Begroting 2019

Programma 4 Inkomen

Zwolle is en wil een sociale en inclusieve stad zijn. Kansen en ontwikkelingen in het sociaal domein op het gebied van werk en inkomen geven we samen met inwoners, bedrijven en instellingen vorm. De meeste Zwollenaren hebben een baan of onderneming, kunnen in hun eigen levensonderhoud voorzien en zijn ook op andere manieren actief in de samenleving. Inwoners die niet zelfstandig kunnen voorzien in hun bestaan helpen we met het zoeken naar werk, en zolang met werk nog geen zelfstandig bestaan mogelijk is, met inkomensondersteuning. Met partners in de regio, gemeenten, UWV, werkgevers, onderwijs en inwoners realiseren we een inclusieve arbeidsmarkt (ambitie 2.2.)  Hierdoor is het beroep op bijstand voor kosten levensonderhoud (ambitie 4.1.) zo klein mogelijk. Door het bevorderen van economische zelfredzaamheid en participatie willen we sociaal isolement en armoede voorkomen (doel 2.2.1 en doel 2.2.2) . Ook in ambitie 1.1 (Inwoners benutten het eigen vermogen om hun leven te organiseren en maatschappelijk te participeren) wordt volop aandacht besteed aan het bevorderen van maatschappelijke participatie en voorkomen van sociaal isolement door armoede en schulden. Hiermee dragen we bij verminderen van de tweedeling, één van de strategische opgaves.

Inwoners met een laag inkomen kunnen rekenen op ondersteuning vanuit een sociaal armoedebeleid. Samen met hen, maatschappelijke partners, bedrijven en instellingen streven we er naar dat in Zwolle niemand in armoede hoeft te leven of op te groeien. We willen dat iedereen mee kan blijven doen, met name ook kinderen die opgroeien in een huishouden met een laag inkomen.
In de huidige samenleving kan iedereen door een ongelukkige stapeling van life events, zoals ziekte, werkloosheid of scheiding, plotseling en ongewild  in de schulden komen.  De kans op het ontstaan van  schulden willen we voor huishoudens zo klein mogelijk maken. Met activiteiten gericht op preventie, het bieden van passende ondersteuning voor wie niet financieel zelfredzaam is en met vroegsignalering bij schulden willen we zorgelijke schuldsituaties voorkomen. Met onze schulddienstverlening bieden we een uitweg voor wie in problematisch schuldsituatie verkeert.

De ondersteuning vanuit programma Inkomen wordt geboden vanuit een integraal perspectief:  er zijn onder andere verbindingen met het maatschappelijk voorveld, Wmo, beschermd wonen, de regionale arbeidsmarkt, jeugdbeleid, gezondheidszorgbeleid, onderwijs, welzijn, en sport.  

De Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vormen de belangrijkste wettelijke kaders van dit programma.
Relevante kaderstellende nota's zijn de Kadernota Sociaal domein "Werken vanuit vertrouwen" (raadbesluit 2012) , en de kadernota en het uitvoeringsprogramma van de Participatiewet in Zwolle "Meedoen mogelijk maken".