Begroting 2019

Incidentele bestedingsvoorstellen

Als onderdeel van de Begroting 2019 zijn bestedingsvoorstellen met een (meerjarig) incidenteel effect opgenomen. Het financiële effect van deze bestedingsvoorstellen is in onderstaande tabel opgenomen. Onder de tabel wordt ook de toelichting op het bestedingsvoorstel getoond. De structurele bestedingsvoorstellen vindt u op de vorige webpagina.

Incidentele bestedingsvoorstellen

2019

2020

2021

2022

13. Terugdraaien bezuiniging sport

-

14. Suïcidepreventie GGD

30.000

15. Actualisatie masterplan sportaccommodaties

40.000

16. Capaciteitsuitbreiding Onderwijshuisvestingsbeleid

110.000

17. Tekort Dagbesteding 2019

120.000

18. Ondersteuning nieuwe Zwollenaren

500.000

19. Abonnementstarief Wmo

p.m.

20. Projectleider landelijk programma 'Geweld hoort nergens thuis'

75.000

Dekking via rijksgelden

-75.000

21. Verlenging Logeerhuis

41.159

22. Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers

75.000

23. Op orde

68.000

68.000

68.000

Dekking ten late van stelpost armoede en schulden GF

-68.000

-68.000

-68.000

24. Vindplaats schulden

70.000

70.000

70.000

Dekking ten laste van stelpost armoede en schulden GF

-70.000

-70.000

-70.000

25. Beschermingsbewind

200.000

26. Bijdrage Port of Zwolle

30.000

27. Makelaar / accountmanager starters en start-ups

78.025

28. Parkeren vrachtauto's in openbare ruimte

25.000

25.000

29. Budget evenementen

145.000

30. Versterking winkelgebied Dieze-Centrum

250.000

31. Erfgoedhotspot

30.000

32. Proeftuinen als pilots voor cultuurprofiel Regio Zwolle

50.000

33. Omgevingsvisie

605.000

34. Gebiedsontwikkeling Spoorzone / Hanzeland

600.000

35. Voorbereidingskrediet ontwikkeling Hanzebadlocatie

200.000

-270.000

36. Weezenlanden-Noord

65.000

37. Project Weezenlanden

40.000

38. Basisadministratie Adressen & Gebouwen

67.500

39. Capaciteit Wonen, Welzijn en Zorg

90.000

40. Mobiliteitsvisie en -agenda

100.000

41. Slim en Duurzaam

250.000

42. Op termijn energieneutraal

720.000

43. Geothermie

176.000

44. Hoogwaterbeschermingsprogramma

30.000

45. Hoogwaterbeschermingsprogramma: ontwerpkosten meekoppelkansen

29.000

46. Voortzetting Initiatiefrijk Zwolle / doorontwikkeling right to challenge

100.000

47. Ruimte voor de Vecht

33.000

33.000

33.000

33.000

48. Kleinschalige verkeersveiligheidsmaatregelen

250.000

49. Projecten in het kader van subsidie Verkeer en Vervoer

750.000

50. Lelystad Airport

86.200

51. Bestrijding Japanse duizendknoop

85.000

52. Benoemingsprocedure burgemeester

25.000

53. Verzorgen webcare door Klant Contact Center

30.000

54. Toekomstbestendige organisatie

750.000

55. Informatievoorziening: Basis op orde

1.514.000

400.000

400.000

400.000

56. Stadslogistiek

40.000

Dekking provinciale subsidie

-40.000

57. Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

113.819

Dekking subsidie ZonMw

-113.819

58. Stadsarrangement: onderdeel Broerenkwartier

55.000

Dekking provinciale subsidie

-55.000

59. Human Capital Agenda

-

60. HR21

-

Totaal incidentele bestedingsvoorstellen

8.319.884

188.000

433.000

433.000

Terugdraaien bezuiniging sport (-)

Bij de behandeling van de Begroting 2018 is motie 36 (schrap de bezuiniging op de sport) met algemene stemmen aangenomen. Deze motie roept op om in de nieuwe raadsperiode de nog resterende bezuiniging van € 300.000 op sport niet te effectueren. Deze motie wordt als onderdeel van de Begroting 2019 nu uitgevoerd.

Suïcidepreventie GGD (€ 30.000 voor 2019)

Internationaal is gebleken dat suïcidepreventie alleen werkt in een zogeheten community-aanpak. Beoogd wordt het taboe rond suïcide te doorbreken, suïcidale gedachten en uitingen beter te signaleren en vervolgens bespreekbaar te maken en van daaruit sneller toe te leiden naar professionele hulpverlening. ‘Supranet IJsselland’ wordt regionaal uitgevoerd en richt zich op alle elf gemeenten in de regio IJsselland. Uitvoering van het project Suïcidepreventie brengt kosten met zich mee die niet waren voorzien. Het project is reeds geaccordeerd door het AB van de GGD. Dit houdt in dat de deelnemersbijdrage van de elf gemeenten verhoogd dient te worden; voor Zwolle betekent dit voor 2018 en 2019 een bijdrage van € 29.584.

Actualisatie masterplan sportaccommodaties (€ 40.000 voor 2019)

Bij de besluitvorming omtrent de WRZV-hallen is de motie Actualisatie Masterplan Sportaccommodaties aangenomen. Daarbij heeft de vraag-aanbodanalyse van de binnensportaccommodaties (deel 1) prioriteit. De buitensportaccommodaties en de uitwerking (adviezen, visievorming, doelen etc.) voor zowel binnensport, buitensport en openbare ruimte (deel 2) kunnen daarna worden uitgewerkt om te komen tot een compleet accommodatiebeleid.

Met het Actieplan sport en bewegen is de lijn ingezet dat, in navolging van landelijke maatschappelijke ontwikkelingen, van verenigingen en sportaccommodaties wordt verwacht dat zij een bredere functie vervullen dan voor het sporten alleen. Daarnaast leveren ongeorganiseerd en anders georganiseerd sporten ook een vraag naar voorzieningen op, bijvoorbeeld in de openbare ruimte. Het Rekenkamerrapport naar het sportbeleid pleit nadrukkelijk om ongeorganiseerd en anders-georganiseerd sporten expliciet te maken in beleid in relatie tot sportaccommodaties en sportvoorzieningen in de openbare ruimte. Daarnaast spelen sport- en beweegplekken in het kader van gezondheid en een gezonde omgeving, een belangrijk element in de Omgevingsvisie, een belangrijke rol. Dit vergt een bredere (strategische) visie op sportaccommodaties inclusief die in de openbare ruimte, niet alleen qua kwaliteit en kwantiteit, maar ook wat betreft de toekomstige positie en ligging in de stad.

Er dient in de basis dus een onderzoek uitgevoerd te worden dat inzicht geeft in de aansluiting van het aanbod op de huidige en toekomstige vraag, maar dat ook een beeld schetst van de ontwikkelingen in sportbeoefening en de effecten daarvan op accommodatiebehoefte en -aanbod in de toekomst, waaronder op sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte om andere vormen van sportbeoefening in de toekomst te kunnen faciliteren. Belangrijk aandachtspunt daarbij is om na te gaan wat op accommodatiegebied nodig is om sport en bewegen een rol van betekenis te laten spelen binnen het sociaal domein (aandachtspunt uit het Rekenkamerrapport).

Om als uitwerking van de motie en het Rekenkamerrapport een dergelijke actualisatie en doorkijk uit te laten voeren dient een ter zake deskundig onderzoeks- en adviesbureau ingeschakeld te worden. De totale kosten van het onderzoek bedragen circa € 65.000. De kosten van deel 1 (dat inmiddels is opgestart en op 1 oktober 2018 wordt afgerond) van € 25.000 zijn gedekt vanuit het voorbereidingskrediet WRZV. Voor de kosten van deel 2 ( €40.000) is geen dekking aanwezig.

