Begroting 2019

Doel 6.1.3 We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium

Actualiseren bestemmingsplannen en procedure kosten
Ondanks het feit dat de verplichting voor het actualiseren van bestemmingsplannen per 1 juli 2018 is komen te vervallen, worden vooruitlopend op het omgevingsplan nog vier bestemmingsplannen geactualiseerd, die nu slechts als PDF inzichtelijk zijn en gebaseerd zijn op oude standaarden.  Er wordt al gewerkt aan die actualisatie. Sinds 2003 zijn geld en inspanningen gericht op het actueel houden van de bestemmingsplannen in Zwolle.  Het opstellen van een omgevingplan, zonder deze geactualiseerde bestemmingsplannen, leidt tot hogere kosten en vertraging omdat die digitalisering alsnog moet gebeuren (zie projecten).

Begeleiding en behandeling van WABO-aanvragen
Verlenen vergunningen bouwaanvragen (en reclame) en juridische advisering, bezwaar en beroep vergunning verlenen WABOaanvragen.
Als onderdeel van de Begroting 2019, wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 8, onderwerp Bouwleges. De toelichting op dit bestedingsvoorstel vindt u hier.

Instrumenten
Monitoren instrumenten, het continu bijstellen van de toepassing en actueel houden.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
De BAG is onderdeel van de landelijke basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG en verantwoordelijk voor het correct opnemen van de gegevens en de kwaliteit ervan. De Basisregistratie Adressen en Gebouwen is via de Landelijke Voorziening beschikbaar voor diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken. Zij moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van de gegevens in de BAG.
Als onderdeel van de Begroting 2019, wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 38, onderwerp Basisadministratie Adressen & Gebouwen. De toelichting op dit bestedingsvoorstel vindt u hier.