Begroting 2019

Doel 7.1.3 We zorgen dat alle gebieden een hoogwaardige water - groen- en recreatiestructuur krijgen en houden

Risicogestuurd- en ontwikkelend beheer

 • Ecologisch groenbeheer van de openbare ruimte. Het beheer wordt uitgevoerd door Rova. In de samenwerking met Rova zoeken we kansen om de kwaliteit van het groen te verbeteren en door ecologisch beheer ruimte te bieden aan inheemse flora en fauna. De afgelopen decennia is bij het Zwolse ecologisch bermbeheer veel aandacht besteedt aan flora. Insectenvriendelijk beheer krijgt de afgelopen jaren extra aandacht, onder meer door het aanleggen van bloemen- en akkerweides in de openbare ruimte.
 • Beheer speeltoestellen, recreatieplassen en veerdiensten etc.
 • Uitvoeren van het jaarlijks onderhoudsprogramma Waterwerken; onderhoud beschoeiing en waterwerken, fonteinen, sluizen en remmingswerken, onderhoud havens, kaden en bruggen.
 • Actualisatie Groene Kaart en Bomenverordening. In de Bomenverordening is het beleid ten aanzien van de bescherming  van bomen opgenomen. De verordening vormt de basis voor de vergunningverlening, zowel aan de gemeente als particulieren. Eind 2018 starten we met de actualisatie van de Bomenverordening, mede n.a.v. de nieuwe Natuurwet. Het streven is de nieuwe Bomenverordening in de tweede helft van 2019 aan u voor te leggen.
 • VTA (Visual Tree Assessment) inspectie bomen en inspectie speeltoestellen.

Benutten van initiatieven en en mogelijke meekoppelkansen bij ruimtelijke planvorming (zie ook doel 6.4.2)

 • Benutten bewonersinitiatieven (zoals de vervolginitiatieven voortvloeiend uit de pilot Vitaal Assendorp en de Groene Loper) en projecten Binnenstadsprogramma voor de vergroening van wijken waaronder de binnenstad;
 • Uitvoeren van de motie "groen in en om de stad" in samenhang met de motie "investeer in de buurt" (zie ook doel 7.1.2). We hanteren hierbij het principe dat we zoeken naar meekoppelkansen met de klimaatthema’s wateroverlast, hitte en droogte. Indien nodig komen we bij het voorjaarsmoment met een aanvullende financiele vraag.
 • Deelname aan het provinciale programma “Natuur voor Elkaar” door het inbrengen van kansrijke pilots en projecten, zoals pilot Langdurig Landschapsbeheer, show-cases voor “Meer bruikbaar groen in steden en dorpen” en projecten voor “Natuurinclusief bouwen”.
 • Benutten van de twee lopende Hoogwaterbeschermingsprogramma's (HWBP) "Zwolse Stadsdijken" en "Zwolle -Olst" voor meekoppelkansen op het vlak van recreatie, toerisme en natuur langs het Zwarte Water c.q de IJssel. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld een wandelverbinding langs het Zwarte Water vanuit Holtenbroek naar de binnenstad en ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk. Deze maatregelen vergen totaal een cofinanciering van € 600.000 en dat zal bij de komende Perspectiefnota worden opgevoerd voor besluitvorming.
 • Benutten van de Spoorverdubbeling Zwolle Herfte voor meekoppelkansen recreatie en natuur (zoals fietspad langs spoor en Wipstrikpark). Deze maatregelen vergen cofinanciering van € 800.000 en dat zal bij de komende Perspectiefnota worden opgevoerd voor besluitvorming.
 • Benutten van de versnelling woningbouw in Dieze voor verbetering van de groene vinger Middelweg (Diezerpark).
 • Benutten van de nieuwe ruimtelijk-economische koers voor het gebied Marslanden A (Enexis) en Nooterhof ten behoeve van de versterking van de hoofdgroenstructuur langs het Almelose Kanaal en de aanleg van nieuwe recreatieve verbindingen binnen het gebied.
 • Benutten van gebiedsontwikkelingen zoals de spoorzone. In de spoorzone liggen kansen voor de aanleg van nieuwe parkjes (in de groenarme wijk Assendorp) en kansen voor natuurinclusief bouwen met  groene gevels&daken, nestkasten voor vogels en  vleermuizen en herstel van waterstructuren voor klimaatadaptatie.
 • Benutten en faciliteren van initiatieven stadslandbouw bij Dijklanden/Langenholte, Spoolde en Berkum.
 • Samenwerking met het Natuurplatform Zwolle en Zwolle Groenstad. Met de vrijwilligers van de Zwolse Natuurorganisaties wordt samengewerkt om de natuur in Zwolle te versterken.
 • Afronden realisatie van struinpaden en voetveer in combinatie met nieuwe natuur langs de IJssel en het toezien op het  eindbeheer van de uiterwaarden van de IJssel (Ruimte voor de Rivier).
 • Verbeteren van rietlanden langs het Zwarte Water in kader van Natura 2000 projecten en het provinciale Uitvoeringsprogramma Zwarte Water Vecht (UZV).
 • Voortzetten programma Ruimte voor de Vecht (2019 - 2022). Programma Ruimte voor de Vecht zal door de 13 partners worden voortgezet als Netwerkorganisatie Klimaatrivier Vecht / Vitaal Vechtdal; op de totaal investering van € 400.000 vergt dit een cofinanciering vanuit Zwolle van € 33.000. Als onderdeel van de Begroting 2019, wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 48, onderwerp Ruimte voor de Vecht. De toelichting op dit bestedingsvoorstel vindt u hier.

Exploiteren van havens en de bediening van de bruggen