Begroting 2019

Structurele bestedingsvoorstellen

Als onderdeel van de Begroting 2019 zijn bestedingsvoorstellen met een structureel effect opgenomen. Het financiële effect van deze bestedingsvoorstellen is in onderstaande tabel opgenomen. Onder de tabel wordt ook de toelichting op het bestedingsvoorstel getoond. De incidentele bestedingsvoorstellen vindt u op de volgende webpagina.

Structurele bestedingsvoorstellen

2019

2020

2021

2022

1. Prijsstijging nieuwbouw Atelier en Mozaïek

96.439

96.439

96.439

2. Prijsstijging nieuwbouw Saffier

35.554

35.554

35.554

3. Aanbesteding hulpmiddelen Wmo

700.000

700.000

700.000

700.000

4. Reële kostprijzen Wmo

300.000

300.000

300.000

300.000

  Dekking compensatie via gemeentefonds

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

5. CAO stijging Veilig Thuis

21.000

21.000

21.000

21.000

6. Indexering subsidies DUVO

28.000

28.000

28.000

28.000

7. Indexering subsidies DUMO

69.000

69.000

69.000

69.000

8. Bouwleges

363.000

363.000

363.000

363.000

  Hogere opbrengst bouwleges

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

9. Lagere opbrengsten en kosten reisdocumenten

186.000

284.000

284.000

284.000

10. Toekomstbestendige organisatie

250.000

250.000

250.000

250.000

11. Huisvesting team Archeologie

70.000

70.000

70.000

70.000

12. Informatievoorziening: Basis op orde

250.000

250.000

250.000

250.000

Totaal structurele bestedingsvoorstellen

1.337.000

1.566.993

1.566.993

1.566.993

Prijsstijging nieuwbouw Atelier en Mozaïek (€ 96.439 structureel vanaf 2020)

In 2019 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de scholen Het Atelier en een unilocatie voor Het Mozaïek en Mozadance. De budgetten binnen onderwijshuisvesting zijn ontoereikend om te komen tot realisatie van deze scholen. Om de planvorming aangaande locatie(s), vorm en omvang voort te kunnen zetten, is een realistisch budgetkader noodzakelijk.

Prijsstijging nieuwbouw Saffier (€ 35.554 structureel vanaf 2020)

In 2019 wordt gewerkt aan de ontwikkeling en gestart met de bouw van basisschool Het Saffier te Stadshagen. De gemeente heeft de wettelijke taak te voorzien in voldoende middelen voor realisatie van deze school. Het proces om te komen tot nieuwbouw is in 2017 gestart. Uit het aanbestedingsproces is gebleken dat de aanbestedingsprijzen en het beschikbare budget sterk uiteenlopen. Het is dan ook noodzakelijk om het investeringsbudget te verhogen om te komen tot een succesvolle aanbesteding zodat de school binnen afzienbare tijd haar tijdelijke onderkomen in units kan verlaten.

Gezien de gemeentelijke duurzaamheidsambitie (energieneutraal in 2050) en de wettelijke verplichting om per 1 januari 2020 gebouwen te realiseren die minimaal voldoen aan BENG (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) is het wenselijk hierop te investeren. BENG is reeds overeengekomen met het schoolbestuur conform de door de raad vastgestelde notitie Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle. Met het schoolbestuur worden afspraken gemaakt om te komen tot een energieneutrale school (ENG).

Aanbesteding hulpmiddelen Wmo (€ 700.000 structureel vanaf 2019)

In 2018 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor de hulpmiddelen Wmo. Dit heeft geleid tot een gunning aan twee leveranciers. De nieuwe aanbesteding leidt tot een hogere prijs. De verwachting is daarom dat de kosten € 700.000 stijgen ten opzichte van de uitgaven die wij nu hebben voor de Wmo hulpmiddelen.