Capaciteitsuitbreiding Onderwijshuisvestingsbeleid (€ 110.000 voor 2019)

In 2019 is capaciteitsuitbreiding nodig op onderwijshuisvestingsbeleid om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de gemeente op onderwijshuisvesting. De volgende ontwikkelingen leiden tot de behoefte aan uitbreiding van de ambtelijke capaciteit en expertise:

 • Het verder opstellen van een strategisch huisvestingsplan (SHP) voor primair- en voortgezet en speciaal onderwijs in samenwerking met de schoolbesturen.
 • Uitvoering geven aan het getekende energieconvenant tussen de gemeente Zwolle en de schoolbesturen en daarmee in te zetten op de verduurzamingsopgave van de Zwolse scholen.
 • Uitvoering geven aan zes renovatie- en nieuwbouwplannen conform de notitie Toekomstsgerichte Onderwijshuisvesting Zwolle.

Om adequaat en tijdig te voldoen aan de gemeentelijke huisvestingstaak en strategisch optimaal te kunnen sturen op de huisvestingsportefeuille, kunnen bovenstaande opgaven niet worden uitgesteld.

Tekort Dagbesteding 2019 (€ 120.000 voor 2019)

In 2019 zal de huidige Dagbesteding worden getransformeerd tot Goede dagen & perspectief. Zodra een inwoner op zoek is naar zinvolle invulling van de dag wordt eerst gekeken of dat mogelijk is in het Maatschappelijk voorveld; het geheel van welzijnspartijen, (gesubsidieerde) instellingen met een vrijetijds aanbod, kerken, etc. Mocht een inwoner intensieve ondersteuning nodig hebben, dan is toegang tot dagbesteding een mogelijkheid. SamenZwolle zal de inwoner ondersteunen bij het formuleren van zijn vraag en toe leiden naar een passend aanbod in het maatschappelijk voorveld of dagbesteding. Om SamenZwolle te faciliteren in deze aanvullende werkzaamheden zijn voor 2019 extra middelen nodig tot een bedrag van € 120.000

Ondersteuning nieuwe Zwollenaren (€ 500.000 voor 2019)

Om te realiseren dat statushouders zo snel mogelijk integreren in de Zwolse samenleving, gaan we er als gemeente meer op sturen dat zij zo snel mogelijk beginnen met taallessen en gaan we zorgen voor goede begeleiding naar werk. Daartoe gaan we nieuwe statushouders screenen met een NOA-assessment en daarna een persoonlijk plan en specifieke maatwerkaanpakken mogelijk maken. Hiermee sluiten we aan bij de gemeentelijke regierol op inburgering en arbeidsparticipatie die is aangekondigd in de plannen van minister Koolmees. Daarnaast blijven we statushouders die al in Zwolle zijn en die extra ondersteuning nodig hebben om te integreren, zo goed mogelijk ondersteunen binnen reguliere mogelijkheden. Het gaat om een integrale aanpak waarbij we inzetten op inburgering, taalontwikkeling, welzijn, begeleiding naar werk en waar nodig ook op ondersteuning en zorg, voorkomen van schooluitval en scholing.

Abonnementstarief Wmo (p.m. voor 2019)

Met ingang van 1 januari 2019 wordt binnen de Wmo een abonnementstarief ingevoerd. Dit betekent dat de eigen bijdrage voor inwoners die gebruik maken van Wmo voorzieningen €17,50 euro per periode bedraagt ongeacht het aantal voorzieningen waarvan iemand gebruik maakt en ongeacht de hoogte van het inkomen. Dit leidt tot lagere inkomsten van de eigen bijdrage voor de gemeente waarvoor de gemeente wordt gecompenseerd door het Rijk.

Daarnaast verwachten we dat meer inwoners gebruik zullen gaan maken van voorzieningen Wmo. Een deel van de inwoners, met name inwoners met een hoger inkomen, regelen hun ondersteuning nu zelf zoals bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning of een scootmobiel. Nu de eigen bijdrage niet meer afhankelijk van het inkomen wordt gesteld, wordt het voor deze groep inwoners (financieel) aantrekkelijker om de ondersteuning via de gemeente te organiseren. Binnen de Begroting is hier geanticipeerd door het opnemen van een stelpost van € 0,3 miljoen in 2019.

Ook verwachten wij dat de kloof met de Wet Langdurige Zorg nog groter wordt: inwoners gaan bij een overstap naar de Wet Langdurige Zorg meer eigen bijdrage betalen, waardoor het voor inwoners nog aantrekkelijker wordt om in de Wmo te blijven.

Voor deze extra kosten wordt de gemeente niet gecompenseerd door het Rijk.

Projectleider landelijk programma 'Geweld hoort nergens thuis' (€ 0 voor 2019)

In het Landelijk Programma ‘Geweld hoort nergens Thuis’ is bepaald dat elke regio een regionale projectleider moet aanstellen om uitvoering te geven aan het programma. Het Rijk stelt voor 2018 een vergoeding van € 25.000 beschikbaar voor het aanstellen van de regionale projectleider. Daarnaast wordt voor de jaren 2019 - 2021 een vergoeding van € 75.000 per jaar beschikbaar gesteld. Het geld wordt via de Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang beschikbaar gesteld en als onderdeel van de Begroting 2019 budgettair neutraal toegevoegd aan dit doel.

Het effect op 2018 is verwerkt als onderdeel van de Berap 2018-2.

Verlenging Logeerhuis (€ 41.000 voor 2019)

In 2017 en 2018 is het Logeerhuis van Limor (wonen + begeleiding voor dakloze jongeren) tijdelijk uitgebreid met één extra woning. Dit betekent drie extra plekken. De verwachting was dat na twee jaar de voorziening weer afgeschaald kon worden naar oorspronkelijke omvang. Helaas blijkt uit recente informatie dat er nog steeds behoefte is aan de extra woning van het Logeerhuis. Hiervoor is een aanvullend budget van € 41.159 benodigd.

Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers (€ 75.000 voor 2019)

De gemeente Zwolle biedt, onder bepaalde voorwaarden, onderdak aan ongedocumenteerden (uitgeprocedeerde asielzoekers).  Voor 2019 is € 120.000 begroot voor dit onderwerp. Tot en met 2018 is dat meerjarig incidenteel aangevuld met € 100.000.

Voor 2019 zijn er wederom aanvullende middelen nodig tot een bedrag van €75.000. Dat komt niet omdat het aantal uitgeprocedeerde asielzoekers dat gebruikt maakt stijgt, maar wel door de toenemende zorgvraag. Veel uitgeprocedeerde statushouders kampen met psychosociale problemen welke intensieve ondersteuning vraagt.

Op orde (€ 0 voor 2019, 2020 en 2021)

In Zwolle hebben wij sinds een aantal jaren een uniek samenwerkingsverband tussen vier welzijnsorganisaties op het terrein van financiële hulpverlening. Het betreffen de sociaal raadslieden, Wijz, Humanitas en Schuldhulpmaatje. Op orde is het centrale aanmeldpunt voor hulp en advies voor thuisadministratie en financiën. Door de samenwerking vanuit verschillende organisaties kunnen kwetsbare inwoners geholpen worden met ordenen van hun documenten, regelingen worden aangevraagd en toeleidingen naar Schulddienstverlening soepel worden uitgevoerd. Coördinatoren vervullen daarin een leidende rol. Coördinatoren moeten de grenzen van de ondersteuning afbakenen: wat kan wel worden gedaan door vrijwilligers en voor welke cliëntgroepen. In afstemming met de gemeente en andere organisaties moeten coördinatoren hierover afspraken maken.

Het aantal contacten is in 2017 flink gestegen ten opzichte van jaren daarvoor en ligt boven de gehanteerde norm. Dit leidt tot te lange wachttijden op de spreekuren en schrikt de kwetsbare inwoners af bij het doen van een beroep op ondersteuning.

