Begroting 2019

Welkom op de website van de Begroting 2019 van de gemeente Zwolle.

Het gaat goed met Zwolle. Economisch gaat het de stad en de regio voor de wind en met de meeste Zwollenaren gaat het goed. In deze eerste begroting van het nieuwe college kiezen wij ervoor te investeren in de toekomst van deze stad. Volgens de lijnen zoals die staan in het coalitieakkoord: investeren in duurzame kwaliteit en groei. We gebruiken de groei om de stad sterker en completer te maken. Om de volgende stappen in stedelijkheid te zetten en in te spelen op de transities waar we op dit moment in zitten.

De Begroting is de vertaling van de beleidsvoornemens en de bijbehorende financiën voor het komende jaar. Per doel wordt beschreven welke ontwikkeling wordt nagestreeft en welke activiteiten en projecten daarvoor worden uitgevoerd.

Voor vragen over de Begroting 2019 van de gemeente Zwolle kunt u contact opnemen met Gerdien van der Zanden (G.van.der.Zanden@zwolle.nl) of met Jan van Dijk (J.van.Dijk@zwolle.nl)

Publicatiedatum: 15 november 2018.

  • Het onderdeel 'algemeen' bevat de inleiding, de financiële samenvatting en een overzicht van de bestedingsvoorstellen. Als onderdeel van de Begroting 2019 zijn bestedingsvoorstellen met een structureel of (meerjarig) incidenteel effect opgenomen. Het financiële effect van en de toelichtingen op de bestedingsvoorstellen vindt u hier.

  • Binnen het onderdeel ‘programma’s’ vindt u de beschrijvingen van de doelen, de activiteiten en projecten en de bijbehorende financiën.

  • Het onderdeel 'paragrafen' bevat de wettelijke voorgeschreven onderdelen lokale heffingen, weerstandsvermogen & risico's, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.