Begroting 2019

Doel 6.1.3 We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium

Programma Omgevingswet
Wij werken aan de implementatie van de Omgevingswet op basis van het programma Omgevingswet. De Omgevingswet is een ingrijpende stelselherziening met landelijk eisen voor een digitaal stelsel. Het gaat om nieuwe producten (in ieder geval omgevingsvisie, omgevingsplan), nieuwe processen, nieuwe werkwijzen, nieuwe ICT systemen, opleidingen en niet in de laatste plaats een doorontwikkeling van houding en gedrag (DNA). Om dit goed te doen en op tijd klaar te zijn wordt de implementatie programmatisch aangepakt. Er is een start gemaakt met het opstellen van een omgevingsplan, waarin ambities en doelen uit de omgevingsvisie verder worden uitgewerkt (buitengebied en stedelijk gebied; Zwolle op maat)

Bestemmingsplannen
In 2018 opgepakt of nog op te pakken met een (mogelijke) doorloop naar 2019:

 • Bestemmingplan Berkum, Actualisering op maat  
 • Bestemmingplan Holtenbroek, Actualisatie op maat
 • Bestemmingplan Marslanden, Actualisatie op maat
 • Bestemmingplan Zwolle Zuidoost, Actualisatie op maat
 • Bestemmingplan Veerallee, actualisatie op maat  (Plan is bijna afgerond, komt in sept. in de raad voor vaststelling)
 • Bestemmingplan Evenementen Stedelijk gebied (Binnenstad e.o.)
 • Bestemmingsplan herziening Wijthmenerplas
 • Bestemmingslan Hessenpoort, 3e herziening
 • Bestemmingplan Regulering Walgebruik Woonboten.
 • Parapluherziening aanpassing definitie/begripsbepaling bijzondere woonwormen. Dit opdat studentenappartementen niet meer als bijzondere, maar als reguliere woonvorm worden gezien.
 • Parapluherziening om ongewenste woningsplitsing te reguleren en te kunnen sturen. Mogelijk is dit samen te voegen met de parapluherziening aanpassing definitie/begripsbepaling bijzondere woonwormen.
 • Parapluherziening bestemming tuin om omissie te herstellen.

Bestemmingsplannen die nog opgepakt moeten worden, waarschijnlijk niet meer in 2018, maar in 2019:

 • Bestemmingsplan Esdoornstraat 3, actualisatie perceel Creatieve coöporatie.
 • Bestemmingsplan Harm Smeengekade, Schepen.
 • Bestemmingsplan uitbreiding woonboulevard Voorsterpoort. Er is al een start gemaakt met voorbereidend overleg.
 • Herziening Bergkloosterweg.
 • Aanpassing Bestemmingplan Zwolle Zuidwest in het kader van Schellerweg.

De werkzaamheden voor ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen zijn onderdeel van de ontwikkelprojecten.

Op weg naar een omgevingsplan worden de verordeningen die zullen landen in het omgevingsplan tot één omgevingsverordening samengebracht. Daar is een start mee gemaakt in 2018 en in 2019 zal een omgevingsverordening ter vaststelling aan gemeenteraad worden voorgelegd.