Begroting 2019

Doel 7.1.3 We zorgen dat alle gebieden een hoogwaardige water - groen- en recreatiestructuur krijgen en houden

  • Diverse vervangingsinvesteringen o.a. bomen en beplanting, spelen, havenkasten,  fundering kademuren etc.
  • Op basis van inspecties wordt er in 2019 vanuit de vervangingsinvesteringen en reguliere beheerbudgetten geïnvesteerd in het snoeien en vervangen van populieren, met name langs lanen. Veel van dergelijke lanen hebben een agrarische oorsprong (productiehout) en zijn toen de noodzaak van het productiehout verviel vanwege de landschappelijke waarde zo lang mogelijk  gehandhaafd. De komende jaren is een groot aantal populieren aan het eind van de levensduur en moet worden vervangen. De droge zomer van 2018 heeft de achteruitgang van veel populieren versneld. In overleg met Zwolle Groenstad en het Natuurplatform Zwolle maken we een gefaseerd plan met passende herplant.
  • Uitvoering exploitatieplan recreatieplassen en planvorming doorontwikkeling Milligerplas.
  • Ontwerp wandelverbinding langs het Zwarte Water en fietspad Zwolle-Ijsselkanaal. Dit maakt het mogelijk om de meekoppelkans te benutten met het Hoogwaterbeschermingsprogramma's (HWBP) "Zwolse Stadsdijken". Als onderdeel van de Begroting 2019, wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 45, onderwerp Hoogwaterbeschermingsprogramma - meekoppelkansen. De toelichting op dit bestedingsvoorstel vindt u hier.
  • Afronden programma Ruimte voor de Vecht (2016-2018) en de laatste hand leggen aan de natuurstroken en weidepaden (4 ha) in Langenholte, het uitzichtpunt Westerveld en het Landmark A28/N340.
  • Afronden reconstructie Park de Wezenlanden: afronden kanalenzone (natuurbouw, regulering walgebruik).
  • Afronden Nationaal Landschap IJsseldelta (NLY): het afronden van nieuwe natuurzones met struinpaden in Stadsbroek, jaagpad Zwarte Water en het ondersteunen van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta en de Groene en Blauwe Diensten.
  • Realisatie Vechtcorridor-Noord, fase 1.