Begroting 2019

Doel 6.1.1 We ontwikkelen samen de kracht van de stad (en regio) met als leidende agenda een inspirerende, uitnodigende, strategische en integrale omgevingsvisie

Opstellen omgevingsvisie
In het najaar van 2017 heeft de gemeenteraad besloten over deel 1 van de Zwolse omgevingsvisie met kernopgaven en topambities. In 2018 is gestart met de uitwerking hiervan in een opvolgend document. Deel 1 en 2 zullen samen één omgevingsvisie gaan vormen. Dan kunnen ook keuzes worden gemaakt op gebiedsniveau. Onderdeel van deel 2 zijn het formuleren van basiswaarden en ruimtelijke kwaliteiten van gebieden, het benoemen van gewenste ontwikkelingsrichtingen van gebieden, het opstellen van een afwegingskader,  een verplichte Milieueffectrapportage en een bijbehorend participatieproces. Als onderdeel van de Begroting 2019, wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 33, onderwerp Omgevingsvisie. De toelichting op dit bestedingsvoorstel vindt u hier.

Gebiedsontwikkeling Spoorzone / Hanzeland
De Strategische Agenda gebiedsontwikkeling Spoorzone / Hanzeland is het richtinggevend kader voor de doorontwikkeling van dit gebied en voor de uitwerking in deelgebieden (opstellen nota’s van uitgangspunten en stedenbouwkundige verkenningen). De ambitie is Spoorzone/Hanzeland te transformeren naar een nieuw gemengd stedelijk woon-werkgebied. Het gebied is aangewezen  als de plek in Zwolle voor nationale en internationale initiatieven gericht op nieuwe economische dynamiek.
In 2019 zal de uitwerking van diverse deelgebieden worden opgepakt met prioriteit voor de gebieden Lurelui, District Z, Innovatiekwartier en Hanze Oost (met name Hanzebadlocatie). Zie hiervoor ook doel 6.1.2. Als onderdeel van de Begroting 2019, wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 34, onderwerp Gebiedsontwikkeling Spoorzone / Hanzeland. De toelichting op dit bestedingsvoorstel vindt u hier.