Begroting 2019

Doel 6.1.1 We ontwikkelen samen de kracht van de stad (en regio) met als leidende agenda een inspirerende, uitnodigende, strategische en integrale omgevingsvisie

In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 6.1.1

476.940

0

-476.940

1.205.000

9.303

-1.672.637

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 de voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2017

Resterend krediet

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020 en verder

Omgevingsvisie

859.027

432.654

426.373

426.373

0

0

Overige investeringen doel 6.1.1

32.500

16.166

16.334

16.334

0

0

Subtotaal vastgestelde investeringen

891.527

448.820

442.707

442.707

0

0

voorgenomen kredieten bestedingsaanvragen:

Omgevingsvisie

605.000

0

605.000

0

605.000

0

Gebiedsontwikkeling Spoorzone/Hanzeland

600.000

0

600.000

0

600.000

0

Subtotaal voorgenomen investeringen

1.205.000

0

1.205.000

0

1.205.000

0

Totaal doel 6.1.1

2.096.527

448.820

1.647.707

442.707

1.205.000

0