000

4.933.000