De belangrijkste verklaring voor de stijgende aantallen is het feit dat in 2017 het sociaal raadsliedenwerk is aangesloten bij alle Sociale Wijkteams. Daarnaast blijkt dat de dienstverlening intensiever wordt door toename van de problematiek. Trajecten duren langer en worden minder vaak afgesloten en betreffen meer onderwerpen per inwoner. We merken dat de complexiteit van de afspraken groot is.

Uitbreiding van Op orde met één fte is noodzakelijk vanwege de groeiende werkzaamheden en toenemende complexiteit. De kosten voor een extra formatieplaats bij Op orde zijn € 68.000 per jaar. Dit zijn meerjarig incidentele kosten. De kosten kunnen gedurende drie jaar worden betaald uit ontvangen rijksgelden ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid.

Vindplaats schulden (€ 0 voor 2019, 2020 en 2021)

Door de pilot VPS komen bij de Gemeente Zwolle diverse signalen over schulden binnen. Deze signalen bieden de mogelijkheid om vroegsignalering van schulden verder te ontwikkelen, geheel in lijn met het streven in het sociaal domein om problemen aan de voorkant op te pakken. Het omzetten van de  pilot VPS in een vast instrument voor schulddienstverlening brengt personele lasten met zich mee. De vijf Sociaal Wijkteams hebben extra mankracht nodig om de gemaakte afspraken met de schuldeisers te realiseren. Het is belangrijk dat de externe schuldeisers kunnen rekenen op inspanningen van de gemeente en terugmelding van de resultaten. Zonder "winst" voor de externe partijen c.q. schuldeisers zal het instrument verliezen aan kracht.

Vindplaats Schulden (VPS) is een instrument wat ingezet kan worden bij de vroegsignalering van schulden. Onderdeel van VPS is de signalen over betalingsachterstanden van diverse schuldeiser. Signalen zoals achterstanden in de huurbetaling, water (Vitens), betaling premie zorgverzekering, termijnen van energiebedrijven. Binnen VPS verzamelen en selecteren we per adres de beschikbare signalen. We vergelijken de signalen van schuldeisers en hebben zo, in geval van twee meldingen over een inwoner, een voorspelling over het ontstaan van financiële problemen.
Een ander belangrijk onderdeel van VPS is het outreachend werken. Door de inzet van de Sociale Wijkteams kunnen wij het outreachend werken ook voor Schulddienstverlening in de praktijk brengen. We proberen contact te maken met de inwoners die zelf nog geen hulp gevraagd hebben. Voor mensen met schulden is de drempel om hulp te vragen nog steeds hoog. Daarbij is het aanbod van hulp bij financiële problemen de laatste jaren veel en divers. Voor mensen is het daardoor lastig om te weten waar je voor hulp bij financiën moet zijn.
Het instrument VPS wordt gecoördineerd vanuit Schulddienstverlening. De coördinator is de verbinding tussen de teams Schulddienstverlening en het Sociaal wijkteam.

Door het inschakelen van de medewerker van het Sociale Wijkteam, kan de inwoner zo snel mogelijk de lopende verplichtingen op te pakken. Door deze vroegtijdige aanpak worden ergere schulden voorkomen conform de doelen van de transformatie.

De kosten van de formatieve uitbreiding kunnen gedurende drie jaar worden betaald uit ontvangen rijksgelden ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid.

Beschermingsbewind (€ 200.000 voor 2019)

Voor de gemeente Zwolle is er een oplopend tekort op bewindvoeringskosten waar geen structurele dekking voor is. Rechters kennen bewindvoering toe als ze iemand niet in staat achten zijn financiële belangen te behartigen of wanneer iemand schulden maakt. Rechters bepalen ook weer het einde van de bewindvoering. In de praktijk komt het niet vaak voor dat eenmaal toegekende bewindvoering beëindigd wordt. Volgens de Participatiewet kunnen minima de kosten van de bewindvoerder vergoedt krijgen vanuit de bijzondere bijstand. Het zijn voor de gemeente dus verplichte uitgaven!
In het afgelopen decennium zijn deze kosten exponentieel gestegen. Dit is een landelijke trend. Het Rijk beraadt zich op maatregelen ter verbetering van de situatie. Dit heeft echter nu geen prioriteit bij het Rijk vanwege al doorgevoerde wetswijzigingen op dit terrein in 2014.
Met het gemeentelijke beleid uit 2017 hebben we ingezet op beperking van de groei door meer inzet op andere vormen van financiële ondersteuning, waarmee de gang naar de rechter niet noodzakelijk hoeft te zijn. Door meer regie vanuit de gemeente op het benoemingsproces verwachten we efficiënter gebruik van beschermingsbewind. Deze maatregel sluit aan bij de aanbeveling van de Zwolse Rekenkamercommissie, maar zal pas op termijn effect hebben. De kosten voor Beschermingsbewind kunnen door de autonome rechterlijke benoemingen verder oplopen maar wij hopen op stabilisering op het huidige kostenniveau.

Er is een tekort van € 700.000. Voor € 500.000 is binnen programma 4. Inkomen dekking gevonden. Er resteert een knelpunt van € 200.000.

Bijdrage Port of Zwolle (€ 30.000 voor 2019)

In 2015 is conform Raadsbesluit het gezamenlijk havenbedrijf van Zwolle, Kampen en Meppel opgericht en vindt de inrichting fasegewijs plaats. In 2018 is het implementatieproces van fase 2 gestart: het overhevelen van gemeentelijke taken vanuit de drie gemeenten naar het havenbedrijf. In deze fase wordt ook de dekking van de exploitatie vormgegeven, waarbij de keuze moet worden gemaakt voor een structurele financieringsvorm.

In de implementatiefase is gebleken dat het overhevelen van gemeentelijke taken meer tijd vraagt dan was voorzien. De impact van de overheveling van taken is niet voor de drie gemeenten gelijk waardoor het proces langer duurt alsmede een zorgvuldige inbedding in de organisatie van het havenbedrijf. Tijdens het proces bleek de structuur en organisatiegraad onvoldoende. Daarom zal de definitieve exploitatievorm en –dekking niet vóór 2019 van kracht zijn. De drie gemeenten hebben besloten om een extra jaar te gunnen voor de implementatie, waarvoor daarom opnieuw een bijdrage nodig is van € 75.000. Dit bedrag wordt deels gedekt uit bestaand budget, namelijk de opbrengsten van het project Bediening op Afstand van bruggen en sluizen voor een bedrag van € 45.000.

Dit betekent dat voor 2019 eenmalig een knelpunt van € 30.000. Voor de financiering vanaf 2020 wordt uitgegaan van een structureel financieringsperspectief. Het voorstel hiervoor zal bij de Perspectiefnota 2020 - 2023 worden meegenomen.

Makelaar / accountmanager starters en start-ups (€ 78.000 voor 2019)

Starters, startups en creatieven zijn nodig om vernieuwing van de economie te bereiken. Zij leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de economie van de stad. Als gemeente willen we meebewegen met de tijd. Zo stimuleren we social enterprises. Ondernemingen die niet alleen het creëren van economische waarde als doel hebben, maar die juist ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het creëren van sociale en maatschappelijke waarde.

Het is om deze redenen dat gemeente Zwolle aan hen ondersteuning wil bieden en een ecosysteem voor starters en startups wil realiseren. Juist via groei van kleine bedrijven kunnen veel banen worden gecreëerd. Bovendien komen veel innovaties voort uit kleinere bedrijven. Met het belang van een stevige Human Capital Agenda voor de Regio, ligt er een kans om de accountmanager starters en startups ook te laten functioneren als verbindende schakel. De accountmanager starters en startups is vanuit een stevig netwerk in staat om inclusief ondernemerschap aan te jagen en de diverse initiatieven uit de stad in samenwerking met de gemeente, de provincie en de Overheids-bv te stroomlijnen.

Financiering van deze functie was geregeld voor de periode 2016-2018. Voorgesteld wordt om -in afwachting van de evaluatie van het startersbeleid- deze functie opnieuw te financieren voor 2019.