Daarnaast zien we in de afgelopen periode dat er een toename plaatsvindt van het aantal verstrekte voorzieningen. Het aantal verstrekkingen hulpmiddelen fluctueert de afgelopen jaren. De komende periode wordt deze toename verder geanalyseerd inclusief de mogelijkheden om bij te sturen. Echter gezien de toename van het aantal mensen dat langer zelfstandig thuis woont en de invoering van het abonnementstarief in de Wmo verwachten wij ook in 2019 een toename van het aantal verstrekkingen.

Reële kostprijzen Wmo (€ 0 structureel vanaf 2019)

Met ingang van 1 april 2018 is de CAO Verpleging, Verzorging en Thuiszorg aangepast en geldt een nieuwe loonschaal voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning huishoudelijke hulp. Dit betekent dat de betreffende medewerkers die binnen de Wmo huishoudelijke ondersteuning verlenen, overgaan van functiewaarderingsgroep 10 of 15 naar de nieuwe loonschaal Hulp bij Huishouden. Daarnaast geldt voor de CAO Verpleging, Verzorging en Thuiszorg een loonsverhoging van 4% met ingang van 1 oktober 2018.

Sinds 1 juni 2017 is de Algemene maatregel van bestuur reële kostprijzen Wmo dienstverlening van kracht. Op grond van deze Algemene maatregel van bestuur zijn gemeenten en aanbieders gehouden een reële kostprijs te berekenen waaronder het toepassen van de relevante CAO. Dit besluit heeft gevolgen voor de volgende overeenkomsten:
·   Regeling integrale thuisondersteuning.
·   Overgangsregeling Diensten in / aan huis.
·   Tarief extra schoonmaak.
Als gevolg van de nieuwe loonschaal in de CAO, moeten de tarieven worden verhoogd en dit leidt tot € 500.000 aanvullende kosten. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de € 10,5 miljoen tekort Sociaal Domein zoals begin 2018 gemeld aan uw Raad.

Daarnaast zijn wij gestart met de gesprekken met de aanbieders over passende tarieven thuisondersteuning voor 2019 waarin ook verdere CAO ontwikkelingen worden meegenomen. De effecten van de CAO ontwikkeling zijn voorlopig ingeschat op € 300.000. De verwachting is dat deze extra kosten worden gecompenseerd door een hogere bijdrage uit het gemeentefonds.

CAO stijging Veilig Thuis (€ 21.000 structureel vanaf 2019)

Voor het onderdeel Veilig Thuis is er sprake van stijgende kosten als gevolg van een nieuwe CAO. De van toepassing zijnde CAO stijging betreft 3,7% plus extra eisen ten aanzien van scholing. Prijsstijgingen op grond van CAO en andere kostprijsstijgingen worden door het Rijk niet toegevoegd aan de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang; gemeenten worden hiervoor vergoed in het accres van het gemeentefonds. Op grond van de van toepassing zijnde verdeelsleutels betekent dit voor Zwolle een kostenstijging van € 21.000 voor Veilig Thuis.

Indexering subsidies DUVO (€ 28.000 structureel vanaf 2019)

Voor het onderdeel Huiselijk geweld is er sprake van stijgende kosten als gevolg van een nieuwe CAO. De CAO stijging betreft 3,7% plus extra eisen ten aanzien van scholing. Prijsstijgingen op grond van CAO en andere kostprijsstijgingen worden door het Rijk niet toegevoegd aan de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang; alle gemeenten worden hiervoor vergoed in het accres van het gemeentefonds. Op grond van de van toepassing zijnde verdeelsleutels betekent dit voor Zwolle een kostenstijging van € 28.000 voor Huiselijk Geweld.

Indexering subsidies DUMO (€ 69.000 structureel vanaf 2019)

Voor het onderdeel Decentralisatie Uitkering Maatschappelijke Opvang is er sprake van stijgende kosten als gevolg van indexering. Bij het opstellen van de begroting wordt voorzien dat er binnen het totale budget onvoldoende ruimte is, maar is de hoogte van dit tekort niet helder aan te geven door allerlei onzekerheden. Voor de indexering wordt een percentage van 2,9% aangehouden. Voor Zwolle betekent dit een kostenstijging van € 69.000.

