Begroting 2019

Doel 2.1.1 Inwoners worden laagdrempelig en in hun eigen buurt ondersteund (laagdrempelige toegang WMO) om samen tot oplossingen te komen

Wanneer inwoners ondersteuningsvragen hebben, dan willen wij dat inwoners hiermee terecht kunnen in hun eigen omgeving, zo laagdrempelig mogelijk. Inwoners kunnen hiervoor terecht bij het Sociaal Wijkteam (SWT). Het Sociaal Wijkteam biedt ondersteuning aan inwoners van Zwolle op verschillende levensterreinen. Het Sociaal Wijkteam bouwt in Zwolle mee aan een samenleving waar inwoners zelf keuzes kunnen maken om zo zelfstandig mogelijk te leven. De inwoner zoekt daarbij samen met het Sociaal Wijkteam naar de beste aanpak in zijn situatie. We sluiten aan bij de eigen kracht van Zwollenaren (programma 1. Samenleving) en ondersteunen hen met informatie en advies. We gaan voor een samenleving waar we omzien naar elkaar en iedereen kan meedoen.

Bij het opstellen van het ondersteuningsplan kijkt het Sociaal Wijkteam samen met de inwoner (en indien relevant zijn mantelzorger) breed naar mogelijke oplossingen binnen het eigen sociale netwerk, voorliggende en algemene voorzieningen en indien nodig worden maatwerkvoorzieningen ingezet. Hierbij wordt gewerkt met het benoemen van resultaten. Dit biedt inwoners en aanbieders flexibiliteit in de wijze waarop de ondersteuning wordt ingezet om het resultaat te bereiken. We werken hierbij samen met de partners in de stad zoals aanbieders, participatieraad en welzijnsorganisaties.

Indien noodzakelijk kan het Sociaal Wijkteam zelf lichte of kortdurende ondersteuning bieden of toegang bieden tot andere vormen van maatschappelijke ondersteuning. Het Sociaal Wijkteam staat daartoe in nauw contact met de aanbieders van de (maatwerk)voorzieningen. Het Sociaal Wijkteam is humaan, daadkrachtig, dichtbij, verbindend en inspirerend.

Criteria

De inwoner weet waar hij met zijn ondersteuningsvraag terecht kan, zodanig dat:

  • De inwoner ervaart dat er mèt hem gepraat wordt in plaats van over.
  • De inwoner eigenaar is van zijn vraag en oplossing.
  • Alle stappen van meerwaarde zijn voor de inwoner en een duurzame oplossing gevonden wordt.
  • Er duidelijke afspraken gemaakt worden over het proces (regie) en de resultaten, deze zijn vastgelegd in een integraal ondersteuningsplan.
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is waar gewenst.
  • De ondersteuning zo licht als mogelijk is en zo zwaar als noodzakelijk.
Kaderstellende nota's
Transformatienota sociaal domein (2016)
Perspectiefnota 2018-2021
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:Klaas Sloots