Begroting 2019

Doel 7.1.3 We zorgen dat alle gebieden een hoogwaardige water - groen- en recreatiestructuur krijgen en houden

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 7.1.3

11.297.890

669.627

-10.628.263

97.887

134.919

-10.591.231

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 de voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

2016-Vervangen bomen en beplanting

340.000

0

340.000

340.000

0

0

2017-Vervangen bomen en beplanting

120.000

0

120.000

120.000

0

0

2018-Vervangen bomen en beplanting

445.000

0

445.000

445.000

0

0

2017-Kademuren vervangen fundering

250.000

73.170

176.830

176.830

0

0

2017-Spelen

255.000

67.918

187.082

187.082

0

0

2018-Spelen

200.000

0

200.000

200.000

0

0

Invsteringsplan recreatieplassen

221.900

32.650

189.250

189.250

0

0

Inventaris parkeersysteem Wythmerplas

185.000

0

185.000

185.000

0

0

Herinrichting park Weezenlanden

4.072.045

4.012.482

59.563

59.563

0

0

NLY '12-'15

1.470.000

544.189

925.811

925.811

0

0

Ruimte voor de Vecht

515.000

112.590

402.410

402.410

0

0

Structuurvisie VCN Fase1

6.566.000

731.889

5.834.111

5.732.111

102.000

0

Overige investeringen doel 7.1.3

461.300

227.996

233.304

233.304

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

15.101.245

5.802.884

9.298.361

9.196.361

102.000

0

Voorgenomen vervangingsinvesteringen:

Beschoeiing en waterwerken

190.000

0

190.000

0

190.000

0

Fonteinen

111.000

0

111.000

0

111.000

0

Vijver Lubeckplein

25.300

0

25.300

0

25.300

0

Bomen/beplanting

250.000

0

250.000

0

250.000

0

Spelen

225.000

0

225.000

0

225.000

0

voorgenomen kredieten bestedingsaanvragen:

Hoogwaterbeschermingsprogramma: ontwerpkosten meekoppelkansen

29.000

0

29.000

0

29.000

0

Subtotaal voorgenomen investeringen

830.300

0

830.300

0

830.300

0

Totaal doel 7.1.3

15.931.545

5.802.884

10.128.661

9.196.361

932.300

0