Parkeren vrachtauto's in de openbare ruimte (€ 25.000 voor 2019 en 2020)

Op de bedrijventerreinen in Zwolle is geen goede gelegenheid voor chauffeurs om hun rusttijden te nemen (vanwege lokale wetgeving). Chauffeurs proberen toch op de bedrijventerreinen hun rusttijden door te brengen. Dit gebeurt in de openbare ruimte en geeft veel overlast. Zo leidt het parkeren op de openbare weg tot verkeersonveilige situaties (met name bij slecht weer en duisternis).

De gemeente handhaaft op bestaande verboden, maar de mogelijkheden van handhaving zijn in de praktijk beperkt: geen middelen handhavingscapaciteit (financiering uit project Voorst eindigt per 2019) en buitenlandse chauffeurs negeren boetes.

Economische groei veroorzaakt nog meer logistieke bewegingen van en naar Zwolle. De verantwoordelijkheid voor de consequenties, zoals de parkeeroverlast, zal de gemeente ook deels als haar verantwoordelijkheid moeten opvatten. Hiertoe heeft de raad een motie aangenomen om te onderzoeken of een publiek-privaat initiatief (dus samen met ondernemers) voor het vestigen van een beveiligde voorziening voor overnachtende vrachtwagenchauffeurs in combinatie met de inzet van Europese gelden, haalbaar is. Ter onderbouwing van een structurele voorziening heeft Buck Consultants International een onderzoek uitgevoerd dat dit najaar aan het college en raad wordt voorgelegd.

Voorgesteld wordt om een deel van het ROVA terrein op Voorsterpoort tijdelijk in te richten als parkeervoorziening. De kosten hiervoor bedragen € 50.000. Deze tijdelijke oplossing is een oplossing voor drie jaar, om tussentijds de overlast te beperken en ter overbrugging tot eventuele besluitvorming en uitvoering van een voorziening in een publiek-privaat initiatief.

Budget evenementen (€ 145.000 voor 2019)

Festivals en evenementen zijn een belangrijk onderdeel van de culturele activiteiten in onze stad. Ze passen in een stad die groeit en verstedelijkt. In de kwaliteit van de beleving van de binnenstad spelen evenementen een belangrijke rol. Ook kunnen evenementen helpen bij de ontwikkeling van gebieden als de Spoorzone.

In de periode 2016-2018 is het subsidiebudget voor uitvoering van het evenementenbeleid jaarlijks met € 100.000 opgehoogd om Zwolle als evenementenstad te versterken. Hiermee is Winters Zwolle mogelijk gemaakt en zijn subsidies verstrekt aan de Zwolse kernevenementen: het Bevrijdingsfestival, Stadsfestival, Zwolle Unlimited, Ster van Zwolle en de Halve Marathon en de overige traditionele Zwolse evenementen. In 2019 willen we het aanbod in ieder geval op het huidige niveau houden.

Daarnaast staan de cultuurfestivals al geruime tijd financieel onder druk. Een motie hierover van SP, D66 en PvdA (financiële impuls voor culturele festivals) is aangehouden onder de toezegging dat het college zich hard maakt voor een structurele financiële oplossing voor de cultuurfestivals voor de begroting 2019 (raadsvergadering 9 juli 2019). De subsidieaanvragen van de festivals voor 2019 bevestigen dit beeld.

Direct na afloop van het Stadsfestival gaan we de drie cultuurfestivals evalueren. De financiële effecten zijn eind 2018 inzichtelijk. Dit komt te laat voor de begroting 2019 en vraagt een incidentele oplossing voor 2019.

Om in 2019 het evenementenaanbod op het huidige niveau te handhaven en de continuïteit van de cultuurfestivals te waarborgen, stellen wij voor om voor 2019 het evenementen budget eenmalig op te hogen met € 145.000. Dit bedrag bestaat uit € 100.000 voor het continueren van evenementen en € 45.000 voor de cultuurfestivals.

In aanloop naar de Perspectiefnota 2020 - 2023 werken we aan een voorstel voor versterking van Zwolle als festival- en evenementenstad aan de hand waarvan structurele financiering kan worden afgewogen.

Versterking winkelgebied Dieze-Centrum (€ 250.000 voor 2019)

Conform een motie van de raad uit november 2016, is verkend hoe in winkelgebied Dieze-centrum de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls kan krijgen. De minder rooskleurige situatie ten aanzien van de openbare ruimte, gecombineerd met het feit dat het winkelgebied een belangrijke functie vervult in relatie tot de binnenstad en de enige mate van leegstand waren de aanleiding van de Raad.

Ambtelijk worden sinds 2017 gesprekken en sessies gehouden met winkeliers, bewoners en pandeigenaren. Deze gesprekken hebben halverwege 2018 geleid tot een samenhangend plan voor het gebied, opgedeeld in verschillende fasen. Het plan kan rekenen op breed draagvlak vanuit het gebied. De fase van planvorming is voorbij, nu komt het aan op de uitvoering.

De geschatte kosten voor fase 1 bedragen € 996.000. Het gaat hierbij om de aanpak van de verkeersonveilige rotonde aan de Diezerbrink en het tweerichting gedeelte van de Thomas a Kempisstraat. Een bijdrage vanuit de provincie Overijssel en herprioritering van Zwolse budgetten, maken dat de resterende budgetaanvraag € 250.000 omvat.

Erfgoedhotspot (€ 30.000 voor 2019)

In het coalitieakkoord 2018 - 2022 staat aangegeven dat we de aandacht voor de Zwolse cultuurhistorie willen vergroten. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of het haalbaar is een ErfgoedHotspot te vestigen in het gebouw van het (voormalige) Stedelijk Museum Zwolle.

Ons erfgoed speelt een positieve rol bij onze Zwolse identiteit en bij de bestemmingskeuze van een bezoeker. Dit biedt veel (meekoppel)kansen voor een impuls aan de beleving van het Zwolse erfgoed.

Door een Erfgoedhotspot kunnen bezoekers onze archeologische en bouwhistorische ontdekkingen en de ontwikkeling van Zwolle en haar monumenten op een interactieve en eigentijdse manier gaan beleven. Daarom stellen we voor € 30.000 beschikbaar te stellen om een versterkende invulling van de locatie Melkmarkt/Voorstraat met een ErfgoedHotspot nader uit te werken. Dit doen we samen met Stichting Allemaal Zwolle, waarbij we een goede verbinding willen maken met cultuur, toerisme en evenementen. Bij de Perspectiefnota 2020 - 2023 leggen we een integraal voorstel over concept, inhoud, vormgeving en benodigde middelen voor.

Proeftuinen als pilots voor cultuurprofiel Regio Zwolle (€ 50.000 voor 2019)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap investeert in 2019 en 2020 in proeftuinen, die voortkomen uit het Cultuurprofiel Regio Zwolle. Dit profiel wordt door de gemeente Zwolle voor 1 november 2018 ingediend bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De proeftuinen versterken de culturele infrastructuur in de regio Zwolle en dienen als pilots in aanloop naar het nieuwe rijkscultuurbeleid vanaf 2021. De Minister vraagt cofinanciering van de regio’s voor de proeftuinen.

Omgevingsvisie (€ 605.000 voor 2019)

De Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking.  Doel van de wet is om een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te bereiken en in stand te houden. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van de mogelijkheden die de wet biedt, namelijk meer ruimte voor maatwerk, minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het bevorderen van samenwerking, zowel op lokaal als ook op regionaal niveau. Het doel van de Omgevingswet sluit daarom naadloos aan bij de ambities van Zwolle.
De omgevingsvisie legt de basis voor toekomstig beleid, omdat het richting geeft aan de accenten die het college wil leggen voor de gemeente. Denk daarbij aan de gebiedsontwikkeling Spoorzone en de energietransitie, maar ook de verbinding tussen het sociale en fysieke domein onder andere met de Human Capital Agenda en thema’s als gezondheid.
De omgevingsvisie is tevens de basis voor het omgevingsplan, waarin richting wordt gegeven aan de wijze waarop de nader uitgewerkte ambities in juridisch bindende regels worden vertaald.
De Omgevingswet is een ingrijpende stelselherziening die impact heeft op de gemeentelijke organisatie, ICT en planologisch instrumentarium (omgevingsvisie en omgevingsplan).
De in Omgevingsvisie deel 1 neergelegde leidende ambities en kernopgaven voor Zwolle 2030 kunnen slechts bijdragen aan het bereiken van de ambities van Zwolle, wanneer deze zijn vertaald in een uitgewerkte Omgevingsvisie, waaraan in 2018, 2019 en het eerste kwartaal van 2020 wordt gewerkt. Hierin kennen wij een vertaling van veertien strategische opgaven en een stevig participatietraject.

