Begroting 2019

Doel 7.2.1 We versterken de sociale veiligheid door het voorkomen en tegengaan van criminaliteit, overlast en gevoelens die daarmee samenhangen

Veiligheidvisie 2019-2022
De veiligheidsprioriteiten zijn vastgelegd in de veiligheidsvisie 2019-2022. Deze voeren we uit.

Overlast

 • We voeren de regie over de persoons- en groepsgebonden aanpak van de verschillende geprioriteerde doelgroepen, zoals jongeren en problematische jeugdgroepen, ex-gedetineerden, veelplegers en (potentieel) radicaliserenden.
 • We coördineren de begeleidingscommissies die toezien op de uitvoering van de beheersplannen van de opvang van o.a. dak- en thuislozen aan de van Walsumlaan, het zorgcluster Pannekoekedijk en de Herberg.  
 • We coördineren en behandelen de meldingen van het Meldpunt Ernstige Overlast.

Aandachtspunt 2019

 • We blijven de samenwerking met sociale wijkteams doorontwikkelen om te zorgen voor een sluitende keten van zorg en veiligheid.

Woninginbraken

 • We maken inwoners bewust van inbraakrisico’s, bieden handelingsperspectieven en spelen in op de actualiteit. Dit doen we onder meer door het inzetten van verschillende communicatiemiddelen (sociale media, wijkkranten, brieven et cetera), matrixborden in wijken en buurten, voorlichtingsavonden, inbraakpreventiemarkt, burgernet en wijkdialogen.
 • We voeren de regie over de persoonsgebonden aanpak van woninginbrekers.

Illegale hennepteelt

 • We handhaven integraal op basis van het regionale hennepconvenant- en protocol wanneer we in een woning illegale hennepteelt constateren. Daarnaast stimuleren we via communicatie de aangiftebereidheid van inwoners en ontmoedigen we dat mensen een hennepkwekerij beginnen. Partners hierin zijn politie, OM, woningbouwcorporaties en netbeheerders.

Evenementen

 • We informeren, ondersteunen en adviseren organisatoren in de voorbereiding op veiligheid van evenementen. Dit doen we o.a. door het gezamenlijk opstellen van een analyse waarbij er aandacht is voor risico’s en maatregelen die deze reduceren. Ook kennen we bij grote evenementen één regisseur en zorgen we voor een goede balans tussen regels stellen en gastvrij zijn.
 • We borgen veiligheid door het stellen van voorschriften in de vergunning die de veiligheidsrisico’s reduceren.
 • We werken samen met PEC Zwolle, politie, OM en jongerenwerk in de aanpak van overlastgevende personen bij voetbal.
 • We adviseren en faciliteren de ‘voetbaldriehoek’ (politie, OM, gemeente).  

Eigen verantwoordelijkheid

 • We ondersteunen de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers in de aanpak van verschillende veiligheidsproblemen. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met ondernemers binnen het Politie Keurmerk Veilig Ondernemen in het creëren van veilige uitgaans- en winkelgebieden en bedrijventerreinen. Andere voorbeelden zijn het bieden van handelingsperspectieven aan inwoners om zelf woninginbraken tegen te gaan of het samenwerken met ouders in de aanpak van jeugdgroepen.   
 • We faciliteren Burgernet en maken op die manier gebruik van de ogen en oren van onze inwoners bij opsporing en vermissingen. Via communicatie-activiteiten stimuleren we dat mensen aan burgernet gaan deelnemen.   

Radicalisering

 • We voeren regie over de persoons- en groepsgebonden aanpak van (potentieel) radicaliserenden.
 • We onderhouden relaties met sleutelfiguren.
 • We werken continu aan deskundigheidsbevordering, het versterken van ons signalerend vermogen en onze strategische netwerken.  
 • We dragen als centrumgemeente bij aan districtelijke samenwerking door het faciliteren van een casustafel radicalisering en de coördinatie van subsidiegelden.

Outlaw Motorcycle Gangs

 • We werken aan het realiseren van de landelijke strategie. Het doel hiervan is het beheersen van (internationale) OMG-problematiek door het terugdringen van het aantal leden, het tegengaan van de (jeugdige) aanwas en het bestrijden van normoverschrijdend, ondermijnend en/of crimineel gedrag van (leden van) outlaw motorcycle gangs en hun supportclubs door het reduceren van het organiserend vermogen.

Veiligheidsinstrumenten

 • We wegen per situatie zorgvuldig welke veiligheidsinstrumenten we het beste kunnen inzetten. Dit doen we binnen de driehoek (politie, OM, gemeente).
 • We bereiden ons actief voor op nieuwe veiligheidsinstrumenten.

Recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval
We optimaliseren continu de verbinding in de zorg-, straf- en bestuursrechtketen. Hierin werken we samen met belangrijke partners zoals politie en het OM, maar bijvoorbeeld ook met Dimence en de reclassering. Deze samenwerking organiseren we onder meer binnen het Veiligheidshuis IJsselland en hun meerjarenkoers 2016-2019. Daarnaast beheren we vanuit onze centrumrol in de regio namens elf gemeenten de financiën van het veiligheidshuis en nemen we deel aan het kernteam.

Aandachtspunt 2019

 • Het veiligheidshuis is in doorontwikkeling. Dit leidt waarschijnlijk tot een rolherziening dat gevolgen heeft voor de lokale aanpak. In 2019 stemmen we onze lokale werkwijze hierop af.   

Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit
We voeren een gerichte strategie om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.  Dit gaat om vormen van georganiseerde criminaliteit met ondermijnende effecten in de samenleving. Deze zorgen o.a. voor aantasting van de gezagspositie van bestuur en politie, aantasting van het vertrouwen onder frontlijnwerkers en een sluipende acceptatie van misdaad(geld). In onze aanpak werken we onder meer samen binnen het netwerk van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum). Zij faciliteren een structurele en integrale aanpak door het organiseren van samenwerking tussen convenantpartners enerzijds en het adviseren over de bestuurlijke aanpak anderzijds.

Algemeen

 • We ondersteunen bij het zorgvuldig inzetten van de burgemeestersbevoegdheden op het gebied van veiligheid. Denk aan het coördineren van Bestuurlijke Informatievoorziening Justiabelen (BIJ), huisverboden, preventief fouilleren of noodbevelen.
 • We adviseren en coördineren de aanpak bij verschillende (onverwachte) veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken.
 • We werken in bovengemeentelijk en regionaal verband samen aan veiligheid, onder andere binnen de Veiligheidsstrategie Oost-Nederland.
 • We beheren camera’s in de publieke ruimte.