Begroting 2019

Doel 7.3.4 We voorkomen gezondheidsrisico’s door verontreiniging van bodem, grondwater, lucht, geluid of externe veiligheid

Het waarborgen van de gezondheid speelt een rol in veel ruimtelijke- en milieu-afwegingen. Milieunormen zijn gebaseerd op de effecten op de gezondheid en de veiligheid.  

Vanaf 2018 is een groot aantal milieutaken belegd bij de Omgevingsdienst IJsselland (OD). Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle en de provincie Overijssel. De OD geeft invulling aan taken op het gebied van omgevingsrecht en draagt zo effectief bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Enerzijds door ondersteuning van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven op het gebied van vergunningen. Anderzijds door toezicht en handhaving op omgevingsaspecten als veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. Vergunningverlening en de afhandeling van meldingen wordt lean uitgevoerd en is op orde. Datzelfde geldt voor toezicht en handhaving. In 2019 zal de uiteindelijke samenwerking met de OD vormkrijgen.

Milieu in de fysieke leefomgeving kent echter ook een dynamisch terrein van meer en meer verantwoordelijkheid, maar ook vrijheid voor lokale uitwerking. Dat biedt kansen om beleidskeuzes te maken. De nieuwe Omgevingswet gaat hier meer ruimte in bieden, maar er blijven bandbreedtes bestaan en voor sommige aspecten wordt er helemaal geen afwegingsruimte ingebouwd.

Veilig gebruik van bodem en grondwater staat voorop. Feit is echter dat het technisch en financieel onmogelijk is om alle bodem- en grondwaterverontreinigingen te saneren tot een kwaliteitsniveau dat voor alle vormen van gebruik geschikt is. Daarom staan in het bodembeleidsplan functies van de ondergrond centraal en is het beoogde kwaliteitsniveau afgestemd op die functies. We nemen te allen tijde risico’s voor de volksgezondheid weg. Bescherming van de drinkwaterwinning vindt onder andere plaats door een onttrekking aan de Oostzeelaan. Daarnaast zijn als vervolg op de Integrale Variant Zwolle met Vitens afspraken gemaakt hoe de duurzame bescherming gezamenlijk verder vorm gegeven wordt (zie ook doel 6.4.3 Visie op de Ondergrond).

Bij geluid, als belangrijke kwaliteitsbepaler voor de leefomgeving, is beleidsvrijheid aan de orde. Eigen verantwoordelijkheid, niet langer normgestuurd, en lokaal maatwerk zijn daarbij de sleutelbegrippen. Voor Zwolle past deze vernieuwing in de werkwijze van gebiedsgericht werken aan milieu. Zo wordt er naar gestreefd de geluidskwaliteit te realiseren die past bij een betreffend gebiedstype.

Zwolle voldoet aan wettelijke normen voor luchtkwaliteit. Extra maatregelen zijn niet noodzakelijk. Daarnaast geldt dat door autonome ontwikkelingen, onder andere door het steeds schoner worden van voertuigen en optimalisatie van de mobiliteit, de kwaliteit van de lucht verbetert.

Bij externe veiligheid gaat het om risico’s voor de mens als gevolg van het opslaan, be- en verwerken en transport van gevaarlijke stoffen. In Zwolle wordt voorzien in de basisveiligheid voor Zwolse burgers, wat wil zeggen dat er nergens op het grondgebied van de gemeente veiligheidsnormen worden overschreden.

Zwolle heeft in 2018 pro-actief gewerkt aan het asbestdakenverbod dat vanaf 2024 geldt. De opgave (het aantal daken en de oppervlakte) binnen Zwolle is bekend en door een wijkgerichte aanpak en algemene informatieavonden is de bewustwording bij asbestdakeigenaren sterk toegenomen.

De ontwikkeling van Lelystad Airport heeft effecten op het leefklimaat (geluid en (ultra)fijnstof) in delen van de stad. Samen met de regio willen wij de negatieve effecten van Lelystad Airport zoveel mogelijk voorkomen. Hierbij wordt onder andere ingezet op hogere vliegroutes en glijvluchten, om zodoende  de uitstoot van fijnstof en geluid te verminderen. Als onderdeel van de Begroting 2019, wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 51. De toelichting op dit bestedingsvoorstel vindt u hier.

Criteria

We voorkomen gezondheidsrisico’s door verontreiniging van bodem,  grondwater, lucht, geluid of externe veiligheid, zodanig dat:

  • Vergunningverlening lean en toezicht & handhaving adequaat wordt uitgevoerd.
  • Veilig gebruik gemaakt kan worden van bodem en grondwater.
  • De drinkwaterwinning beschermd blijft en er voldoende schoon drinkwater beschikbaar blijft voor toekomstige generatie.
  • De bodemsaneringsoperatie uitvoerbaar blijft.
  • Geluidhinder voor bestaande woningen wordt teruggedrongen en nieuwe geluidhindersituaties worden voorkomen.
  • Op 5 a 6 locaties geluidknelpunten worden aangepakt ten behoeve van circa 350 geluidgehinderden.
  • De luchtkwaliteit blijvend voldoet aan de maatgevende normen voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10).
  • Bij externe veiligheid sprake is van handhaving van de basisveiligheid (voldoen aan normen voor plaatsgebonden risico) en een aanvaardbaar groepsrisico.
  • Het aantal asbestdaken in Zwolle vermindert voordat in 2024 het asbestdakenverbod van kracht wordt.
Kaderstellende nota's
Gebiedsbeheerplan ondergrond
Gebiedsbeheerplan brochure
Actieplan geluid
Bodem beleidsplan
Vergunningen, toezicht en handhaving programma 2018
Portefeuillehouder(s)
Portefeuillehouder:William Dogger