Voor het jaar 2018 zijn gelden gereserveerd. Voor 2019 zijn nog geen gelden gereserveerd. De doorlooptijd en de daaraan gerelateerde gelden voor de Omgevingsvisie zijn langer dan gepland door toedoen van;

 • De wens van de raad om het participatieproces vooraf te bespreken en intensiever te willen participeren met de stad.
 • Toename van thema’s / onderwerpen die in een stroomversnelling zijn geraakt en die opgenomen moeten worden in de Omgevingsvisie (bijv. energiegids, mobiliteit).
 • Voortschrijdend inzicht ten aanzien van doorlooptijd van de planMER.
 • Het bepalen van het detailniveau van de omgevingsvisie in relatie tot het omgevingsplan.

Door de langere doorlooptijd zijn gelden benodigd om het projectteam te continueren en participatie met de stad breder neer te zetten.

Gebiedsontwikkeling Spoorzone / Hanzeland (€ 600.000 voor 2019)

Bij de besluitvorming over de Strategische Agenda gebiedsontwikkeling Spoorzone / Hanzeland (raadsbehandeling oktober 2018) wordt het richtinggevend kader voor de doorontwikkeling van dit gebied en voor de uitwerking in deelgebieden vastgesteld. Dit gaat om het opstellen nota’s van uitgangspunten en stedenbouwkundige verkenningen. Omdat het sturen en het aanjagen van de gebiedsontwikkeling de komende jaren voortdurend om actieve inzet van de eigen organisatie vraagt, wordt voorgesteld om € 600.000 beschikbaar te stellen als dekking van de kosten van ambtelijke inzet. Het gaat hierbij niet om de kosten van fysieke investeringen.

Voorbereidingskrediet ontwikkeling Hanzebadlocatie (€ 200.000 voor 2019, € 270.000 ontvangst in 2020)

Voor de planvorming van de Hanzebadlocatie heeft de Raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 215.000. Van dit voorbereidingskrediet resteert per peildatum van de Berap 2018-2 nog € 55.000. Dit is onvoldoende om de nog voorliggende taken tot en met aanbesteding te kunnen uitvoeren.

Voorzien wordt dat extra middelen ter grootte van € 270.000 (waarvan €70.000 in 2018) nodig zijn, omdat:

 • Het overleg met omwonenden intensiever was dan vooraf voorzien.
 • Om recht te doen aan de opmerkingen van de omwonenden een andere aanbestedingsmethode moet worden gevolgd waarbij inhuur van een expert nodig is.
 • Over de jaren 2017, 2018 en 2019 Onroerend zaakbelasting verschuldigd is over de bouwrijpe locatie.

Een deel van dit voorstel heeft betrekking op 2018 en is als onderdeel van de Berap 2018-2 aangevraagd.

Het effect op 2018 is verwerkt als onderdeel van de Berap 2018-2.

Weezenlanden-Noord (€ 65.000 voor 2019)

Voor de locatie Weezenlanden-Noord is een visie opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van deze locatie. Deze wordt in oktober 2018 voorgelegd aan de Raad. De woningbouwcorporatie Openbaar Belang maakt op basis van de visie een stedenbouwkundig plan.

Gezien de grote verstedelijkingsopgave en onze ambities ten aanzien van de verstedelijkingsopgave, parkeren, ruimtelijke kwaliteit en het bezit van grond vraagt dit ambtelijke begeleiding. De begeleiding wordt ingezet ten aanzien van participatie, het verscherpen van randvoorwaarden en de rol van de gemeente voor het ontwikkelen van de locatie. De aanvraag voor 2019 betreft € 65.000.

Het effect op 2018 is verwerkt als onderdeel van de Berap 2018-2.

Project Weezenlanden (€ 40.000 voor 2019)

Het project Weezenlanden is een particulier initiatief waarbij de dekking van de plankosten wordt gedekt uit de afspraken die zijn gemaakt in de anterieure overeenkomst met de ontwikkelende partijen. Het project loopt door tot 2020 en door extra inzet op kwaliteit zijn de plankosten niet volledig gedekt door de bijdrage van de ontwikkelende partijen. Om het project tot 2020 te kunnen begeleiden zijn extra middelen nodig.

Basisadministratie Adressen & Gebouwen (€ 67.500 voor 2019)

De Basisregistratie Adressen & Gebouwen (BAG) maakt als belangrijkste leverancier van gegevens onderdeel uit van het stelsel van in totaal negen basisregistraties. De BAG is bij wet geregeld en bevat de basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Organisaties met een publieke taak zijn verplicht om deze gegevens af te nemen en te gebruiken voor de uitvoering van hun taak.

We constateren een in de loop der tijd flink opgelopen werkvoorraad. Door de grote achterstand in de verwerking van mutaties is er geen sprake meer van volledigheid en juistheid van de brongegevens. Dat is voor afnemers van de gegevens ongewenst. Maar aangezien deze brongegevens tevens als basis dienen voor de uitkering uit het gemeentefonds, aanslagoplegging en overige gemeentelijke belastingen, is het mogelijk dat de gemeente inkomsten mis loopt.

Voorgesteld wordt om de formatie in 2019 met 1 fte uit te breiden, om op die manier op de ontstane werkvoorraad een nadere analyse te kunnen doen die leidt tot een prioritering op basis waarvan de achterstand deels kan worden weggewerkt. Bij de Perspectiefnota 2020 - 2023 worden de uitkomsten en een voorstel voor het structurele vervolg aangeboden.

Capaciteit Wonen, Welzijn en Zorg (€ 90.000 voor 2019)

Steeds meer mensen blijven zelfstandig wonen, ook als ze zorg nodig hebben. Het feit dat steeds meer mensen langer zelfstandig thuis wonen, stelt eisen aan de beschikbaarheid en kwaliteit van woningen in Zwolle en de aansluiting van wonen met zorg en welzijn.

Als gevolg van enerzijds de nieuwe taken die de gemeente sinds 2015 heeft op het terrein van de Wmo, (begeleiding en beschermd wonen) en de jeugdhulp en anderzijds de afname van het aantal beschikbare plaatsen in zorginstellingen (intramuraal), is het belang van een goede aansluiting tussen wonen, welzijn en zorg verder toegenomen.

Ons doel voor wonen en zorg is dat iedere inwoner die dat nodig heeft, passend kan wonen met eventuele zorg en ondersteuning. Dat betekent dat inwoners zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. En ook zo snel mogelijk weer zo zelfstandig mogelijk, als zij tijdelijk afhankelijk zijn van een beschermde woonvorm.

Dit vraagt een strategische inzet en sturing op de opgave, het onderling partnerschap van inwoners, (zorg)aanbieders, corporaties en gemeente. Om deze doelstelling te realiseren vraagt dit de komende periode een continuering van de extra inzet die in 2017 is gestart. Het betreft een bedrag van € 90.000 voor personele inzet.

Mobiliteitsvisie en -agenda (€ 100.000 voor 2019)

De werkzaamheden voor de Mobiliteitsvisie en –agenda zijn in 2017 en 2018 incidenteel gefinancierd. Dit product wordt ongeveer elke tien jaar gemaakt. Het opstellen vergt ook in 2019 inspanningen. De inspanningen zijn met name gericht op het feitelijk vorm geven van de bestuurlijke keuzes met bewoners en partijen in de stad en de regio, het uitwerken van (gebiedsgerichte) projectvoorstellen en het maken van meerjarige (financiële) afspraken met Rijk en provincie.