Bouwleges (€ 237.000 structureel voordeel vanaf 2019)

Door het aantrekken van de economie is de verwachting dat het aantal bouwvergunningen en dan met name de grote aanvragen zal toenemen. Hierdoor nemen de verwachte leges voor 2019 toe met € 600.000. Hier staat tegenover dat er meer capaciteit moet worden ingezet. Voor 2019 gaat het om een bedrag van € 363.000, waardoor per saldo een voordeel van € 237.000 ten gunste van de algemene middelen komt.

Het effect op 2018 is verwerkt als onderdeel van de Berap 2018-2.

Lagere opbrengsten en kosten reisdocumenten (€ 186.000 in 2019 en € 284.000 structureel vanaf 2020)

Door de tienjarige cyclus bij reisdocumenten nemen de komende jaren het aantal af te geven reisdocumenten sterk af. De benodigde capaciteit wordt op deze ontwikkeling aangepast en daartoe verminderd met bijna 3 fte.

Toekomstbestendige organisatie (€ 750.000 incidenteel in 2019 en € 250.000 structureel vanaf 2019)

De afgelopen jaren is er veel veranderd. Vanuit het Rijk zijn er taken overgeheveld en Zwolle heeft een periode van forse bezuinigingen doorgemaakt. Zwolle heeft, meer dan andere gemeenten, bezuinigd op de ambtelijke organisatie. Deze situatie knelt zowel met betrekking tot onze huidige opgaven alsook naar de nabije toekomst.

De samenleving is continu in beweging en organiseert zich sneller en effectiever. Samenwerken met inwoners, partners en andere overheden is het uitgangspunt; we ontwikkelen ons richting een faciliterende overheid.

Waar mogelijk werken met samen met derden om ons doelbereik te vergroten, risico's te delen en kwaliteit te verbeteren. Dit doen we ook in regioverband. Zowel als centrumgemeente als, als deelnemende gemeente is inzet nodig.

Huisvesting team Archeologie (€ 70.000 structureel vanaf 2019)

De huisvesting van het team Archeologie (kantoorruimtes, werkatelier, depot) in de Elbertsschool aan Veemarkt 38, voldoet niet aan de wettelijke eisen. Dit blijkt onder andere uit de uitgevoerde Risico Inventarisatie en Evaluatie. De gekapitaliseerde investering in toekomstbestendige huisvesting op de locatie Voorstraat / Melkmarkt brengt een hogere huur met zich mee.

De kapitaallasten om de locatie te renoveren tot geschikte kantoor- of werklocatie bedragen € 70.000.

Informatievoorziening: Basis op orde (€ 250.000 structureel vanaf 2019, € 1.514.000 in incidenteel in 2019 en € 400.000 incidenteel voor 2020, 2021 en 2022)

De rol van de gemeente gaat drastisch veranderen door de razendsnelle ontwikkeling van nieuwe technologieën op het gebied van Informatievoorziening. De ontwikkeling naar een informatiesamenleving biedt kansen en uitdaging voor onze stad. Kansen om onze taken efficiënter uit te voeren, onze dienstverlening te verbeteren, transparantie en vertrouwen te vergroten en economische en andere maatschappelijke uitdagingen op te pakken. Zodat we komen tot efficiënte en effectieve digitale oplossingen, met voldoende aandacht voor publieke waarden als veiligheid (cybersecurity), toegankelijkheid, privacy en gelijke behandeling. Dat vraagt wel om het nemen van de juiste maatregelen om eerst de basis op orde te krijgen. Hiervoor zijn extra inspanningen en investeringen nodig om op niveau te komen zodat verbetering en vernieuwingen uitgevoerd kunnen worden.