Begroting 2019

Doel 6.1.3 We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 6.1.3

3.404.639

4.141.885

737.246

1.220.000

0

-482.754

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 de voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

Actualisering bestemmingsplannen

5.052.000

4.653.275

398.725

398.725

0

0

Bouwwet Omgevingswet

2.213.878

128.829

2.085.049

1.045.049

1.040.000

0

Overige investeringen doel 6.1.3

235.500

143.696

91.804

91.804

0

0

Totaal doel 6.1.3

7.501.378

4.925.800

2.575.578

1.535.578

1.040.000

0