Slim en Duurzaam (€ 250.000 voor 2019)

De ambitie van Zwolle is om de bereikbaarheid van de stad en regio te verbeteren en zo duurzaam mogelijk te maken. We bouwen hierbij voort op de succesvolle aanpak in het kader van het programma 'Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad' samen met bedrijven, marktpartijen en andere overheden. Het vervolgprogramma heet 'Slim en Duurzaam regio Zwolle'. Dit richt zich meer dan het vorige programma op duurzaamheid en energietransitie (CO2 reductie) en beslaat het hele werkgebied van de Regio Zwolle en daarmee het hele woon-, werk- en leefgebied (Daily Urban System) van Zwolle. Cofinanciering door Zwolle van € 250.000 levert mogelijk een beschikbaar overheidsbudget van circa € 1.800.000 voor projecten en inzet in Zwolle en in de Regio Zwolle op.

Op termijn energieneutraal (€ 720.000 in 2019)

Mondiaal is het streven om in 2050 de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden Celsius. Dat vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie. In Zwolle hebben we de ambitie vastgesteld dat we uiterlijk in 2050 energieneutraal willen zijn. Als tussenstap op weg naar 2050 hebben we afgesproken dat in 2025 de hoeveelheid CO2-uitstoot in vergelijking met 1990 25% lager ligt en dat we 25% van de totale energievraag op duurzame wijze opwekken.

Het besluit van de regering van 29 maart 2018 om binnen twaalf jaar de gaswinning in Groningen volledig te stoppen, geeft extra urgentie aan de energietransitie. Wijk voor wijk moeten panden worden geïsoleerd en de warmtevoorziening verduurzaamd. De gemeente heeft hierin de regierol. Uitvoering van het plan van aanpak energietransitie vergt extra inspanning. Voor de begroting 2019 is € 1 miljoen beschikbaar, waarvan €270.000 structureel geld en €750.000 incidenteel. Om de ambities te verwezenlijk zoals benoemd in het coalitieakkoord is tenminste € 1,72 miljoen nodig.

Geothermie (€ 176.000 voor 2019)

Geothermie bevindt zich op dit moment in een verkenning naar de haalbaarheid. Op basis van de voorlopige onderzoeksresultaten is er naar verwachting sprake van een haalbare ontwikkeling en zal in het najaar aan de Raad worden voorgesteld om de ontwikkeling van geothermie in Zwolle-Noord een vervolg te geven. Op dat moment zal een voorbereidingskrediet worden aangevraagd.

Inzet is dat de voorbereidingskosten die in het ontwikkeltraject worden gemaakt worden ingebracht in de businesscase en op termijn worden terugverdiend. Voorliggende aanvraag betreft de voorbereidingskosten voor de volgende fase, tot medio 2019. Indien geothermie een vervolg krijgt, volgt bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020 - 2023 een aanvraag voor de projectkosten vanaf medio 2019.

Het effect op 2018 is verwerkt als onderdeel van de Berap 2018-2.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (€ 30.000 voor 2019)

In Zwolle wordt een aantal hoogwater-beschermingsprogramma's uitgevoerd door het waterschap. Deze programma's hebben effect op de ruimtelijke inrichting van Zwolle en de gebruikers, bedrijven en bewoners die wonen en werken in de dijktrajecten. De maatregelen van de dijkaanpassing vragen daarom een goede inpassing in de bestaande gebieden en een goede communicatie met de inwoners van Zwolle. Voor de inbreng van de belangen van de gemeente Zwolle is voor 2019 een budget à € 30.000 nodig om de interne plankosten te dekken.

Hoogwaterbeschermingsprogramma: ontwerpkosten meekoppelkansen (€ 29.000 voor 2019)

In Zwolle wordt een aantal hoogwaterbeschermings-programma's uitgevoerd door het waterschap. 'Stadsdijken Zwolle' komt het eerst in uitvoering. Langs de oevers van het Zwarte Water worden dijken versterkt, daarbij kunnen kosteneffectief maatregelen op het vlak van recreatie, toerisme en ruimtelijke kwaliteit worden meegenomen (meekoppelkans).

Het waterschap start in 2019 met het ontwerpen van de dijkaanpak voor het traject Stadsdijken. Om de benodigde specificaties van een fietspad langs het Zwolle-IJsselkanaal en wandelpaden langs het Zwarte Water in het ontwerp van het waterschap mee te laten nemen wordt een bedrag van € 37.500 aan ontwerpkosten gevraagd. Door het nu mee te nemen in het ontwerp kan de meekoppelkans bij de dijkaanpak of eventueel later worden gerealiseerd.

Beide meekoppelkansen - Zwarte Waterboulevard fietspad Zwolle IJsselkanaal - staan genoemd in de Visie op hoofdlijnen voor de oevers van het Zwarte Water die in 2014 in het college behandeld is, waarvoor destijds middelen beschikbaar zijn gesteld voor nadere uitwerking. De maatregelen stoelen op het beleid uit de Recreatievisie, de cultuurhistorische verkenning en kansen analyse “Parels aan het Zwarte Water” en het Nationaal Landschap IJsseldelta waarin gepleit wordt voor een sterkere relatie tussen (binnen)stad en (nationaal)landschap. € 8.500 is reeds beschikbaar aan dekking, waarnaast voorgesteld wordt om € 29.000 aanvullend beschikbaar te stellen.

Voortzetting Initiatiefrijk Zwolle / doorontwikkeling Right to Challenge (€ 100.000 voor 2019)

Eén van de trends waar we mee te maken hebben is die van veranderende maatschappelijke verhoudingen. Afgelopen periode zijn via Initiatiefrijk Zwolle stappen gezet om ruimte en condities scheppen voor maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan het oplossen van vraagstukken en problemen, vernieuwing brengen en de levendigheid van onze stad vergroten. Initiatiefrijk Zwolle heeft op dat gebied in de afgelopen periode veel bereikt. Tegelijkertijd zien we dat het nog geen vanzelfsprekendheid is. Voor de komende collegeperiode zien wij onderstaande doorontwikkelingen.

Doorontwikkeling Right to Challenge
Right tot Challenge is wettelijk vastgelegd voor de Wmo en in Zwolle verbreed naar het gehele sociale domein, waarbij  gemeentelijke taken met bijbehorende financiële middelen door derden kunnen worden overgenomen als er sprake is van een beter en / of goedkoper maatschappelijk resultaat. Ook voor het fysieke domein is een wettelijke verankering te verwachten.

In de afgelopen jaren is Right to Challenge lokaal op hoofdlijnen uitgewerkt met als inzet het lerend ontwikkelen. De eerste challenges zijn nu in behandeling. Naast het Right to Challenge ontstaan er steeds meer initiatieven zoals wijkbedrijven, zorgcoöperaties, social impact bonds en een breed scala aan maatschappelijk ondernemerschap.
Om toegerust te zijn en effectief te kunnen reageren op nieuwe aanvragen is capaciteit nodig. Zaken als substitutie, rolneming, risico- en verantwoordelijkheidsverdeling, flexibilisering van inkoopbeleid en het borgen van het een en ander moeten opgepakt worden. Voor 2019 vragen we een inzet van 0,6 fte à € 50.000. De inzet voor na 2020 wordt afgewogen bij de Perspectiefnota 2020 - 2023.

Doorontwikkeling Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle
Er blijft behoefte om met een financiële impuls van de gemeente en andere co-financierders Zwols initiatief van de grond te krijgen of te laten groeien. Dit pleit voor voortzetting van het Stimuleringsfonds dat de afgelopen jaren gefinancierd is vanuit het Stadsontwikkelfonds. Om het onderscheid met andere gemeentelijke fondsen aan te scherpen en het fonds nog duidelijker te positioneren, stellen wij voor om met name innovatieve initiatieven te ondersteunen die de opgaven klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie ondersteunen. Het streven is dat de initiatieven op termijn vanuit de opgaven worden gefinancierd. Voor 2019 stellen wij voor om € 50.000 vanuit het Stadsontwikkelfonds beschikbaar te stellen.

