Begroting 2019

Doel 8.1.2 Het college versterkt de samenwerking op verschillende schalen om tot toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen

We werken met lef en leiderschap aan de toekomst van Zwolle. Dat doen we in een tijd waarin veel verandert. Zwolle groeit en wordt stedelijker. Er zijn transities gaande in het sociaal en fysieke domein, we stappen over op schone energie en we zitten midden in een digitale transitie. We willen als betrokken bestuurders zichtbaar zijn in de stad. We staan voor een overheid die duidelijk en begrijpelijk handelt en communiceert. We zijn open en uitnodigend en laten ruimte aan inwoners, bedrijven en instellingen in de stad om de koers voor Zwolle 2030 te bepalen. We willen een professionele en betrouwbare partner zijn, waarbij we sturen op hoofdlijnen, richting geven en we maken duidelijke keuzes. We geven de gemeentelijke organisatie de ruimte om haar werk goed te doen. Binnen het college, tussen college en organisatie, maar ook binnen de organisatie werken we samen vanuit de principes: vertrouwen, professionaliteit, verantwoordelijkheid en samenspel en tegenkracht.  

De samenwerking in Regio Zwolle verband heeft de afgelopen jaren goede sociaal economische resultaten bereikt. Maar we willen niet alleen goed blijven, we willen nog beter worden! Daar hoort een nieuwe ambitieuze agenda bij. We kijken verder dan alleen het thema Economie en focussen ook op andere vraagstukken die met een goed draaiende economie te maken hebben: Menselijk Kapitaal, Leefomgeving, Bereikbaarheid en Energie. We zien dat steeds meer vraagstukken gemeentegrensoverstijgend zijn. Ook het ‘daily urban system’ van onze inwoners beperkt zich niet tot de stadsgrenzen. Regionale samenwerking is daarom steeds meer aan de orde bij het werken aan Zwolse opgaven. We werken daarbij op verschillende schalen, regionaal, provinciaal, landsdelig en (inter)nationaal. De zichtbaarheid van stad en regio is de afgelopen jaren al sterk verbeterd. De komende jaren zal dat verder geïntensiveerd worden. Bovendien zorgt regionale samenwerking soms voor massa die noodzakelijk is voor lobby en het verkrijgen van middelen van Rijk en Europa. Verhoging van het ambitieniveau betekent eveneens dat de komende jaren ook meer financiële middelen nodig zullen zijn voor zowel de basisbijdrage aan de regio als voor investeringen. Zo zetten we weer een verdere stap in het versterken van de slagkracht van onze regio. Voor 2018 en 2019 is gekozen voor een tijdelijke financiering voor twee jaar zodat in regioverband bezien kon worden welke financieringsconstructie passend is bij het ambitieniveau om onze regio naar een volgende stap te brengen. In deze begroting zijn daarom nog geen aanvullende middelen nodig. Voor de Perspectiefnota 2020 - 2023 zal -op basis van een regiobreed gedragen voorstel - de bijdrage verhoogd worden naar maximaal € 3 per inwoner. De Zwolse bijdrage van 125.000 (€ 1 per inwoner) en de aanvullende financiering voor 2018 - 2019 (€ 74.000) wordt dan verhoogd naar € 375.000. Dit betekent een structurele aanvullende bijdrage van 175.000 vanaf 2020.

Criteria

Het college versterkt de samenwerking op verschillende schalen om tot toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen, zodanig dat:

  • De economische en sociale innovatiekracht van stad en regio zich verder ontwikkelt.
  • Samenwerking in de Regio Zwolle vanzelfsprekend is.
  • De landelijke positie van Zwolle voordelen oplevert.
Kaderstellende nota's
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:Henk Jan Meijer