Ruimte voor de Vecht (€ 33.000 voor 2019, 2020, 2021 en 2022)

Programma Ruimte voor de Vecht wordt met ingang van 2019 door de dertien partners voortgezet als Netwerkorganisatie Klimaatrivier Vecht / Vitaal Vechtdal (n.b. werktitels).Deze netwerkorganisatie wordt opgericht voor vier jaar en vergt € 400.000 per jaar. Andere partners (de provincie, beide waterschappen en andere gemeenten) hebben reeds € 367.000 toegezegd. De vereiste cofinanciering vanuit Zwolle bedraagt € 33.000 per jaar voor de komende vier jaar. Tijdens de Vechtdaldag op 27 september is de Samenwerkingsovereenkomst door dertien partners getekend.

Kleinschalige verkeersveiligheidsmaatregelen (€ 250.000 voor 2019)

Wij streven naar vitaliteit en verkeersveiligheid in de wijken. Jaarlijks worden diverse verkeersknelpunten gesignaleerd en / of aangedragen door bewoners. Waar mogelijk worden kleinschalige verkeersmaatregelen, zogenaamde quick wins, uitgevoerd om de verkeersveiligheid van met name kwetsbare verkeersdeelnemers te verbeteren, knelpunten aan te pakken en de leefbaarheid te vergroten. De provincie stelt hiervoor ongeveer € 250.000 beschikbaar onder de conditie dat de gemeente hetzelfde bedrag aan cofinanciering bijdraagt.

Projecten in het kader van subsidie Verkeer en Vervoer (€ 750.000 voor 2019)

Voor 2019 heeft Zwolle de ambitie om, aansluitend op het startdocument Mobiliteitsvisie en -agenda, een aantal kruispunten en wegen aan te pakken. Dit ten behoeve van het verbeteren van de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en het stimuleren van de fiets. Een groot deel van de financiering van de projecten loopt via provinciale subsidies, onder de conditie dat de gemeente zorg draagt voor cofinanciering. De toewijzing van dit bedrag aan investeringen gebeurd via een afzonderlijk Raadsvoorstel.

Lelystad Airport (€ 86.000 voor 2019)

De ontwikkeling van Lelystad Airport vraagt extra capaciteit van de organisatie bovenop de reguliere werkzaamheden. Ambtelijke inzet is hiervoor onontkoombaar (begeleiding bestuurlijk proces, lobbystrategie richting ministerie en Tweede Kamer, inhoudelijke analyse van plannen). Het proces is tot op heden zeer onvoorspelbaar. In 2018 is tot nu toe meer inzet gepleegd dan verwacht. Ook in 2019 zal Lelystad Airport de nodige aandacht vragen. In 2019 vindt namelijk de afronding van het Luchthavenbesluit plaats en de start van het proces rondom de herindeling van het luchtruim en de Luchtvaartnota. Onzeker is welke extra inzet dit zal vragen. Daarom wordt voorgesteld om voorlopig voor 2019 een bedrag van € 86.200 beschikbaar te stellen. Eventuele mee- of tegenvallers zullen worden gemeld via de Berap 2019.

Het effect op 2018 is verwerkt als onderdeel van de Berap 2018-2.

Bestrijding Japanse duizendknoop (€ 85.000 voor 2019)

De Japanse Duizendknoop is een invasieve exotische plant die zich in Nederland sterk ondergronds uitbreidt en waarvan de wortels schade toe kunnen aan wegen, natuur, dijken en funderingen van woningen en bruggen. Zie https://www.wur.nl/nl/artikel/Japanse-duizendknoop-Wat-kun-je-eraan-doen.htm voor informatie. De plant is moeilijk te bestrijden en verspreidt zich doordat een klein restje wortel of stengel al kan uitgroeien tot een nieuwe plant.

In 2018 zijn de groeiplaatsen in de openbare ruimte in Zwolle geïnventariseerd. Er zijn meer dan 100 groeiplaatsen geconstateerd, nog los van groeiplaatsen op te ontwikkelen bouwterreinen of op gronden van andere eigenaren. Om verspreiding te voorkomen maait ROVA de bekende groeiplaatsen en voert het maaisel apart af.

Landelijk is onderzoek uitgevoerd naar methodes om de plant te bestrijden. De bestrijding is niet eenvoudig en vergt een lange adem. Bestrijdingsmethodes zijn onder meer:

 • Afgraven en nazorg voor achtergebleven wortel-delen.
 • Afdekken en uitputten.
 • Gebruik gif (is niet zonder meer effectief gebleken en past niet binnen ons beleid. Ontheffing is noodzakelijk).

De effectiviteit op lange termijn van de methodes is vaak nog onzeker, omdat er maar op kleine schaal proeven zijn gedaan.

Op basis van dat onderzoek wordt momenteel een plan van aanpak gemaakt voor de bestrijding, mede als antwoord op gestelde raadsvragen. In het najaar leidt dit tot een nota voor de raad. Het voorstel zal naar verwachting een mix vormen van:

 • Vermijden verspreiding door bijvoorbeeld grondverplaatsing.
 • Beheersen op locaties met weinig risico, gericht op bestrijding op langere termijn.
 • Actief bestrijden op bestaande locaties.
 • Informeren en stimuleren van andere grondeigenaren om ook te bestrijden.

Als de bestrijding niet wordt opgepakt, dan zal de verspreiding verder gaan. De bestrijding wordt dan nog moeilijker en er zal  schade ontstaan aan gebouwen, bruggen, etc.

Benoemingsprocedure burgemeester (€ 25.000 voor 2019)

Omdat burgemeester Meijer medio 2019 afscheid neemt als burgemeester van Zwolle, moet in 2019 een benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester worden opgestart. Hiervoor wordt een externe begeleider ingehuurd. Deze externe begeleider gaat zich onder andere bezighouden met het opstellen van de profielschets, waarbij de stad betrokken wordt.

Verzorgen webcare door Klant Contact Center (€ 30.000 voor 2019)

De werkzaamheden van het Klant Contact Center op het gebied van webcare zijn de afgelopen jaren toegenomen. Het Klant Contact Center beantwoordt vragen die gesteld worden via Twitter en WhatsApp.

Vanaf 2010 is ook gestart met dienstverlening via Twitter. Dit werd zo goed ontvangen door inwoners en bedrijven dat deze dienstverlening structureel is geworden. In 2016 volgde dienstverlening via WhatsApp. Ook dit wordt zeer gewaardeerd, waarna is besloten ook deze dienstverlening structureel aan te blijven bieden. Onze klanten weten deze kanalen zo goed te vinden, dat het gebruik enorm is gestegen. De behoefte aan digitaal contact is dus groot. Daarom is vanaf juli 2018 een pilot met een live chatfunctie op de website gestart.

Twitter en WhatsApp zijn inmiddels niet meer weg te denken als dienstverleningskanaal. De explosieve groei van deze kanalen hadden we echter niet voorzien. De verwachte afnamen bij het kanaal telefonie doet zich (nog) niet voor, sterker nog: wachttijden lopen op. Formatief is het niet meer goed op te vangen. Voor 2019 betreft de aanvraag € 30.000; het effect op 2018 is verwerkt als onderdeel van de Berap 2018-2.

Toekomstbestendige organisatie (€ 750.000 incidenteel in 2019 en € 250.000 structureel vanaf 2019)

De afgelopen jaren is er veel veranderd. Vanuit het Rijk zijn er taken overgeheveld en Zwolle heeft een periode van forse bezuinigingen doorgemaakt. Zwolle heeft, meer dan andere gemeenten, bezuinigd op de ambtelijke organisatie. Deze situatie knelt zowel met betrekking tot onze huidige opgaven alsook naar de nabije toekomst.

De samenleving is continu in beweging en organiseert zich sneller en effectiever. Samenwerken met inwoners, partners en andere overheden is het uitgangspunt; we ontwikkelen ons richting een faciliterende overheid.

Waar mogelijk werken met samen met derden om ons doelbereik te vergroten, risico's te delen en kwaliteit te verbeteren. Dit doen we ook in regioverband. Zowel als centrumgemeente als, als deelnemende gemeente is inzet nodig.

Informatievoorziening: Basis op orde (€ 250.000 structureel vanaf 2019, € 1.514.000 in incidenteel in 2019 en € 400.000 incidenteel voor 2020, 2021 en 2022)

De rol van de gemeente gaat drastisch veranderen door de razendsnelle ontwikkeling van nieuwe technologieën op het gebied van Informatievoorziening. De ontwikkeling naar een informatiesamenleving biedt kansen en uitdaging voor onze stad. Kansen om onze taken efficiënter uit te voeren, onze dienstverlening te verbeteren, transparantie en vertrouwen te vergroten en economische en andere maatschappelijke uitdagingen op te pakken. Zodat we komen tot efficiënte en effectieve digitale oplossingen, met voldoende aandacht voor publieke waarden als veiligheid (cybersecurity), toegankelijkheid, privacy en gelijke behandeling. Dat vraagt wel om het nemen van de juiste maatregelen om eerst de basis op orde te krijgen. Hiervoor zijn extra inspanningen en investeringen nodig om op niveau te komen zodat verbetering en vernieuwingen uitgevoerd kunnen worden.

Stadslogistiek (€ 0 voor 2019)

Op 19 juni 2017 is de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) ondertekend. Met de ondertekening van de Green Deal verplichten de gemeente en partners zich te ontwikkelen tot minder en schonere vrachtbewegingen in de binnenstad. Bij de Berap 2017-2 is hiervoor € 35.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het Actieplan en pilots Stadslogistiek. Dit bedrag wordt door de provincie Overijssel nu verdubbeld. Deze gezamenlijke € 70.000 van gemeente Zwolle en provincie Overijssel zal het Rijk in 2018 wederom verdubbelen, zodat er voor het opstellen en uitvoeren van het actieplan en pilots nu, naast de reeds beschikbare € 35.000 aan eigen middelen, een aanvullende € 105.000 beschikbaar kan komen vanuit de provincie en het Rijk.
Deze bijdragen van derden worden administratief verwerkt.

Het effect op 2018 is verwerkt als onderdeel van de Berap 2018-2.

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag (€ 0 voor 2019)

In 2016 is een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken in de zorg voor personen met verward gedrag in Zwolle. Op basis van dit onderzoekt werkt de gemeente Zwolle samen met instellingen als GGD IJsselland, de hulpdiensten en diverse zorgaanbieders aan het verbreden en herbevestigen van bestaande afspraken en werkwijzen. Daarbij maken ervaringsdeskundigen via een klankbordgroep structureel onderdeel uit van de projectgroep, waarbij zij gevraagd en ongevraagd allen van feedback en advies voorzien. Om dit project te realiseren is er door ZonMw een subsidie beschikbaar gesteld van € 236.570 voor 2018 en 2019. Deze subsidie wordt één op één doorgezet aan de GGD IJsselland, ten behoeve van de uitvoering van het project.

Het effect op 2018 is verwerkt als onderdeel van de Berap 2018-2.

Stadsarrangement: onderdeel Broerenkwartier (€ 0 voor 2019)

Vanuit de provinciale subsidie Stadsarrangement krijgt het Broerenkwartier een bijdrage van € 55.000 toegekend. Met die bijdrage wordt ingezet op activiteiten voor de korte, middellange en lange termijn. Zo wordt er een architectencollectief samengesteld, maakt de gemeente een programma van eisen en gedurende de gebiedsontwikkeling is het in het belang van het gebied om ontwikkelingen aan te jagen door placemaking activiteiten.
Deze bijdrage komt bovenop de al bestaande beschikbare middelen.

Het effect op 2018 is verwerkt als onderdeel van de Berap 2018-2.

Human Capital Agenda (-)

Er wordt regionaal gewerkt aan de Human Capital agenda. De samenwerking wordt vormgegeven vanuit de Tafel van de Regio Zwolle. Vertegenwoordigd zijn: Provincie Overijssel, Regio Zwolle, Zwolse8, Werkbedrijf Regio Zwolle, Arbeidsmarktregio Zwolle en de Economic Board Regio Zwolle. De Regiodeal moest voor 1 september via de Regio-Enveloppe ingediend te worden bij het ministerie van LNV.

De financiële vertaling van de ingediende regiodeal is € 1,1 miljoen voor een periode van vijf jaar. Na definitieve toekenning van de Regiodeal zal de financiële aanvraag ter besluitvorming aan uw Raad worden aangeboden. In afwachting daarvan is het bedrag gereserveerd binnen de beschikbare middelen van het Stadsontwikkelfonds.

HR21 (-)

Bij de Begroting 2018 heeft uw Raad ingestemd met de incidentele bestedingsvoorstellen voor in totaal € 4.428.000. In de toelichting op de incidentele bestedingsvoorstellen is de toelichting op het voorstel voor HR21 weggevallen. Volledigheidshalve nemen wij deze hier nogmaals op vanwege het effect dat het incidentele bestedingsvoorstel heeft op de jaarschijf 2018 en 2019.

Ontbrekende tekst (als onderdeel van de Begroting 2018 is € 200.000 beschikbaar gesteld voor 2019)
Flexibele medewerkers werken samenlevingsgericht vanuit een inclusieve organisatie, zo heet doel 9.2.1. Dat vraagt ook een stabiele basis, een goed functiehuis. Voor de sector gemeenten is door de VNG, in overleg met de vakbonden, een sectoraal functiewaarderingssysteem ontwikkeld voor de gehele gemeentelijke sector (HR21). HR21 levert een bijdrage aan transparantie binnen de sector gemeenten met instandhouding van de lokale autonomie. Door overgang op HR21 bereiken we transparantie in waarderingsverhoudingen en bevorderen we de mobiliteit binnen de sector gemeenten.

De ambitie van VNG (eigenaar van HR21) is dat binnen tien jaar na oplevering van HR21 (in 2011) vrijwel alle gemeenten deelnemen. Op dit moment hebben ruim 250 organisaties zich aangesloten bij HR21, waaronder Apeldoorn, Deventer, RUD, GR, Samenwerkingsorganisatie De Wolde - Hoogeveen, Dalfsen.

Voor een zorgvuldige overgang naar HR21 is een actueel functiebeeld vereist. In dat licht wordt een onderhoudsronde uitgevoerd op basis van de vigerende “Zwolse methode”. De “Zwolse methode” is een in eigen beheer ontwikkelde methode voor het beschrijven en waarderen van functies en kent een (groot) aantal beperkingen. Reden om de overgang voor te bereiden op de overgang op HR21. Om een goede overgang naar HR21 te realiseren, worden er een aantal functies tegen het licht gehouden.
Uitgaande van de actie “schoon door de poort” van HR21 is het uitgangspunt dat de meeste medewerkers zonder salarisaanpassing overgaan naar een nieuwe functie. Een beperkt aantal functies worden hoger ingeschaald en een groter aantal lager. De medewerkers die op een lager ingeschaalde functie actief zijn, krijgen een garantietoelage. (Ook) deze medewerkers stromen een keer uit waardoor er dan geld vrijvalt. Pas vanaf 2020 is dit vrijvallende bedrag groot genoeg om de kosten van de hoger ingeschaalden te financieren. Tot die tijd is er een tekort. Om deze beweging mogelijk te maken is een bijdrage in 2018 en 2019 noodzakelijk uit de algemene middelen. De verwachting is dat vanaf 2026 € 40.000 structureel vrij valt t.b.v. de algemene middelen, zodat het over de gehele periode budgettair neutraal is.